Ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 1 – 08.01.2020.

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1.Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā.

 

1. § Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā

Ziņo Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmajai daļai, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr.173 „Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt parakstu vākšanas vietu Lubānas novada administratīvajā teritorijā – Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads (Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēka).

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī

Protokolēja: Sandra Līcīte