Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 8 - 15.05.2020 

 

Sēdi atklāj plkst. 10.30

Sēde notiek: attālināti videokonferences veidā

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki:   Ivars Bodžs- izpilddirektors, Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte-  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.

2. Par investīciju projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” apstiprināšanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Par nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. 

 

1.§ Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar pašvaldībā saņemto Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu (pašvaldībā reģ. 13.05.2020., Nr. LUB/2.08/20/432), veikt izmaiņas apstiprinātajā iestādes 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmē pa valdības funkciju kodiem nolūkā nodrošināt iztrūkstošo finansējumu ēdamzāles telpas kapitālajam remontam un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1.   Saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

1. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 4, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 3. pielikums 15.05.2020. Saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā.  

 

2.§ Par investīciju projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” apstiprināšanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā ir izstrādāts investīciju projekta pieteikums „Latgales ielas atjaunošana Lubānā” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, saskaņā ar MK noteikumiem “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi). Noteikumos paredzēta kārtība, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību, tai skaitā pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, kā arī finansēšanas modelis- pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2020. gadu, nav mazāks par 25 %, un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām. Kredīta saņemšana ļautu mazināt ārkārtējās situācijas ietekmi uz pašvaldības budžetu.  Cita starpā noteikumi paredz saskaņojuma saņemšanu par investīciju projekta iesniegšanu VARAM no pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks noteikta kā attiecīgā novada administratīvais centrs pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, tas ir Madonas novada pašvaldības. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt investīciju projektu “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” (pielikumā) iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 100 016,69 EUR, projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām- 25 016,69 EUR un ņemot aizņēmumu Valsts kasē 75 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām-  75 000 EUR. 

3. Iesniegt sagatavoto investīciju projektu saskaņojuma saņemšanai Madonas novada pašvaldībā. 

2. Pielikums. Investīciju projekts “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” 

 

3.§ Par nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta lēmumu (protokols Nr. 5, 12.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot trešajā izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m² (kadastra apzīmējums 70580040127), uz kuras atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 70580040127001) ar trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 70580040127002;  70580040127003 un  70580040127004). 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Grantiņi” izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 7. aprīlī, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis 2020. gada 14. aprīlī,  Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" 2020. gada 9. aprīlī. 

Rakstiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 06.04.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/3) notika 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00, Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā.  Rakstisku cenas piedāvājumu tika iesniedzis viens pretendents [..], personas kods: [..], dzīv. [..] Lubānas nov., piedāvātā cena 1000,00 EUR. 

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.4. apakšpunktam, ja uz izsoli ir pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, kurš atbilst izvirzītajiem kritērijiem un prasībām, un kurš ir nosolījis izsoles sākumcenu, izsoles komisija apstiprina šo izsoles dalībnieku par Nekustamā īpašuma nosolītāju. 

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.6 apakšpunktam, piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas, jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības kontu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020. gada 8. maijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 100 EUR apmērā un 2020. gada 15. maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 900 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.7. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Apstiprināt 2020. gada 11. maijā notikušās nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m² (kadastra apzīmējums 70580040127), uz kuras atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 70580040127001) ar trim palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 70580040127002; 70580040127003 un 70580040127004), izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam [..] par pirkuma maksu 1000 EUR (viens tūkstotis euro).  

 

Sēde slēgta: plkst. 11.30 

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 15. maijā

Protokolēja: Sandra Līcīte