Domes sēdes protokols Nr. 10 - 30.06.2020.        

                                                                                            

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki:           

Ivars Bodžs - izpilddirektors

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja 

 

Darba kārtība:

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā.
 2. Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 5. Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.
 6. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu.
 7. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi"" apstiprināšanu.
 8. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grīdas nomaiņai Lubānas vidusskolas ēdamzālē.
 9. Par novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
 10. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai.
 11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Oskara Kalpaka un  Cesvaines ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem.
 12. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.
 13. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa  ikgadējā atvaļinājuma laikā.
 14. Par 2019.gada  konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Noslēgts sadarbības līgums ar Dabas aizsardzības pārvaldi par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” atbalstāmo darbību īstenošanu. Projekta aktivitāšu teritorija ir aizsargājamā aleja “Lubānas–Meirānu aleja”, teritorijas lielums- apmēram 10 ha. Projekta rezultātā tiks sakopta un izveidota droša vide iedzīvotajiem un teritorijas apmeklētajiem. Nākotnē pašvaldībai būtu iespējams caur aleju ierīkot velobraucēju taku, kas piesaistītu apmeklētājus, aleja kļūtu  droša un vizuāli pievilcīga.

Noslēgusies pieteikumu izskatīšana projektā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopā pašvaldībā projektā piedalīsies 11 skolēni, 7- jūlija mēnesī, 4- augustā. Pieteikumu bija vairāk nekā pašvaldības piedāvāto darba vietu. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekļi un izglītības darba speciāliste izvērtēja pieteikumus pēc trīs izvirzītajiem kritērijiem- prioritāte Nr. 1- tie jaunieši, kuru ģimene atbilst sociālās palīdzības saņemšanas kritērijiem, Nr. 2 - jaunietis mācās Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādē un Nr. 3- iesnieguma iesniegšanas secība.

Paredzams, ka, sākot ar 6.jūliju SIA “Krustpils” atsāks darbus pie Latgales ielas atjaunošanas. Darbu pabeigšanas termiņš - augusta vidus.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne informē deputātus par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Uz komitejas sēdi bija uzaicinātas pašvaldības kultūras iestāžu- Lubānas kultūras nama un Meirānu tautas nama vadītājas, kā arī jaunatnes lietu speciāliste. Viņas informēja par izmaiņām kultūras pasākumu plānos sakarā ar noteiktajiem ierobežojumiem pandēmijas sakarā.  Tika lemts, ka vismaz līdz rudenim nenotiks balles, tai skaitā zaļumballes. Rudens un ziemas pasākumus vēl grūti saplānot. Ieteikums - padomāt par kādām citām pasākumu formām, piemēram, interaktīviem pasākumiem. Jaunatnes lietu speciāliste komitejas sēdē uzsvēra, ka pandēmijas laikā jauniešiem vairāk bija vajadzīgs psiholoģiskais atbalsts. Turpmāk jauniešiem pasākumi pārsvarā tiks organizēti ārā, brīvā dabā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 30. aprīļa un 15. maija ārkārtas domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 15.05.2020. un 28.05.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot priekšlikumu par zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, tiek konstatēts:

1. ēkā Tilta ielā 5, Lubānā pabeigti darbi projekta “"Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku" ietvaros;

2. Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 219. punktā noteikts, ka zibensaizsardzības sistēmas ierīko, lai novērstu būvju un to konstrukciju aizdegšanos zibensizlādes gadījumā un 220. punktā, ka zibensaizsardzības līmeni un ierīkošanas nepieciešamību nosaka, ņemot vērā būves raksturlielumus un riska kritērijus;

3.  ēkā Tilta ielā 5, Lubānā izvietota Lubānas Mākslas skola, naktsmītnes, Ģimenes ārsta prakse;

4.  zibensaizsardzības sistēmas izbūves kopējā tāme ir 1210,35 EUR.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr. 6, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 1210 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, izdarot attiecīgus grozījumus 2020.gada pašvaldības budžetā.

