Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 3 – 03.02.2020

 

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai

 

1. § Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 29. janvārī saņēmusi Ērgļu novada pašvaldības lūgumu sniegt saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai. Ērgļu novada pašvaldība 2019. gada 19. decembra domes sēdē un 2020. gada 9. janvāra domes sēdē  nolēmusi atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu – cirsmas, kas  atrodas pašvaldības nekustamajos īpašumos “Braki” un “Gaitnieki” par izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 112 700: cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība 10,2 ha. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400; cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr. 7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas  pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m³, kopējā platība 5,5 ha. Izsoles nosacītā sākumcena - EUR 56 300.

Iegūtie finanšu līdzekļi nepieciešami R.Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” infrastruktūras sakārtošanai.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. apakšpunktu – līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.

 Ņemot vērā, ka pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz Lubānas novada pašvaldības saskaņojuma saņemšanu darījuma noslēgšanai kustamās mantas pārdošanai, bet lai novērstu jebkādus šķēršļus Ērgļu novada pašvaldībai patstāvīgi pieņemt lēmumus par savas mantas realizāciju un tā varētu iesniegt VARAM dokumentus atzinuma saņemšanai par kustamās mantas atsavināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. apakšpunktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Saskaņot Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu – pārdošanu izsolē ar nosacīto izsoles sākuma cenu 112 700 EUR:

1.1. cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība 10,2 ha, izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400;

1.2. cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr. 7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas  pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m³,  kopējā platība 5,5 ha, izsoles nosacītā sākumcena EUR 56 300.

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte