Domes sēdes protokols Nr. 2 – 29.01.2020.                                                                                    

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs,  Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Ainārs Spridzēns

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Ingrīda Logina  galvenā grāmatvede; Dace Almane  nekustamā īpašuma speciāliste.

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par 2019. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

2. Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu

3. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

4. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

6. Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “KRASC - LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva “Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju festivālu Ņūportā (Velsa)

10. Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas namā

11. Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības

12. Par nekustamā īpašuma Lazdupji zemes vienības platības precizēšanu

13. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

14. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" pieņemšanu

15. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

16. Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Šai laikā lielākā uzmanība pievērsta budžeta sagatavošanai. Lai plānotu gada norises, notikušas tikšanās un pārrunas ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes, Madonas bērnu jaunatnes sporta skolas un Madonas novada domes vadību.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada decembra un 2020. gada 8. janvāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums Pārskats par 2019. gada decembra un 2020. gada 8. janvāra domes ārkārtas  sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par 2019. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

2019. gada ieņēmumi pārsniedza 3 milj. eiro -  3 085 798 eiro. 47,8 % veidoja nodokļu ieņēmumi, t.i. 1,47 milj. eiro, galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis  1,34 miljoni eiro, pārējo daļu 132 tūkst. eiro (0,13 milj. eiro) NĪN. Nodokļu ieņēmumu plāns tika pārsniegts par 11,9 %. Otra lielākā ieņēmumu pozīcija bija transferti, t.i. valsts un citu pašvaldību maksājumi 1,39 milj. eiro, jeb 41,4 % no kopējiem ieņēmumiem. 2019.gadā pašvaldība saņēma 167 tūkst. eiro lielu finansējumu no Lauku atbalsta dienesta par īstenotajiem projektiem pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Indrānu pagastā 6 km garumā. Skolās turpinās Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kas vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu - saņemti 11 773 eiro; no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemts pirmais finansējums - 32 642 eiro  Eiropas SF projekta Dienas centra personām ar GRT izveidošanai Indrānu pagasta “Eglājos”.

Kā samaksa par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem saņemti 182 tūkst. eiro. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem veido Lubānas novada Veselības un sociālās aprūpes centra klientu un viņu tuvinieku maksājumi, t.i. 137 tūkst. eiro. Pārējie ieņēmumi saņemti par ēdināšanas pakalpojumiem (izņemot brīvpusdienas), pasākumiem kultūras iestādēs, vietējā laikraksta pārdošanas u.c. pakalpojumiem.

Izdevumu kopsumma (bez aizņēmumu saņemšanas un atmaksas summām) 2019. gadā pārsniedza 3 milj. eiro (3 215 127 eiro), t.i. izdevumi pārsniedza gada ieņēmumus par 129 tūkst. eiro. Šo deficītu pašvaldība var nosegt ar naudas līdzekļu uzkrājumiem norēķinu kontos, kas paliek pašvaldības rīcībā, noslēdzoties kārtējam gadam. 2019. gada 1. janvārī šis atlikums bija 396 tūkst. eiro, gada beigās aptuveni 615 tūkst. eiro, no tiem nepilni 52 tūkst. eiro speciālā budžeta – ceļu fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļi. Izdevumu daļā lielākais īpatsvars ir izdevumiem izglītībai - 1,3 milj. eiro, t.i. 40,6 %. 2019. gadā salīdzinoši lieli līdzekļi - 685 tūkst. eiro jeb 21% no visiem pamatbudžeta izdevumiem - tika izlietoti pašvaldības ekonomiskās darbības nozarēm, t.sk. 448,6 tūkst. eiro ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, 195,8 tūkst. eiro lauksaimniecības nozarei. Vislielākās investīcijas 2019. gadā tika veiktas lauku ceļa posma Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši pārbūvei - 340,7 tūkst. Pilsētā tika veikti Barkavas ielas virsmas seguma atjaunošanas darbi par 41,4 tūkst. eiro. Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem pasākumiem - 13,8 % - 442,8 tūkst eiro. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija tika atvēlēta kultūrai - 9 %, pārvaldei - 8 %, teritorijas, ēku, mājokļu uzturēšanai un attīstībai - nepilni 6% u.c. Kopējais ilgtermiņa investīcijām izlietotais finansējums 2019. gadā bija 23 % no visiem izdevumiem, šis ir salīdzinoši liels rādītājs un saistīts ar lauku teritorijā īstenotajiem projektiem.