 

2.§ Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2016. gada 30. novembrī Lubānas novada pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr. 15 “Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuru normas cita starpā noteica nomas maksas apmēru sakņu dārziem pilsētā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus, tai skaitā „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” II sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” secināms, ka nav noteikts sakņu dārza teritorijas definējums un sakņu dārza maksimālā platība Noteikumu kontekstā. 

Ņemot vērā  iedzīvotāju interesi par sakņu dārzu nomu, nepieciešams noteikt sakņu dārza teritorijas definējumu un maksimālo platību. 

Noklausījusies un izvērtējusi izpilddirektora Ivars Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2020., protokols Nr. 6, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Noteikt, ka sakņu dārza teritorija ir teritorija, kurā galvenais zemes izmantošanas veids ir Lubānas novada iedzīvotāju augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes patēriņa vajadzībām.

2. Noteikt, ka sakņu dārza teritorijas maksimālā platība ir 1000 (viens tūkstotis) kvadrātmetru.

 

3.§ Par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste informē par Lubānas novada pašvaldībā 2020.gada 11.jūnijā saņemto [..] iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.06.2020., Nr. LUB/2.09/20/25) par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2020., protokols Nr.6, 3.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0008, divos atsevišķos īpašumos:

 1. no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 002 0005, platība- 3,7 ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu Cepures, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
 2.  piecām zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumu: 7058 001 0009, platība- 2,1 ha, 7058 002 0004, platība- 3,9 ha, 7058 005 0008, platība- 46,7 ha, 7058 005 0009, platība- 1,3 ha un 7058 005 0010, platība- 3,6 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu: Cepurītes, noteikt  divus īpašuma lietošanas mērķus:

- zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 001 0009, platība- 2,1 ha, 7058 005 0008, platība- 27,5 ha, 7058 005 0009, platība- 1,3 ha, 7058 005 0010, platība- 3,6 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);

- zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 002 0004, platība- 3,9 ha, 7058 005 0008, platība- 19,2 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 005 0008 un viensētai uz tās, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu 7058 005 0008 001- dzīvojamā māja, 7058 005 0008 002- saimniecības ēka, 7058 005 0008 003- kūts, 7058 005 0008 004- šķūnis, 7058 005 0008 005- kūts, 7058 005 0008 006- šķūnis, 7058 005 0008 007- garāža, 7058 005 0008 008- šķūnis, 7058 005 0008 009- šķūnis un 7058 005 0008 010- šķūnis, saglabāt adresi “Cepurītes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

2.Pielikums. Lēmums- administratīvais akts uz 2 lapām.

 

4.§ Par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane  

Nekustamā īpašuma speciāliste informē par Lubānas novada pašvaldībā 29.06.2020. saņemto [..] iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 29.06.2020., Nr. LUB/2.09/20/26) par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu un 08.12.2015. Ministru Kabineta noteikumu Nr .698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 013 0036, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058 012 0013, platība- 8,7 ha un viensētai uz tās, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu  7058 012 0013 001- saimniecības ēka un 7058 012 0013 002- pagrabs, mainīt adresi no “Mežazeme”, Indrānu pagasts, Lubānas novads uz “Rasenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, adreses klasifikatora kods: 105952283.
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058 012 0013, piešķirt nosaukumu Rasenes un noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 3. Zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0036, platība- 16,5 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu Mežazeme un noteikt īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201)

 3. Pielikums. Lēmums - administratīvais akts uz 2 lapām.

 

5.§ Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste informē par Lubānas novada pašvaldībā 10.06.2020. saņemto [..] iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.06.2020., Nr. LUB/2.09/20/24) par nosaukuma maiņu īpašumam ,,Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr. 7058 004 0095, platība – 19,1 ha.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2020., protokols Nr. 6, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Mainīt nosaukumu īpašumam ar kadastra numuru: 7058 004 0095, no "Kokneši" uz "Lejaskokneši".

