Domes sēdes protokols Nr. 7 - 30.04.2020

                                                                                             

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēde notiek: attālināti videokonferences veidā

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa,

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs-izpilddirektors; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

  1. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem.
  2. Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu.
  3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”.
  4. Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
  5. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov.
  6. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
  7. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  8. Par kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde pirmo reizi notiek attālināti videokonferences veidā, izmantojot lietojumprogrammu Skype. Pirmo reizi tiek izmantota arī elektroniskā balsošana dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 26.marta un 3.aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 26.03.2020. un 03.04.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem 

Ziņo: Tālis Salenieks

Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada 24. marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.03.2020., Nr. LUB/2.10/20/115) ar lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.04.2020., protokols Nr. 3, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot Andri Kļaviņu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020. gada 1. maiju.  

  

2.§ Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu 

Ziņo: Tālis Salenieks         

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punktā un 207.pantā noteikts, ka obligāta ir pašvaldības administratīvā komisija, kuru dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku. Novada domei uz savu pilnvaru laiku ir jāizveido pašvaldības administratīvā komisija un jāapstiprina tās sastāvs. Tā kā attiecīgajā normatīvajā aktā nav noteikts administratīvās komisijas skaitliskais sastāvs, ņemot vērā, ka no darba pašvaldības komisijā ir atbrīvots viens loceklis, līdz domes pilnvaru laika beigām atlicis nedaudz vairāk par gadu, izsaku priekšlikumu, samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz četriem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.04.2020., protokols Nr. 3, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz četriem.

2. Izdarīt grozījumus 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma “Par pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 7.§) pielikumā Nr. 6:

2.1.  komisijas nolikuma 3.1 punktā skaitli  un vārdu “5 (piecu)” aizstāt ar skaitli un vārdu “4 (četru)”;

2.2. komisijas nolikuma 3.1.3. punktā vārdu “trīs” aizstāt ar vārdu “divi”.  

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā” 

Ziņo: Ivars Bodžs  

2020.gada 27. janvāra vēstulē (reģistrēta pašvaldībā ar Nr.LUB/2.08/20/91) AS “Sadales tīkls” informēja, ka 2019. gada nogalē ir uzsākta esošo elektrolīniju pārbūves projektēšana:

1. Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks demontētas esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta 2021. gadā.

2. Dārzu, Meirānu, Madonas un Stacijas ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks demontēta daļa esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta 2021. gadā.

Šajos objektos demontēt paredzamajos balstos ir uzstādīts ielu apgaismojuma gaisvadu tīkls, tāpēc AS “Sadales tīkls” lūdz izvērtēt apgaismojuma atjaunošanas nepieciešamību un, ja nepieciešams, veikt saistītā apgaismojuma tīkla projektēšanu un pārbūvi.                                           

Pašvaldībai aktuāla ir Rūpniecības un Aiviekstes ielu apgaismojuma pārbūve, pārējās vēstulē minētajās ielās apgaismojuma gaismekļi nav izvietoti uz AS “Sadales tīkls” koka balstiem, līdz ar to līniju demontāža neietekmēs apgaismojuma nodrošināšanu. Ir veikta tirgus izpēte par projektēšanas pakalpojumu.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr. 4,1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2541 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”, izdarot attiecīgus grozījumus 2020.gada pašvaldības budžetā.  

 

4.§ Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

Ziņo: Dace Almane 

Noklausījusies un izvērtējusi Daces Almanes sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020., protokols Nr. 4, 2.§) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecības izmantojamas zemes platību un sniedz informāciju par to” 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums” 94.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atzīt Lubāna novada pašvaldības veikto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamā īpašuma [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0033,  par pareizu un pamatotu.

2. Neapmierināt K.B., personas kods: [..], prasību par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

2.Pielikums. Lēmums - administratīvais akts. 

 

5.§ Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov. 