Trīs Eiropas Savienības projektu (lauku ceļa posma pārbūve un divi projekti meliorācijas sistēmu atjaunošanai) īstenošanai pašvaldībai tika piešķirti aizdevumi no Valsts kases ar 0% likmi - 487 632 eiro un atmaksāja 191 706 eiro no saņemtajām ES fondu atmaksām un pašvaldības līdzekļiem. Kopējais ilgtermiņa saistību (aizņēmumu) apmērs 2019. gada beigās bija ≈1, 5 milj. eiro un nepārsniedza 4 % pieļaujamo 20 % vietā. Šobrīd pēdējais termiņš ilgtermiņa saistību atmaksai ir 2045. gads.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 21. pantam, kas nosaka, ka: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:… 2) apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2019. gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu                      

pamatbudžets:                                                                 EUR

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                 396 491

       ieņēmumi                                                                    3 085 798

       izdevumi                                                                     3 215 127

       finansēšana, t.sk. :                                                    295 926

       aizņēmumu saņemšana                                               487 632          

       aizņēmumu atmaksa                                                 -191 706

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                  563 088

 speciālais budžets:

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                  50 664

       ieņēmumi                                                                    98 906

       izdevumi                                                                     96 004

       finansēšana, t.sk. :                                                     -1 812

       aizņēmumu atmaksa                                                  -1 812

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                  51 754

 ziedojumi un dāvinājumi:

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                    628

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                    628

2. Pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai un speciālā budžeta un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi: 
Pamatbudžets (ieņēmumi).  
Izdevumi (atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai). 
Izdevumi (atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai). 
Speciālais budžets (ieņēmumi un izdevumi).

 

2.§ Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu

 Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.11.2019. likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 3. pantu, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2020.gada janvāra-augusta mēnesim sadales kārtību.

3. Pielikums Noteikumi Nr. 1 “Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība” ar 3 pielikumiem.

 

3.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2020.-2022. gadam.

4. Pielikums Ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2020.-2022. gadam.

 

4.§ Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.12.2019. likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2020. gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 161 euro (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro) sadalījumu:

       - kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  3 970,00 euro gadā;

       - kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1 191,00 euro gadā.

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2020. gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 2020. gada 30. decembrim.

5. Pielikums Mērķdotācijas sadalījuma aprēķins.

 

5.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā:

                                                                       euro mēnesī vienam audzēknim         

1. Lubānas vidusskolā                                                            129,62

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                        

       - 5 un 6-gadīgo izglītošanai                                             400,78            

       - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                                298,13            

       - pamatskolas klasēs                                                       298,14

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                              

       - bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                         250,00            

       - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                                 279,19

6. Pielikums Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gadā": 
Lubānas vidusskola. 
PII "Rūķīši".
Meirānu Kalpaka pamatskola.

6.§ Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 09.01.2020. iesniegumu “Par fizioterapeita maksas pakalpojumiem” (reģistrēts pašvaldībā 15.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/50), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Sociālā dienesta struktūrvienības „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”  fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrādi:

N. p.k.

Manipulācijas nosaukums

Manipulācijas kods

Maksa EUR

1.

Fizioterapeita pacienta funkcionāla izmeklēšana

55072

8,00

2.

Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana

55072

10,00

3.

Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku pacientu (60 min.)

55087

15,00

4.

Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku, ķirurģisku, kardioloģisku, u.c.  pacientu (30 min.)

55090

8,00

5.

Fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs vadot ārstniecisko vingrošanu grupā 3-6 cilvēki  (60 min.)

55089

3,50

no cilv.

            Masāža

6.

Muguras masāža (visa)

 

6.00

7

Muguras kakla un krūšu daļas masāža

 

4.50

8.

Muguras krūšu un jostas – krustu masāža

 

4.50

9.

Muguras krūšu daļas masāža

 

3.50

10.

Kakla un apkakles zonas masāža

 

4.50

11.

Rokas masāža kombinējot ar kakla un apkakles zonas masāžu

 

3.00

12.

Rokas un pleca zonas masāža

 

3.00

13.

Rokas masāža līdz pleca zonai

 

2.80

14.

Kājas masāža līdz gūžas locītavai

 

3.50

15.

Vispārējā masāža

 

12.00

 

7.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “KRASC - LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “KRASC - LUBĀNA” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/61) ar lūgumu nodrošināt projektam “Mobilo gultu iegāde” līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir iegādāties 15 mobilās divstāvu gultas ar pilnu gultas piederumu komplektu un 30 kempinga gultas ar aprīkojumu, kas nodrošinās iespēju uzņemt viesu grupas, veicinās starptautisku tautas mākslas kolektīvu festivālu organizēšanu.

   Projekta kopējās izmaksas - EUR 11 667,64.