4. Pielikums. Lēmums- administratīvais akts uz 1 lapas.

 

6.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.pantu, pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, līdz ar to pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu normu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā” paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.pantam, naudas sods jāpiemēro naudas soda vienībās. Šī likuma 115.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību administratīvās komisijas. Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, nosakot administratīvo sodu vairs netiek ņemta vērā personas vainas formas pakāpe, līdz ar to ir jāveic izmaiņas noteikumu 6.1.punktā.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”, lai saskaņotu tos ar Administratīvās atbildības likumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  43.panta trešo daļu,  ņemot vērā 26.06.2020. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 6, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā””.
 2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

5. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” un Paskaidrojuma raksts.

 

7.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi ""apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.pantu, pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, līdz ar to pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu normu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.pantam, naudas sods jāpiemēro naudas soda vienībās. Šī likuma 115.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību administratīvās komisijas. Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”, lai saskaņotu tos ar Administratīvās atbildības likumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  6.panta ceturto daļu, ņemot vērā 26.06.2020. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 6, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

6. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” un Paskaidrojuma raksts.

 

8.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grīdas nomaiņai Lubānas vidusskolas ēdamzālē

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 25.06.2020., Nr. LUB/2.08/20/576) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu, ņemot vērā tirgus izpētes rezultātus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. jūnija Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 6, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt papildus 1627 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas vidusskolas ēkas Krasta ielā 6 Lubānā ēdamzāles grīdas nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā teikts, ka investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam aktualizēto investīciju plānu, papildinot Vidēja termiņa prioritātes “Vides attīstība un pieejamība” rīcības virziena “Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra” projektu “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā (Latgales ielā, Barkavas ielā, Krasta ielā, Sporta ielā)” ar “Oskara Kalpaka iela un Cesvaines iela”.

7. Pielikums. Aktualizēts Investīciju plāns.

 

10.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot jautājumu par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai tiek konstatēts:

1) projekta kopējās izmaksas ir 100 016,69 EUR;

2) 2020. gada 29. jūnijā pieņemts un stājies spēkā Ministru kabineta rīkojums  Nr. 346 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”;

3)  aktivitāte  “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā”, tai skaitā Latgales ielā, ir iekļauts Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam investīciju plānā (23. punkts); 

Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ņemot vērā 2020.gada 26. jūnija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr. 6, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Lai nodrošinātu projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 75000 EUR apmērā no Valsts kases.

2.  Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2023. gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi, maksājot Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

3.  Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

4.  Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25 % apmērā no projekta kopējām izmaksām – 25 016,69 EUR.

5.  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Valsts kases.

 

11.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Oskara Kalpaka un  Cesvaines ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam investīciju plānā ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, tai skaitā  ielu segumu atjaunošanai Lubānas pilsētā.

Ņemot vērā satiksmes intensitāti un ielu seguma tehnisko stāvokli prioritāra ir Oskara Kalpaka no 0,000 km līdz 0,700 km un Cesvaines ielas visā garumā (0,500 km) seguma atjaunošana. Ir panākta vienošanās ar SIA “KEM” par Oskara Kalpaka un Cesvaines ielu defektu aktu sastādīšanu un segumu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādi, finanšu piedāvājums projekta dokumentācijas izstrādei – 1600 EUR Cesvaines ielai un 1900 EUR Oskara Kalpaka ielai.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr.6, 9.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 4235 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projektēšanas darbiem objektos “Oskara Kalpaka ielas seguma atjaunošana” un “Cesvaines ielas atjaunošana”, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 

12.§ Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Tālis Salenieks informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

2020. gada 26. jūnijā Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/20/271) ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas ar 2020. gada 6. jūliju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu un 41.panta pirmo daļu un 26.02.2015. Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr. 6, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 4( Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas sākot ar 2020.gada 6.jūliju līdz 2.augustam par nostrādāto laiku no 15.06.2019.- 14.06.2020.

2. Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.

3. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs  un Valsts kasē.