Ziņo: Dace Almane 

Ēkas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, galvenais būves lietošanas veids - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka noteikts kopš 2008.gada, bet tajā reģistrētas 46 telpu grupu adreses. Šobrīd tās nepilda noteiktās funkcijas un brīžiem ir maldinošas.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, kur teikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktu, kur teikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4,3.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Likvidēt adreses telpu grupām Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas novads: 

· Oskara Kalpaka iela 12 - 1, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163502;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 2, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163510;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 3, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163527;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 4, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163535;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 5, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163543;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 6, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163551;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 7, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163568;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 8, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163576;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 9, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163584;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 10, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163592;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 11, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163607;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 12, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163615;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 13, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163623;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 14, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163631;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 15, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163648;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 16, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163656

· Oskara Kalpaka iela 12 - 17, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163664;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 18, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163672;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 19, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163680;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 20, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163697;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 21, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163703;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 22, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163711;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 23, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163728;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 24, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163736;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 25, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163744;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 26, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163752;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 27, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163760;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 28, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163777;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 29, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163785;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 30, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163793;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 31, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163808;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 32, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163816;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 33, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163824;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 34, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163832;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 35, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163840;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 36, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163857;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 37, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163865;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 38, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163873;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 39, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163881;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 40, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163898;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 41, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163904;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 42, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163912;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 43, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163920;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 44, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163937;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 45, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163945;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 46, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163953.

2.  Saglabāt adresi Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, klasifikatora kods: 101400297.

3.Pielikums. Lēmums - administratīvais akts.  

 

6.§ Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar finansējuma saņemšanu pašvaldības īstenotajam ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” un šim projektam saņemtā ilgtermiņa aizņēmuma daļas atmaksu Valsts kasei, Vidzemes plānošanas reģiona piešķirtajiem līdzekļiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību Latgales ielas Lubānā atjaunošanas darbiem, atsevišķu pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai, izdevumiem novada bāriņtiesai un lauksaimnieku pasākumam, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un valdības funkciju kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4, 5.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.  

4.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 3, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1.pielikums (Ieņēmumi); 2.pielikums (Izdevumu kopsavilkums atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai), 3.pielikums (Izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai), 4.pielikums (Lubānas  novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs uz 2020.gada 30.aprīli) 30.04.2020. Saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā. 

 

7.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumiem “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (26.03.2020. protokols Nr.5, 11.§) un “Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”” (03.04.2020. protokols Nr.6, 1.§) tika rīkota nomas objekta izsole. Objekta rakstiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 6. aprīlī un informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” (Nr. 6 (542) 2020. gada 9.aprīlī, izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Rakstisku cenas piedāvājumu iesniedza un tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles vienīgais dalībnieks biedrība “Aborieši”, nosolītā objekta nomas maksa 30 EUR/gadā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.04.2020., protokols Nr. 4, 6.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17, Lubānā zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību “Aborieši” (reģ. Nr. 50008189951) uz laiku līdz 2032. gada 1. martam ar nomas maksu 30 EUR gadā.  

 

8.§ Par kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 26. marta sēdē (protokols Nr. 5, 8.§) pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš”. Paziņojums par objekta rakstisku izsoli tika publicēts pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 6. aprīlī, informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” (Nr. 6 (542) 2020. gada 9.aprīlī un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (oficiālās publikācijas Nr.:2020/72.IZ3) 2020. gada 14. aprīlī. Izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Tiesības slēgt līgumu par pašvaldības kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu ieguva SIA “WOLF” par 25005.00 EUR. Finanšu līdzekļi ieskaitīti AS “SWEDBANK” pašvaldības norēķinu kontā 21.04.2020. un AS ”CITADELE” kontā 27.04.2020.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas  personas  mantas  atsavināšanas  likuma  34. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020., protokols Nr. 4, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2020.gada 24. aprīļa izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “WOLF”, reģistrācijas numurs 45403017743, par pašvaldības kustamās mantas – koksnes 1142,65 m3 pārdošanu īpašumā Dzelzceļš, Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7058 017 0024 un 7058 016 0182, par līguma summu 25005 EUR.

 

Sēde slēgta: plkst. 15.30 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 7.maijā  

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte