Domes sēdes protokols Nr. 5 - 26.03.2020.

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada:  Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede; Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte-  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

2. Par adreses maiņu

3. Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

6. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8. Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš

9. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

10. Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

11. Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli  

Sēdes vadītājs Tālis Salenieks ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 13.jautājumu “Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā”. Deputāti atbalsta priekšlikumu. Citu ierosinājumu vai priekšlikumu par darba kārtību nav.

Sēdes vadītājs lūdz balsot par darba kārtību, kura papildināta ar 13.punktu “Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā”.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt sekojošu darba kārtību:

1.  Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

2. Par adreses maiņu

3. Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

6.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8.  Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš

9.  Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

10. Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

11. Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli

13. Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā 

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde notiek Lubānas pilsētas klubā. Šī paša iemesla dēļ martā nenotika ikmēneša Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē, ka turpmāk, līdz ārkārtējas situācijas atcelšanai, domes sēdes notiks attālināti. Deputāti tiek iepazīstināti ar pašreizējo situāciju pašvaldībā. 2020.gada 13.martā priekšsēdētājs izdeva  rīkojumu Nr. 1 “Par pašvaldības iestāžu darbību Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā”. Par atbildīgo darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā tika noteikts izpilddirektors Ivars Bodžs. Saskaņā ar šo rīkojumu tika atcelti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasākumi, neskatoties uz iesaistīto cilvēku skaitu. Slēgtas klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pašvaldības iestāžu vadītājiem tika noteikts izvērtēt darba kolektīvu sanāksmju, semināru un darba komandējumu pamatotību, iespējamos ieguvumus un riskus.

Priekšsēdētājs informē, ka pašvaldības izglītības iestādēs darbs notiek attālināti. Skolēni ar datortehniku ir nodrošināti. Tiem izglītojamiem, kuriem datoru nebija, tika izsniegtas planšetes. Šodien tika saņemta arī datortehnika no Izglītības un zinātnes ministrijas. Skolotāji ievērojuši, ka šobrīd mācību procesā vairāk iesaistās vecāki. Līdz šīm brīdim problēmu izglītības iestādēs nav. Pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” šobrīd apmeklē 1-2 bērni dienā.

Sociālais dienests nodrošina aprūpi cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Par pakalpojumu saņemšanu izvietota informācija pašvaldības mājas lapā, uz ziņojumu dēļiem pilsētā. Pašvaldības administrācijas darbinieki informāciju sniedz attālināti pa e-pastu, telefoniski un tikai atsevišķus pakalpojumus sniedz klātienē, iepriekš vienojoties ar saņēmēju.

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē, ka pašlaik pašvaldības kontā līdzekļi tikpat kā neienāk. Pašlaik pašvaldības budžetam tiešu draudu nav. Tuvākajā laikā tiks sagatavots rīkojums pašvaldības iestādēm līdzekļus izmantot tikai iestādes ikdienas uzturēšanas izdevumiem, lielākus pirkumus atstājot uz vēlāku laiku. Situāciju finanšu jomā turpmākajiem mēnešiem ir grūti paredzēt.

Domes priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar izpilddirektora Ivara Bodža sagatavoto informāciju  par 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums Pārskats par 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā 

Ziņo Ingrīda Logina 

2020.gada 29.janvārī pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§), savukārt 2020.gada 14. februārī stājās spēkā 2020.gada 4.februāra MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, kuri ienesa zināmas korekcijas atsevišķos izmaksu noteikšanas posteņos. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Apstiprināt uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem saskaņā ar pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmēm (pielikumā)

euro mēnesī vienam audzēknim         

        1.1. Lubānas vidusskolā                                        129,40     

        1.2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

     -5 un 6 -gadīgo izglītošanai                                      399,98            

     -pārējās pirmsskolas vecuma grupās                         297,34            

     -pamatskolas klasēs                                                 301,51      

        1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

                 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai       249,49            

                 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās               278,68            

 1. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētie izcenojumi piemērojami pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2020. gada 1. janvāri.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu “Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§).

