Domes sēdes protokols Nr. 11 - 30.07.2020. 

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00 

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana 

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte,  Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Lana Kunce  

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Ivars Bodžs - izpilddirektors 

Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja  

Darba kārtība: 

1. Par Lubānas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
2. Par Madonas novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
3. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā. 
4. Par īpašuma Sporta 17 sadalīšanu. 
5. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Pērles, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
7. Par nosaukuma maiņu pašvaldības īpašumam Tūjas-Nagliņas.
8. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
9. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kreimenes,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.
10. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.
11. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.
12. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.
13. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 precizēšanu.
14. Par līdzfinansējumu operdziedātāja J.Zābera 85 gadu jubilejas koncerta organizēšanai.   

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Pēdējā mēneša laikā notikušas 3 Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes. 14. jūlijā noslēgts līgums ar Gulbenes pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību par zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu Tilta ielā 5, Lubānā. Darbi jāpaveic līdz šī gada 1. oktobrim. 22. jūlijā apvienojamo pašvaldību vadītāji bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes novadu. 

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros augustā strādās 4 skolēni - pilsētas bibliotēkā, Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, Sociālajā dienestā un pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 30. jūnija domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums. Pārskats par 30.06.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.  

 

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 6.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 6, 1.§)  pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.  

2 Pielikums. Lubānas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats. 

 

2.§ Par Madonas novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona  galvenās bibliotēkas statusam 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Latvijas bibliotēkas padomes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.07.2020. ar reģistrācijas Nr. 2.08/20/627), ar aicinājumu  Lubānas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par Madonas novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona  galvenās bibliotēkas statusam, lai 2020. gada oktobrī Madonas novada bibliotēka varētu sekmīgi veikt atkārtoto akreditāciju, tiek konstatēts: 

 1. Pēc Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas I. Kaņepones un Meirānu bibliotēkas vadītājas D. Sestules sniegtās informācijas Madonas novada bibliotēka veiksmīgi pilda reģiona galvenās bibliotēkas uzdevumus no 2010. gada.
 2. Bibliotēku likuma 12.panta  otrajā  daļā noteikts, ka novadu domes un republikas pilsētas dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. 

         Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (27.07.2020, protokols Nr. 6, 2§) pozitīvo  atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Izvirzīt  Madonas novada bibliotēku  reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

 

3.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 1.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 6, 4.§)  pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2020., prot. Nr. 2, 15.§) 

1.  Izveidot jaunu sadaļu - Dienas centrs “Eglāji”; 

2. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot amata vienību - dienas centra vadītājs, profesijas kods 1211 50, amatalga - 860 EUR mēnesī, amata likme - 0,5; 

3. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot amata vienību - sociālais darbinieks, profesijas kods 2635 01, amatalga - 779 EUR mēnesī, amata likme - 0,5; 

4. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot amata vienību - aprūpētājs, profesijas kods 5322 02, amatalga - 500 EUR mēnesī, amata likme - 1; 

5. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot amata vienību - sociālais rehabilitētājs, profesijas kods 3412 02, amatalga - 615 EUR mēnesī, amata likme - 0,5. 

6. Sadaļā Lubānas novada Lubānas novada Sociālais  dienests - 90.punktā skaitli “803” aizstāt ar skaitli “853”. 

7. Sadaļā Lubānas novada Lubānas novada Sociālais  dienests - 92.punktā skaitli “452” aizstāt ar skaitli “490”. 

 

4.§ Par īpašuma Sporta 17 sadalīšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 9. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Atdalīt no  pašvaldībai piekrītošā īpašuma Sporta 17, Lubānā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130010067 zemes vienības daļu 0,27 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt adresi Peldu iela 4, Lubāna, Lubānas nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600). 

3. Paliekošajam īpašumam saglabāt nosaukumu Sporta 17, zemes vienībai 6,88 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601). 

3. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts. Grafiskais pielikums.

 

5.§ Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldības dome izskata AS „Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes 2020. gada 2. jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 02.07.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/12) par nosaukumu piešķiršanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 2.§) pozitīvo atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Piešķirt nosaukumu: 

 1. Mieriņlīnija - īpašumam ar kadastra numuru 7058 004 0117;
 2. Bērzi-Mandaugu grāvis - īpašumam ar kadastra numuru 7058 004 0156;
 3. Tūjas-Nagliņas - īpašumam ar kadastra numuru 7058 012 0004. 

4. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.  

 

6.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Pērles, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei 

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata SIA „Metrum AV” 2020. gada 15. jūlija iesniegumu Nr. 131/a/AV-2020 (reģistrēts pašvaldībā 15.07.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/13) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pērles“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 016 0112 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0112 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu un 28. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019. gada 30.decembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 13. 7.§), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr.7, 3.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par īpašuma  Pērles, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0112 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu. 

