Domes sēdes protokols Nr. 4 - 27.02.2020.                                                                                                        

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs  

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs,  Lana Kunce  

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine, Ainārs Spridzēns  

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste  

Sēdi protokolē: Lita Žeiere- pašvaldības sekretāre  

 

Darba kārtībā:  

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. 

2. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  

3. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju.   

5. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem.  

6. Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci. 

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

8. Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu.  

9. Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.  

10. Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020".  

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Svarīgākais notikums šai laikā bija Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā tika izskatīts likumprojekta „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pielikums “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada pagasti”, sagatavojot to otrajam lasījumam. Sēdē bija iespēja sniegt viedokli par minētā likuma pielikumu attiecībā uz mūsu pašvaldības  administratīvi teritoriālo iedalījumu. Lielākās debates šajā sēdē bija par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas vai Rēzeknes novadā. Tālis Salenieks: 17. februārī kopā ar izglītības darba speciālisti un skolu direktorēm bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Taurupes-Menģeles pamatskolu. 21. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā bija tikšanās ar Meirānu Kalpaka pamatskolas darbiniekiem, pedagogiem, vecākiem par skolas turpmāko darbību.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2020.gada 29.janvāra un 3.februāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.  

1. Pielikums Pārskats par 2020. gada 29. janvāra domes sēdes lēmumu izpildi un 3. februāra domes ārkārtas sēdi.  

 

1.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei  

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldības dome izskata SIA „METRUM” 2020. gada 28. janvāra iesniegumu Nr. 44/a/34-2020 (reģistrēts pašvaldībā 28.01.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/2) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bitaiņi“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.  

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 1. daļu un 2.daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019.gada 28.februāra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 2, 9.§), Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 7.§),   

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bitaiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 sadalīšanu, izveidojot jaunus īpašumus.
 2. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējums 7058 006 0085, ar platību 2,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu Līgotņi un noteikt  īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
 3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 002 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0085  piešķirt adresi „Līgotņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads (Adresācijas kods: 103793522).
 4. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējums 7058 006 0089, platība 1,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu Bitaiņu mājas un noteikt īpašuma lietošanas mērķi-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
 5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 001 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0089  mainīt adresi uz “Bitaiņu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov. (Adresācijas kods: 103793522).
 6. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu  7058 006 0083, platība 60,3 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, saglabāt nosaukumu Bitaiņi, piešķirt īpašuma lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība kods: (0201).  

2.Pielikums Lēmums- administratīvais akts.  

 

2.§ Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..], (personas kods: [..]) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.02.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/11) par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0055, platība 2,5 ha. 

Ņemot vērā [..] iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr.3, 8.§) ,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 019 0007, divos atsevišķos īpašumos.
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 003 0055, platība- 2,5 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: Meža priedes, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).
 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 019 0007, platība- 13,8 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Krūmiņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt divus zemes lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) - platība 4,2 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) - platība 9,6 ha.  

3.Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

3. § Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata zemnieku saimniecības “Grāveri” (reģistrācijas Nr. 47101009280), īpašnieka [..], (personas kods: [..]), iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.02.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/9) par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0012, platība 3,7 ha.

Ņemot vērā [..] iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 016 0012, divos atsevišķos īpašumos.
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0012, platība- 3,7 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Reiteru mājas, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 3. Mainīt viensētas "Dambīši 2", Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826 (adreses klasifikatora kods 103800444), kura sastāv no divām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 70580160012001 un 70580160012002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160012, adresi uz adresi “Reiteru mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV- 4826.
 4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0013, platība- 2,9 ha, piešķirt nosaukumu Puķuleja, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).  

4.Pielikums Lēmums- administratīvais akts. 

 

4. § Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju  

Ziņo: Tālis Salenieks  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.  

2019.gada 1.septembrī Meirānu Kalpaka pamatskolā mācību gadu uzsāka 40 izglītojamie. Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizācijas mērķis, izveidojot to par Lubānas vidusskolas filiāli, ir pamatskolas izglītības nodrošināšana maksimāli tuvu izglītojamo dzīvesvietai un izglītojamo aizplūšanas uz blakus novadu izglītības iestādēm novēršana skolas slēgšanas gadījumā.  