 

13.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa  ikgadējā atvaļinājuma laikā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Iveta Peilāne informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1 daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (26.06.2020., prot. Nr. 6, 11.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 4 (Tālis Salenieks , Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2. augustam domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei noteikt atlīdzību par priekšsēdētāja pienākumu veikšanu 7,00 euro/h.  

 

14.§ Par 2019.gada  konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā ir apvienots pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas un Lubānas vidusskolas pārskats.

Pašvaldības konsolidētais gada pārskats sastāv no:

-vadības ziņojuma;

-finanšu pārskata;

-budžeta izpildes pārskata.

Vadības ziņojumā priekšsēdētājs sniedz vispārīgu informāciju par pašvaldību, par galvenajiem notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā un paredzamajiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē.

Papildus jau iepriekš eksistējošajām grūtībām un izaicinājumiem, kurus nāksies risināt nākošajos gados, piemēram, administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz novada turpmāko attīstību, ierobežotās Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes iespējas, neskaidrība valsts īstenotajā izglītības politikā, pieaugošais pieprasījums pēc veselības un veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem u.c., būs jāsaskaras arī ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ietekmi uz valsts un reģionālo ekonomiku.

Finanšu pārskats sastāv no:

-pārskata par finansiālo stāvokli - bilance;

-pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem;

-pašu kapitāla izmaiņu pārskats;

-naudas plūsmas pārskata;

-finanšu pārskata pielikuma.

Bilances kopsumma uz 31.12.2019. ≈ 6 miljoni eiro. Gandrīz 89 % veido ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk. 3,3 milj. zeme, ēkas būves, ≈1 milj. pašvaldības ieguldījums SIA “Lubānas KP”, naudas līdzekļi 615 tūkst. eiro. Pašvaldības saistības par aizņēmumiem no Valsts kases 1,25 milj., eiro. Saistības par aizņēmumiem ≈3 %.

Pašvaldības finansiālā situācija pārskata gada bija stabila. Finansiālās darbības 2019. gada rezultāts ir pozitīvs +417 744 eiro. Būtiskākā ietekme uz izmaiņām saistīta ar pārskata gada transfertu atzīšanu, t.sk. ES politiku instrumentu finansētajiem projektiem 195 tūkst. eiro, būtiskākais projekts “Meliorācijas  sistēmu atjaunošana Indrānu pagastā” 6 km kopgarumā 167 tūkst. eiro. Pārējie finanšu rezultātu ietekmējošie darījumu: nodokļu ieņēmumu pieaugums pret 2018.gadu par 162 tūkst. eiro, ieņēmumi no pašvaldībai piekrītošo zemes rezerves fonda zemes gabalu un zemes zem publiskajiem ūdeņiem sākotnējās atzīšanas ≈ 55 tūkst. eiro.

Finanšu pārskata pielikums sastāv no:

-grāmatvedības uzskaites principu apraksta;

-gada pārskata sagatavošanas principu apraksta;

-finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksta;

-finanšu pārskata posteņu strukturizēta skaidrojuma.

Par pašvaldības konsolidēto finanšu pārskatu savu atzinumu sniedza zvērinātu revidentu auditorfirma SIA “ASTROP REVISION”.

Pārskats elektroniskā veidā ir iesniegts Valsts kasei. Visi pašvaldības mēneša un gada finanšu pārskati pēc apkopošanas atrodami Valsts kases mājas lapā: www.kase.gov.lv.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā neatkarīgu revidentu ziņojumu (SIA “Astrop Revision”),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

 

15.§ Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar līdzekļu nepieciešamību budžeta sākotnējā plānā neiekļautiem pasākumiem Oskara Kalpaka un Cesvaines ielas projektēšanas darbiem, zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā un saņemto Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu par  papildus līdzekļu pieprasījumu skolas ēdamzāles grīdas nomaiņai, kā arī veicamajām izmaiņām Lubānas vidusskolas 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””,  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

8. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 7, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 2., 3. pielikums 30.06.2020. Saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā. 

 

Sēde slēgta: plkst. 16:00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte  

Sēdes protokols parakstīts 06.07.2020.