2. No atdalītās zemes vienības daļas ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 016 0202, platība 3,5 ha, izveidot jaunu īpašumu, saglabāt nosaukumu Pērles un noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: (0101), saskaņā ar grafisko pielikumu. 

3. Paliekošajai zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu  7058 016 0207, platība 4 ha, piešķirt nosaukumu Mežrozes, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: (0101) saskaņā ar grafisko pielikumu. 

5. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums. 

 

7.§ Par nosaukuma maiņu pašvaldības īpašumam Tūjas-Nagliņas 

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldībā tika konstatēts, ka Lubānas novada Indrānu pagastā ir reģistrēti divi īpašumi ar vienādu nosaukumu Tūjas-Nagliņas 

- ar kadastra numuru: 7058 013 0046, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0029 un 7058 013 0046, 

- ar kadastra numuru: 7058 012 0004, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0038, uz kura atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0044 001 - bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kur noteikts, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 4.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Mainīt nosaukumu īpašumam ar kadastra numuru 7058 013 0046 no Tūjas-Nagliņas uz Lubāna-Nagliņas. 

 

8.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..] 2020. gada 2. jūlija iesniegumu (reģ. pašvaldībā 02.07.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/28) par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0233 nomu. 02.07.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 10.07.2020.  Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 1,4 ha, kadastrālā vērtība 1162 EUR. 

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 5.§) pozitīvo atzinumu,   

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0233 iedzīvotājam [..], p.k. [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības. 

 

9.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kreimenes,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Kreimenes atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0017, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000601897), sastāv no vienas zemes vienības 3,13 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580040093.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts fiziskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2024. gada 31. marts. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 1979 EUR, kadastrālā vērtība 2218 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 5900 EUR.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 7.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0017, pārdodot to izsolē. 
2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 5900 EUR. 
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu. 

 

10.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Līdumnieki 1 atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 017 0014, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000601107), sastāv no vienas zemes vienības 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580170014.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts fiziskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2025. gada 30. jūnijs. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 2218 EUR, kadastrālā vērtība 2218 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 5200 EUR. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 8.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 017 0014, pārdodot to izsolē. 
 2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 5200 EUR.
 3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu. 

 

11.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pūpoli,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Pūpoli atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 016 0189, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000601814), sastāv no vienas zemes vienības 3,54 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580160189.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2021.gada 30. novembris. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 1577 EUR, kadastrālā vērtība 1231 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 5500 EUR. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 9.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 016 0189, pārdodot to izsolē.
 2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 5500 EUR.
 3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu.   

 

12.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Zīlītes 2 atsavināšanu, tiek konstatēts:  

 1. Nekustamais īpašums Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0176, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000601693), sastāv no vienas zemes vienības 7,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580040176.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2023.gada 31. jūlijs. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 5769 EUR, kadastrālā vērtība 5672 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 14300 EUR.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 10.§) pozitīvo atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0176, pārdodot to izsolē.  
2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 14300 EUR.  
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu. 

 

13.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 precizēšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs   

Lubānas novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 16. jūlija vēstuli Nr. 1-18/6452 „Par Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem ūdenssaimniecības jomā”. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””  1.2. apakšpunktā izteikto 76. punkta redakciju, lūdzot to precizēt. Vēstulē norādīts, ka Administratīvās atbildības likuma 115. pantā ir uzskaitītas amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, šajā pantā nav minētas sabiedrisko ūdenssaimniecības sniedzēja amatpersonas, līdz ar to tās nav tiesīgas uzsākt un virzīt administratīvā pārkāpuma procesu. Likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus, atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.    

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 11.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 30. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” (protokols Nr. 1., 7.§): 
1.1.izteikt saistošo noteikumu 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„76. Noteikumu izpildi kontrolē Pakalpojuma sniedzēja amatpersonas. Administratīvo pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības izpilddirektors”. 

2. Precizēt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu. 

3. Precizētos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Precizētos saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

6. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 6 ar precizējumu un Paskaidrojuma raksts.   

 

14.§ Par līdzfinansējumu operdziedātāja J.Zābera 85 gadu jubilejas koncerta organizēšanai 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot pasākumu rīkotāju kompānijas “Forte Production” valdes locekļa Jāņa Kļaviņa iesniegumu, ņemot vērā paredzētā pasākuma lomu novada atpazīstamības veicināšanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Piešķirt 2000 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem operdziedātāja J.Zābera 85 gadu jubilejas koncerta organizēšanai, sadarbībā ar SIA “Forte Production” (reģ. Nr. 40103775404) un veikt attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.   

 

Sēde slēgta: plkst. 16.00  

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks  

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

Sēdes protokols parakstīts 04.08.2020.