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu - tiešās pārvaldes iestādi reorganizē, nododot to atvasinātām publiskām personām, - rezultātā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz, ka novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 1.punktu,  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 11.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Uzsākt Meirānu Kalpaka pamatskolas, reģistrācijas Nr. 40900015179, adrese “Skola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, reorganizāciju, Meirānu Kalpaka pamatskolu pievienojot Lubānas vidusskolai, reģistrācijas Nr. 90001643622, adrese - Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads.
 2. Organizēt šī lēmuma saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 3. Noteikt, ka Lubānas vidusskola ir Meirānu Kalpaka pamatskolas  lietvedības, arhīva, saistību un tiesību pārņēmēja, t.sk., izglītības programmu, izglītības programmās uzņemto izglītojamo, darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, pārņēmēja.
 4. Noteikt, ka reorganizācijas process pabeidzams līdz 2020. gada 31. augustam.  

 

5. § Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada 2. februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.02.2020. Nr. LUB/2.10/20/63) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 1.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Atbrīvot Andri Kļaviņu, personas kods: [..], no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020. gada 29. februāri.  

 

6. § Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izveidota 2014. gada 30. decembrī 5 cilvēku sastāvā  Lai nodrošinātu komisijas darbību, tās sastāvā pēc A.Kļaviņa atbrīvošanas, nepieciešams ievēlēt komisijas priekšsēdētāja vietnieku.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. punktu, 17. punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 2.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Ievēlēt pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Daci Almani, personas kods: [..], par Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. martu.  

 

7. § Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Lubāna, Lubānas novads, iesniegumu (reģ. pašvaldībā 10.02.2020. ar Nr. 2.10/20/14), kurā lūdz piešķirt viņai un viņas 2 gadus vecajam bērnam dzīvojamo platību. Pašlaik viņa dzīvo kopā ar māti mazā vienistabas dzīvoklī. Norāda, ka ir jauna ģimene, vēlas uzsākt atsevišķu ģimenes dzīvi, pie tam dzīves apstākļi ir nepiemēroti bērna audzināšanai – dzīvoklim ir ļoti maza platība visiem, tas ir mitrs, nopelējis, birst apmetums, apstākļi kaitē bērna veselībai.  

Pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.3.2.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 1. Atzīt, ka [..], personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] Lubāna, Lubānas novads, ir tiesīga saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
 2. Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr. 1 „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām.
 3. Izīrēt [..] dzīvokli [..], Lubānā, Lubānas novadā.  

5.Pielikums Lēmums - administratīvais akts.  

 

8.§ Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” redaktores Ligitas Pētersones iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 21.02.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/181), tam pievienoto aprēķinu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektajā un septītajā daļā noteiktajiem valsts pārvaldē kā obligātiem ievērojamiem principiem, kas nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, būt atklātai pret privātpersonām un sabiedrību kopumā un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 5.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:   

 1. Apstiprināt pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenu – 0,25 euro par eksemplāru.
 2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. martā. 

 

9. § Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā” 8.3.1. apakšpunkts nosaka, ka publiskās personas pienākumos ietilpst iekšējos normatīvajos aktos noteikt kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ievērot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja konfidencialitāti un aizsardzību. Minētā procesa ieviešanu un tā kārtību nosaka Trauksmes celšanas likums (turpmāk- Likums), kura mērķis ir stiprināt Latvijā trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likuma 5. panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas institūcijās ieviešama trauksmes celšanas sistēma, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību. Likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu izpildi. Savukārt trauksmes cēlēja ziņojuma mērķis ir sabiedrības būtisku interešu - tiesiskuma nodrošināšana, aizsardzība, atklājot pretlikumīgas darbības un novēršot kaitējumus. Trauksmes cēlēju likumu nevarēs izmantot privātu nesaskaņu risināšanai darbavietā, tas nerisinās arī personisku interešu aizskārumu. Ņemot vērā augstākminēto, ar mērķi nodrošināt Trauksmes celšanas likuma normu izpildi Lubānas novada pašvaldībā, nosakot kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēja konfidencialitāti un aizsardzību, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 17.10.2017.noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.3.1. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 6.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.  

6.Pielikums Iekšējie noteikumi Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.  

 

10.§ Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020"  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka  “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”,  41. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka „Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”.  

Lai turpinātu motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegtu pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 10.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:   

 1. Izsludināt jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2020”. 
 2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” nolikumu.   

7.Pielikums Biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” nolikums.  Pieteikuma veidlapa. Līgums. Atskaite.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs,  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 4. martā 

Protokolēja: Lita Žeiere