2. Pielikums Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā. Lubānas vidusskola. Meirānu Kalpaka pamatskola. PII "Rūķīši"

 

2.§ Par adreses maiņu 

Ziņo Dace Almane  

Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrētas divas vienādas adreses “Robežnieki”, Indrānu pag., ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 00300035001 īpašumā Robežnieki un ēkai ar kadastra apzīmējumu 70580030040001 īpašumā Robežnieki 1. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Mainīt nosaukumu un adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0040 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ar 7058 003 0040 no „Robežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Jaunie Robežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses klasifikatora kods: 103794493 un piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu Jaunie Robežnieki.  

3. Pielikums Lēmums - administratīvais akts.

 

3.§ Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā saņemta 2020.gada 16.marta Valsts zemes dienesta vēstule Nr. 2-04/160 (pašvaldībā reģistrēta 16.03.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/243) par zemes lietošanas mērķa izvērtēšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7013 003 0007. Nekustamais īpašums Latgales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 7013 003 0007, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, platība - 8206 m2, tai skaitā, mežs – 8000 m2.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju un ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Mainīt nekustamā īpašuma Latgales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 7013 003 0007, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, platība – 8206 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) uz  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

4. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

4.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā- Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Rīkojuma 4.punkts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai un otrajai daļai, domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Analoģisks regulējums ir attiecībā uz domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā Likuma 56.panta kārtībai.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, ir nepieciešams lemt par nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā, paredzot kārtību kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta domes deputātam esot attālināti, kā arī paredzot kārtību, kādā domes sēdes un komiteju sēdes var tikt nodrošinātas attālināti visam deputātu sastāvam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,  34.panta pirmo un otro daļu, 56.panta pirmo un otro daļu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.

5. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 2 un Paskaidrojuma raksts.

 

5.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 10.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma personas [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.10/20/103), kurā sakarā ar darba vietas un dzīvesvietas maiņu lūdz izskatīt iespēju īrēt dzīvojamo platību Lubānas pilsētā.

2020.gada 19.martā pašvaldībā saņemta SIA “Pārtikas veikalu grupa” valdes locekļa informatīva vēstule (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/252), kurā apliecināts, ka saistībā ar konditorejas ceha atvēršanu veikalā “Top” Ozolu ielā 11, Lubānā, uzņēmumam ir nepieciešams konditors. Ir atrasts speciālists, kurš būtu gatavs pārcelties un strādāt Lubānā, tāpēc lūdz Lubānas novada pašvaldību rast iespēju izīrēt kādu no pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. Apliecina, ka ar [..] ir noslēgts darba līgums 2018.gada 13. decembrī uz nenoteiktu laiku.

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.7) 23.3.1. apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. Noteikumu Nr. 7 15.1.10. apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1.apakkšpunktā minētajā gadījumā personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. 

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 15.1.9.,  15.1.10., un 23.3.1., apakšpunktiem,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Atzīt [..], personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana.

2.  Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr. 1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- citas personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3.  Izīrēt [..] dzīvokli [..] Lubānā, Lubānas nov.

6. Pielikums Lēmums - administratīvais akts.

 

6.§ Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 4.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība) saņēma Alūksnes novada pašvaldības vēstuli (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/207), turpmāk tekstā - Paziņojums, kurā norāda, ka, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 32 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu” un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.pantu un Komerclikuma 189.pantu, Alūksnes novada pašvaldība piedāvā Pašvaldībai, kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem, iegādāties Alūksnes novada pašvaldībai piederošās 7144 kapitāla daļas.

No lēmuma redzams, ka SIA “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adrese “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, 7144 kapitāla daļas tiek pārdotas par nosacīto cenu EUR 346893 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā.

