Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6 - 03.04.2020.

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.

2. Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.

3. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai.

4. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju. 

 

1.§ Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”  

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 26.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr. 5. 11.§). Gatavojot izsoles dokumentus lēmumā tika konstatēta matemātiska kļūda, aprēķinot izsoles objekta sākumcenu, netika piemēroti 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības. 5% no sākumcenas sastāda 12,8 EUR. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Grozīt 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumu “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr.5, 11.§) lēmuma trešajā punktā skaitli 256 aizstājot ar skaitli 25,6.

 

2.§ Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā 

Ziņo Tālis Salenieks  

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr. 614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

  1. Nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 12. klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanu, piegādājot pārtikas pakas bērna ģimenei reizi nedēļā.
  2. Pārtikas pakas komplektēšanai uz vienu izglītojamo izlietot 1,42 EUR vienā mācību dienā.
  3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai izlietot valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai.

 

3.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai 

Ziņo Tālis Salenieks  

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada pašvaldības speciālajā budžetā paredzēto daļēju finansējumu tika veikts iepirkums „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ (LNP 2020/4). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Krustpils” par līgumsummu 96386,69 EUR. Paredzamie izdevumi būvuzraudzības veikšanai objektā- 5000 EUR.

Ņemot vērā   Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 2. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Iveta Peilāne) nav, nolemj:

  1. Piešķirt 51386 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un 50000 EUR  no valsts budžeta apakšprogrammas 23.04.00. „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļiem projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.
  2. Realizēt projektu pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

 

4.§ Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju 

Ziņo Tālis Salenieks 

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.- 2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu tika veikts iepirkums „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ (LNP 2020/5). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Erbauer group" par līgumsummu 30788,91 EUR.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Iveta Peilāne) nav, nolemj:

Realizēt investīciju projektu „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

 

Sēde slēgta: plkst. 12:00  

Sēdes vadītājs: Pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks  

Protokols parakstīts 2020.gada 3.aprīlī

Protokolēja Sandra Līcīte