   Projekta attiecināmās izmaksas - EUR 11 667,64.

   Līdzfinansējums (10%) - EUR 1167.

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” regulējumu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr.2, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbalstīt biedrības „KRASC- LUBĀNA” (reģ. Nr. 40008198971) ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektu “Mobilo gultu iegāde”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā – EUR  1167, paredzot līdzekļus pašvaldības 2020.gada budžetā.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/69) un pievienotos dokumentus par jauniešu deju kolektīva (JDK) “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienu uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā no 2020. gada 10. līdz 14. jūnijam, tiek konstatēts, ka braucienā piedalās 28 dalībnieki, tajā skaitā kolektīva vadītāja, tulks, četri mūziķi, 22 JDK “Žuburi” dejotāji. Brauciena transporta izmaksas ir 3188 EUR, no tām 2400 EUR autobusa izmaksas un 788 EUR prāmja izmaksas. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 113.85 EUR. Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputātes Laila Ozoliņa un Sandra Valaine informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015. gada 29. decembra noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, ņemot vērā 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2500 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas 28 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē, Somijā no 2020. gada 10. līdz 14. jūnijam.

 

9.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva “Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju festivālu Ņūportā (Velsa)

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/97) un pievienotos dokumentus par senioru deju kolektīva (SDK) “Meirāni” dalībnieku braucienu uz starptautisko deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020. gada 7. līdz 10. maijam, tiek konstatēts, ka braucienā piedalās 20 dalībnieki, tajā skaitā grupas vadītāja un divi solisti. Dalībnieku pārvadājumu kopējās izmaksas ir 4000 EUR, no tām 3600 EUR aviobiļešu izmaksas lidojumam no Rīgas uz Londonu un atpakaļ. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 200 EUR. Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015. gada 29. decembra noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, ņemot vērā, ka jautājums nav skatīts nevienā komitejā, bet nepieciešams risinājums steidzamības kārtā, sakarā ar aviobiļešu iegādi,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei senioru deju kolektīva “Meirāni” 20 dalībnieku nokļūšanai uz deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020. gada 7. līdz 10. maijam.

 

10.§ Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas namā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemts Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegums (reģ. 15.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/48), kurā lūgts dibināt vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.

Izvērtējot jaundibināmā kolektīva iesniegto līdzšinējās darbības pārskatu, atzīstot, ka deju kolektīva izveide sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, rūpējoties par dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu, attīstīšanu un nodošanu tālāk nākamajām paaudzēm, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2015. gada 29. decembra pašvaldības noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” regulējumu un ņemot vērā 2020. gada 21. janvāra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu  (protokols Nr. 1, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Dibināt Meirānu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.

 

11.§ Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2020. gada 7. janvārī saņemts [..] pilnvarotās personas [..] 2020. gada 7. janvāra iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 07.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/2) ar lūgumu noslēgt vienošanos par privatizējamās mājas dzīvoklim [..] Lubānā piekritīgās zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020. gada 24. janvāra atzinumu (protokols Nr. 2, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Nodot [..], personas kods: [..],  īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..] Lubānā, dzīvoklim Nr. [..] piekrītošās 586/11895, zemes vienības 0,2377 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70130050032, domājamās daļas, noslēdzot vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

7. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

12.§ Par nekustamā īpašuma Lazdupji zemes vienības platības precizēšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts [..] pilnvarotās personas [..], 2020. gada 14. janvāra iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 15.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/7) ar lūgumu precizēt platību pēc kadastrālās uzmērīšanas īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156, pamatojoties uz SIA „GeoSIJA” zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas Edgara Zasa sagatavotajiem zemes robežu plānu projektiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020.gada 24. janvāra atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Precizēt nekustamā īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156 kadastrālajā uzmērīšanā precizēto zemes platību  no 5,5 ha uz 6,75 ha, pēc klāt pievienotās skices.

8. Pielikums Lēmums- administratīvais akts un nekustamā īpašuma skice .

 

13.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 25. oktobrī, 17. panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

     1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

     2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

     3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

     4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 13.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 001 0120 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

14.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu, 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 1.§),  2020. gada 21. janvāra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.

9. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" ar  pielikumiem Nr.1.;  Nr.2.;  Nr.3.;  Nr.4.; Nr.5. un Ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2020.gada budžeta.

 

15.§ Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu un 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu.

10. Pielikums Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksts.

 

16.§ Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, apstiprināts ar 2015. gada 26. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 2, 18.§), sekojošu grozījumu:

punktā 3.4. un 4.3. skaitli “40 %” aizstāt ar skaitli “50 %”.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.30

Sēdes vadītājs

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte