DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

27.12.2018. Nr.13

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Lana Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš- juriskonsults

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu.

 2.  Par grozījumiem 31.10.2018. domes sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu”.

 3.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai.

 4.  Par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

 5.  Par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

 6.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 7.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju tīrīšanas darbiem.

 8.  Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

 9.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”.

 10.  Par projekta “Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” iesnieguma iesniegšanu.

 11.  Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

  Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 14.decembrī SIA “Kaudzītes AP” dalībnieku sapulce. 17.decembrī darbā par vides dizaina speciālistu tiek pieņemta Tamāra Tiltiņa. 18.decembrī Probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības gada noslēguma sanāksme. 21.decembrī Madonas, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes gada noslēguma sanāksme.

   Ivars Bodžs informē par novembra sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 14.panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot vērā 2018.gada 19.decembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.12, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.    Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””.

2.    Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.

3.    Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

2.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.15 un paskaidrojuma raksts kopā uz 2 lapām.

 

2.§ Par grozījumiem 31.10.2018. domes sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu”

Ziņo: Tālis Salenieks

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi par grāmatu “Simts stāstu par Lubānu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

        Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības domes 31.10.2018. sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu” (protokols Nr.11, 10.§) 1.punktā skaitli 700 aizstājot ar skaitli 800.

 

 3.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkātošanai

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 21.novembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.09/18/38), par īpašuma robežu pārkārtošanu starp īpašumiem Miera iela 4, Lubāna, Lubānas novads un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas novads.

Izvērtējot personas iesniegumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu starp nekustamajiem īpašumiem Miera iela 4, kadastra Nr.: 7013 004 0033 un Miera iela 4A, kadastra Nr.: 7013 004 0031 , Lubānā, Lubānas novadā izstrādājot zemes ierīcības projektu, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.96, 1998.gada 22.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 1200 m2 un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.37, 1997.gada 12.novembrī nostiprināts nekustamais īpašums Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 2508 m2 platībā. Atbilstoši Lubānas novada teritorijas plānojumam nekustamais īpašums Miera iela 4, kadastra Nr.: 7013 004 0033, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā savrupmāju apbūves teritorija, un nekustamais īpašums Miera iela 4A, kadastra numurs 7013 004 0031, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā savrupmāju apbūves teritorija. Paredzēts pārkārtot robežas starp nekustamajiem īpašumiem Miera iela 4 un Miera iela 4A , kā arī noteikt apgrūtinājumus. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs: 7013 004 0033, un īpašuma Miera iela 4A, Lubānā, Lubānas nov., kadastra numurs: 7013 004 0031 zemes robežu pārkārtošanai.

 

4.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 11.decembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/18/45) par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.173, 1998.gada 22.maijā nostiprināts nekustamais īpašums „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 015 0003, kas sastāv no divām zemes vienībām 16,6 ha kopplatībā (kadastra apzīmējumi 70580140042, 70580150003). Saskaņā ar personas iesniegumu tiek lūgts no nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pagasts, Lubānas novads atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 015 0003 10,2 ha platībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 4.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 015 0003, divos atsevišķos īpašumos:

1.      jaunizveidotajai atdalītajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7058 015 0003, platība – 10,2 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Lategles”, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.      paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0042, platība – 6,4 ha, saglabāt nosaukumu “Bērzaine”, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 

5.§ Par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 10.decembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/18/42) par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, un 1.panta 14.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.punkta 3.daļas 1.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 5.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0145, divos atsevišķos īpašumos:

1.      jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt divas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 005 0102, platība – 8,4 ha un 7058 013 0059, platība – 7,5 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Lānu gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.      paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0145, platība – 5,7 ha, saglabāt nosaukumu “Gravas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) .

 

6.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo:Andris Kļaviņš

Lubānas novada dome 2018.gada 28.decembra domes sēdē, izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta uz personas 2018.gada 6.jūnija iesnieguma pamata, konstatēja, ka 2018. gada 6.jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar  Nr. LUB/2.10/18/137), kurā lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu iesniedzējam piederošā īpašumā iesniegumā norādītām personām (turpmāk tekstā – Deklarētās personas). Iesniegumā tiek norādīts, ka Deklarētās  personas norādītajā adresē nedzīvo un tām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā no īpašuma iegādes brīža. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta administratīvā lieta.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Anulēt Deklarētājām personām deklarēto dzīvesvietu iesniedzējam piederošajā īpašumā.

 

7.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju tīrīšanas darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši funkcionalitāti un veiksmīgi atvadītu ūdeni no ceļa posmā no 1,000 km līdz 1,750 km, ņemot vērā to, ka šis ceļa posms nav ietverts pašvaldības realizētā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros finansētā ceļa un tilta pārbūves projekta apjomos, balstoties uz SIA “Ceļi un tilti” sagatavoto finanšu piedāvājumu (pielikumā), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 12 151 EUR finansējumu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju posmā no 1,000 km līdz 1,750 km tīrīšanai no speciālā budžeta (ceļu fonda) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

8.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Noklausoties Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§) sadaļā Lubānas novada sociālais dienests 99.punktā, skaitli 504 aizstājot ar skaitli 530 un skaitli 1 ar 1,5.

 

9.§ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 31.decembrī abpusēji vienojoties tiek izbeigts 2011.gada 2.novembrī noslēgtais līgums ar SIA „GEO Mērniecība”, reģ.Nr.45403028111 “Par Lubānas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām”.

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – ADTI) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai ADTI specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes darbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldība nosaka ADTI iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

Ņemot vērā konstatētos faktus un iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto un septīto daļu, SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” 02.12.2018. iesniegumu (saņemts pašvaldībā 17.12.2016. un reģistrēts ar Nr.LUB/2.08/18/955) un Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo (20.12.2018. protokols Nr.12, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.        Slēgt deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju nodošanu ar SIA „ Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas Nr.43603041044, uz termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

2.      Apstiprināt pašvaldības funkciju deleģēšanasa līguma projektu.

 

10.§ Par projekta “Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” iesnieguma iesniegšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Atsaucoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 27.jūnija uzaicinājumu iesniegt 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta iesniegumu otrajā atlases kārtā,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Iesniegt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu “Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 91 298.00 EUR, no kurām 72 436.15 EUR ir ERAF finansējums un 3 423.67 EUR Valsts budžeta dotācija.

2.      Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 15 438.18 EUR apmērā.

 

11.§ Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto finansējumu no Lauku atbalsta dienesta ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”, papildus līdzekļu nepieciešamību deinstitucionalizācijas un nodarbinātības pasākumiem, patērētās elektroenerģijas izdevumiem pilsētas estrādē, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12  7.§.) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

9.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.14, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4., 6. pielikums 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā kopā uz 26 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2019.gada 03.janvārī.

Protokolēja: Lita Žeiere