Domes sēdes protokols Nr. 9 -  28.05.2020

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Lana Kunce,

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs  izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja 

 

Darba kārtībā:

  1. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu saimnieciskās darbības veicējam Pēterim Čaikovskim.
  2. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna”.
  3. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.  

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un jautājumiem, kas izskatīti Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Finanšu komitejā tika skatīti jautājumi par SIA “Lubānas KP” un SIA “AP Kaudzītes” darbības ietekmes uz pašvaldības budžeta izdevumiem nākotnē izvērtējumu. Pašvaldība ir 100 procentu kapitāla daļu turētāja SIA “Lubānas KP” un tai pieder 2041 daļa jeb 8,0640 procenti pamatkapitālā SIA „AP Kaudzītes”. Noklausoties sagatavotās prezentācijas un saņemot atbildes uz uzdotajiem precizējošajiem jautājumiem, komitejas locekļi vienojās, ka SIA darbība būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā, kas varētu ietekmēt finanšu rezultātu, neveicinās. Maija sākumā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krustpils” uzsāka Latgales ielas atjaunošanas darbus, pašlaik tie apstājušies. Toties sparīgi rit poliklīnikas ēkas Tilta ielā 5, pārbūves darbi, tai skaitā jumta seguma maiņa, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana. Tāpat intensīvi strādā arī  SIA “WOLF, kuri uzvarēja izsolē par koksnes atsavināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā "Dzelzceļš".

Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, pieteikts rekordliels (vairāk nekā 60) bērnu skaits, kuri vasarā apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši".

15.maijā notika Administratīvās komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Dace Mežsarga.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 30.aprīļa un 15.maija ārkārtas domes sēdes lēmumu izpildi.

Pielikums. Pārskats par 30.04.2020. un 15.05.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu saimnieciskās darbības veicējam Pēterim Čaikovskim 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot saimnieciskās darbības veicēja Pētera Čaikovska 21.05.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.05.2020. ar numuru LUB/2.10/20/212) par atbrīvojumu no nomas maksas sakarā ar Covid-19 izplatību, Lubānas novada pašvaldības dome, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un pašnodarbināto personu Pēteri Čaikovski, reģistrācijas kods 11116611705 (turpmāk - nomnieks), 17.12.2019. noslēgts telpu nomas līgums LUB/4.08/19/1  par telpu “Meirānu Stacijā”, Meirānos, nomu,

2) nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vairāk kā par 30 %,

3) nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro,

4) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process,

5) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju,

6) nomnieks noteiktajā periodā no 01.04.2020. nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā,

saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma ,,Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatībuˮ 13.panta pirmo daļu, kur teikts, ka Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībāmˮ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju Pēteri Čaikovski, reģistrācijas kods 11116611705, no nomas maksas, kas noteikta 2019. gada 12. decembra nomas līgumā Nr. LUB/4.08/19/1, neveicot grozījumus tajā ar 2020. gada 1. aprīli līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību".

 

2.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna” 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot SIA “Aivelīna” valdes locekles Dž. Kramas 15.05.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.05.2020. ar numuru LUB/2.08/20/477) par atbrīvojumu no nomas maksas sakarā ar Covid-19 izplatību, Lubānas novada pašvaldības dome, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881 (turpmāk - nomnieks), 02.04.2012. noslēgts telpu nomas līgums Nr. 08-10.1 par telpu Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, nomu,

2) informācija par nomnieku ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu,

3) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju,

4) nomnieks noteiktajā periodā no 19.03.2020. līdz 30.04.2020. nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā,

saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma ,,Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatībuˮ 13.panta pirmo daļu, kur teikts, ka Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībāmˮ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881, no nomas maksas, kas noteikta 2012. gada 2. aprīļa nomas līgumā Nr. 08-10.1, neveicot grozījumus tajā par laiku no 2020. gada 19. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim.

 

3.§ Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un konstatējot, ka:

1) Ar Lubānas pilsētas domes 20.05.1999. sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 7.§), apstiprināts nekustamā īpašuma sadalīšanas akts dzīvojamai mājai Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā,

2) Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 Lubānas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu 1805 m2 un namīpašumu, kas sastāv no trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 971,3  m2, tai skaitā dzīvokļu īpašumu ar kopējo platību 661,0 m2 un sastāv no 12 dzīvokļu īpašumiem, vienpadsmit dzīvokļu īpašumiem ir atvērti savi nodalījumi,

3) dzīvoklis Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā uzņemts pašvaldības bilancē, atlikusī bilances vērtība uz 01.05.2020. - 1237,80 EUR, dzīvoklim piekrīt 597/6610 kopīpašuma domājamās daļas,

4) dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un, lai racionāli un lietderīgi varētu rīkoties ar savu īpašumu, tas jānostiprina zemesgrāmatā,

5)  Dzīvokļa īpašuma likuma 6. panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi,

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu - dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā un kopīpašuma 597/6610 domājamās daļas, telpu grupas kadastra apzīmējums 7013 002 0044 001 001.

  

Sēde slēgta: plkst. 15.30  

Sēdes vadītājs  Tālis Salenieks  

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte        

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 1.jūnijā