Izvērtējot Paziņojumā norādīto piedāvājumu iegādāties sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļas un to nosacīto cenu, deputāti secina, ka Pašvaldības investīciju plānā neietilpst Pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļu skaita palielināšana, kā arī, izvērtējot Pašvaldības finansiālās iespējas, kapitāla daļu skaita palielināšana nav prioritāte. 

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz Komerclikuma 189.panta pirmo, trešo, ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358,  7144 kapitāla daļām par EUR 346893.
 2. Par atteikumu izlietot pirmpirkuma tiesības paziņot Alūksnes novada pašvaldībai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” valdei.

7. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

Ziņo Tālis Salenieks  

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums), tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā. Pamatojoties uz MK rīkojumu 2020.gada 13.martā Lubānas novada pašvaldības priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/1, ar mērķi ierobežot „COVID -19” izplatību Lubānas novada teritorijā, ar kuru cita starpā uzdeva slēgt klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ņemot vērā augstāk minēto ierobežojumu, Lubānas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar internetbankas starpniecību, ir apgrūtinoši izpildīt savu pienākumu. Lai nodrošinātu to, ka ārkārtas situācijas izraisīto ierobežojumu, tādēļ neveikto maksājumu, dēļ iedzīvotājiem nerastos parādi, kas ir pamats soda naudas un nokavējumu procentu aprēķināšanai, nepieciešams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas izpildes termiņu, to pārceļot noteiktu periodu uz priekšu.

Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" 4.pants nosaka, ka „Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros”.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 4.pantu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā un otrā ceturkšņa samaksas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 15. augustam.

 

8.§ Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā "Dzelzceļš"

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums “Dzelzceļš” ar kadastra Nr. 70580110128. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580110128; 70580100109; 70580170024 un 70580160182. Lubānas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam nekustamā īpašuma „Dzelzceļš” plānotā izmantošana noteikta kā transporta infrastruktūras teritorija. Bijusī dzelzceļa līnija netiek ekspluatēta kopš 1986. gada, sliedes un gulšņi ir demontēti. Šajā laikā dzelzceļa josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, pārsvarā kārkliem, blīgznām un alkšņiem, divās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182 koksnes apjoms ir pietiekošs, lai ieinteresētu potenciālos izstrādātājus. 

Atsavināmā koksne nav nepieciešama pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. Koksnes apjoma novērtēšanu veica pašvaldības pieaicināts eksperts A.Solovjevs, aptuvenā koksnes tirgus vērtība 24400 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Pārdot rakstiskā izsolē Lubānas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu (koksni) - nekustamā īpašuma „Dzelzceļš” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182 1142 m3.
 2. Apstiprināt izsoles sākumcenu (mantas nosacīto cenu) – 24400 EUR.
 3. Izpilddirektoram organizēt kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Pielikums Cirsmu novērtējums. Cirsma 1. Cirsma 2

 

9.§ Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

Ziņo Tālis Salenieks 

Pašvaldības 2020. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 8000 EUR autotransporta nomai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu tika izsludināts publiskais iepirkums “Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā” (identifikācijas Nr. LNP 2020/2). Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena ir 28734,88 EUR, t. sk. 2020. gadā 7413,64 EUR.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks uzsver, ka pašreizējā situācijā, kad 12.03.2020. Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, iespējams, pašlaik nebūtu tālredzīgi ieguldīt pašvaldības līdzekļus autotransporta nomai. Transports pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām, protams, ir nepieciešams, bet tā iegāde pašlaik būtu rūpīgāk jāapsver.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta ceturtās daļas 1.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- nav, PRET- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 60 mēnešiem autotransporta nomai, līgumcena ar PVN 28734,88 EUR.
 2. Apmaksu veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 01.110., ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk EKK) 2262).
 3. Nepieciešamo finansējumu autotransporta nomai turpmākajiem gadiem iekļaut 2021., 2022., 2023., un 2024. gada pašvaldības budžetā.

Lēmums netiek pieņemts.

 

10.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§) un, pamatojoties uz Izglītības likuma 23.panta otro daļu, lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt saskaņojumu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes Meirānu Kalpaka pamatskolas (Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412900115) reorganizācijai. Ministrija divās vēstulēs 09.03.2020. Nr. 4-7e/20/774 un 23.03.2020. Nr.4-7e/20/934, šādu saskaņojumu nesniedza un lūdza pārskatīt domes lēmumu, uzskatot, ka, nododot Meirānu Kalpaka pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamo turpmāku izglītošanu Lubānas vidusskolai, tiktu nodrošināta savlaicīga izglītības programmu pēctecība, ministrijas ieskatā Lubānas novada domes plānotā reorganizācija, kas paredz administratīvu izglītības iestāžu apvienošanu, nav vērsta uz izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu novadā. 

Nolūkā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu rīcību no pašvaldības puses, ņemot vērā, ka 7.-9.klašu izglītojamo turpmāka izglītošana citās mācību iestādēs novedīs pie skolas likvidācijas izglītojamo aizplūšanas dēļ, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 27. februāra lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§).

 

11.§ Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome), izskatot biedrības “Aborieši” (juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Lubānas nov.) iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 (kad. Nr. 7013 001 0067, turpmāk- – zemesgabals) daļu 500 m2 platībā, sporta pasākumu bāzes izveidei, konstatēja, ka Zemesgabala tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, zemesgrāmatā nav reģistrēts, zemes gabala kopplatība 7,15 ha.

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro izsolē, turklāt iznomātājs pieņem lēmumu par izsoles veidu, nodrošina tās atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk – Noteikumi)  2.3. punkts nosaka, ka pārējos gadījumos nomas maksa ir 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem, zemesgabala kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī bija 36608 EUR. Atbilstoši Noteikumu 2.3.punktam, zemesgabala daļas nomas maksa ir 256 EUR gadā.        Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli par neapbūvēta zemes gabala nomu ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067daļā 500 m2 platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu – sporta pasākumu bāzes izveidei.
 2. Nomas līguma termiņš – 2032. gada 1. marts.
 3. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā objekta nomas tiesību izsoles nomas sākumcenu 256 EUR gadā.
 4. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Pielikums Grafiskais pielikums.

 

12.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli

Ziņo Tālis Salenieks  

Lubānas novada pašvaldības dome 27.09.2018. (protokols Nr. 10, 4.§) lēma par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 pārdošanu mutiskā izsolē ar nosacīto cenu 2200 EUR. Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts un izsole tika atzīta par nenotikušu.

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 29.11.2018. (protokols Nr. 12, 3.§) lēmumu tika rīkota otrā izsole ar augšupejošu soli ar nosacīto cenu 1760 EUR. Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts un arī otrā izsole tika atzīta par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrajā daļā noteikts ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 trešo izsoli ar augšupejošu soli.
 2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1000 EUR.
 3. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli.

 

13.§ Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā

Ziņo Tālis Salenieks  

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums) tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā saistībā ar “COVID 19” izplatību. 

2020.gada 20.martā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" (turpmāk tekstā -  Likums).

Likuma 1.pants nosaka, ka “Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu”.

Likuma  11.pants nosaka, ka „Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem- elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.”

Ņemot vērā augstāk minēto likuma normu, ir nepieciešams lemt par atbalsta sniegšanu  komersantiem nosakot nomas maksas samazinājumu par publiskas personas mantas izmantošanu.

Noklausījusies Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 1.pantu,  13.pantu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt, ka uz valstī izsludināto ārkārtas situācijas laiku komersantiem tiek piemērota 100% atlaide no nomas maksas par pašvaldības īpašumā esošo telpu izmantošanu.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks  

Protokols parakstīts 2020.gada 1.aprīlī

Protokolēja: Sandra Līcīte