DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

29.11.2018. Nr.12

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Lana Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš- juriskonsults

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei.

 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai.

 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. otro izsoli.

 4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

 5. Par ceļa servitūta nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts meži” Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamajā īpašumā “Veckrieviņi”.

 6. Par zemes gabalu īstermiņa nomu.

 7. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.

 8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dūmeņa nomaiņai pašvaldības ēkai "Tautas nams" Meirānos.

 9. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Lubānas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.Līcīte informē, ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantu un pamatojoties uz Lubānas novada vēlēšanu komisijas 09.11.2018. sēdes protokolu Nr.2, darbam Lubānas novada pašvaldības domē izvirzīts deputāta kandidāts Ainārs Spridzēns (vēlētāju apvienība "Kopā varam vairāk"), sakarā ar deputāta Māra Valera (vēlētāju apvienība "Kopā varam vairāk") pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 1.novembrī Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienības domes sēde. 11.novembrī grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atvēršanas svētki un Lāpu gājiens uz pilsētas Vecajiem kapiem, pārdošanai atsavinātās 700 grāmatas pieprasītas, gandrīz jau visas pārdotas. 13.novembrī brauciens uz Madonas, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienoto būvvaldi saņemt autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbūves būvdarbu projekta dokumentāciju. 16.novembrī Rīgā svētku pieņemšana pie Valsts Prezidenta. Šodien tika atvesta un uzstādīta pilsētas lielā egle, iedegšanas pasākums plānots 7.decembrī plkst.18.00.

Ivars Bodžs informē par oktobra sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par oktobra domes sēdes lēmumu izpildi uz vienas lapas.

1.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 13.novembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts 2018.gada 13.novembrī ar Nr. LUB/2.09/18/35) par nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119284, 2005.gada 30.decembrī nostiprināts nekustamais īpašums Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 3464 m2 platībā. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamā īpašuma zemes vienību vēlas dalīt divās zemes vienībās, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 1630 m2. Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068, sadalei.

2.pielikumā Projekta izstrādes nosacījumi nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna,  Lubānas nov., zemes vienības kadastra apzīmējums: 7013 004 0068 sadalei.

  

2.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai

Ziņo: Dace Almane

Izskatot nekustamā īpašuma „Upenes”, Lubānas novads īpašnieka un nekustamā īpašuma Rugāju iela 10A, Lubānas novads īpašnieka kopēju iesniegumu (reģistrēts 2018.gada 15.novembrī Nr.LUB/2.09/18/36) ar lūgumu atļaut pārkārtot robežas starp nekustamajiem īpašumiem „Upenes” un Rugāju iela 10A, Lubānas novadā izstrādājot zemes ierīcības projektu, konstatēts: ka

Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252, 1999.gada 25.augustā nostiprināts nekustamais īpašums “Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kas sastāv no vienas zemes vienības 8189 m2 platībā un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000534770, 2014.gada 4.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 4418 m2 platībā. Atbilstoši Lubānas novada teritorijas plānojumam nekustamais īpašums „Upenes”, kadastra numurs: 7058 011 0053, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet nekustamais īpašums Rugāju iela 10A, kadastra numurs 7013 005 0161, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā individuālo dzīvojamo māju apbūve. Paredzēts pārkārtot robežas starp nekustamajiem īpašumiem „Upenes” un Rugāju iela 10A, kā arī noteikt apgrūtinājumus. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas. Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov. un īpašuma Rugāju iela 10A, Lubānā, Lubānas nov., zemes robežu pārkārtošanai.

3.pielikumā Projekta izstrādes nosacījumi nekustamo īpašumu Upenes, Indrānu pagasts, Lubānas novads un Rugāju ielas 10A, Lubāna, Lubānas nov., robežu pārkārtošanai, kopā uz 2 lapām.

 

3.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. otro izsoli 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības dome 27.09.2018. (protokols Nr.10, 4.§) lēma par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 pārdošanu mutiskā izsolē. Tika apstiprināta nekustamā īpašuma “Grantiņi” nosacītā cena 2200 EUR un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 15.10.2018. publicēts oficiālais paziņojums par izsoli (oficiālās publikācijas Nr.2018/203.IZ11). Izsoles datums tika noteikts 20.11.2018., pieteikumu iesniegšanas pēdējais datums 19.11.2018. Paziņojumā noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļu, kurā teikts, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, 32.panta 1.daļas 1.punktu, kurā teikts, ka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 izsoli par nenotikušu.
 2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 otro izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1760 EUR.
 4. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli.

 

4.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

2018.gada 22.novembrī Lubānas novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu (reģistrācijas Nr.LUB/2.10/18/345), kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, ņemot vērā, ka ir pašvaldības jaunais speciālists, strādā Lubānas novada pašvaldības administrācijā no 2017.gada 21.novembra. 2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.7) 23.3.1.apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. Noteikumu Nr.7) 15.1.10.apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1.minētajā gadījumā personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. Pašvaldības rīcībā ir 2017.gada 21.novembrī noslēgts darba līgums starp pašvaldību un personu. Līguma 1.3.punkts nosaka, ka līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Ņemot vērā personas iesniegumu un tajā norādīto informāciju un to, ka pašvaldība ir personas darba devējs, un to, ka par apliecinājumu ir uzskatāms uz nenoteiktu laiku noslēgtais darba līgums, persona ir uzskatāma par pašvaldības teritorijā esoša uzņēmuma jauno speciālistu Noteikumu Nr.7 23.3.1.apakšpunkta izpratnē, tādējādi persona ir tiesīga saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. Noteikumu Nr.7) 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”.

Noklausījusies un izvērtējusi Ivara Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu un 15.1.10., 23.3.1., apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana;

2. Iekļaut personu palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa citas personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3. Izīrēt personai dzīvojamo platību Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā.

 

5.§ Par ceļa servitūta nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts meži” Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamajā īpašumā “Veckrieviņi”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā- Pašvaldība) 2018.gada 23. novembrī  saņēma AS „Latvijas valsts meži”, turpmāk tekstā “Uzņēmums”, iesniegumu ar lūgumu noslēgt ceļa servitūta tiesību līgumu par apgrūtinājuma  - ceļa servitūts nodibināšanu pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Veckrieviņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs 7058 008 0011, zemes vienībā (kadastra apzīmējums 7058 008 0011) 0,084 ha platībā (turpmāk tekstā – Kalpojošais nekustamai īpašums) par labu AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam “Lubānas masīvs”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr.7058 008 0015 sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0111, ar tiesībām būvēt, pārbūvēt, lietot un uzturēt ceļa posmu, kur tiek nodibināts servitūts. Ceļa servitūta raksturojušie lielumi: ceļa posma garums – 120,0 metri; ceļa posma platums ar sāngrāvjiem – 7,0 metri. Uzņēmums iesniegumam pievienojis ceļa servitūta līguma projektu ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kur iezīmēts servitūta ceļš.

Uzņēmuma ceļa servitūts nepieciešams, lai Uzņēmums un/vai tā pilnvarotas personas varētu nokļūt uz Uzņēmuma valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Lubejas mežs”, kadastra numurs 7068 012 0054,  sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7068 016 0040 (turpmāk tekstā – Valdošais nekustamais īpašums) un īstenotu savu saimniecisko darbību – meža apsaimniekošanu, ieguldot uzņēmuma līdzekļus servitūta ceļa posma būvniecībai,  uzturēšanai un uzlabošanai. Šobrīd šim ceļa posmam jau ir ceļa servitūta statuss, taču nav norādīts konkrēts īpašums vai lietotājs,  kuram par labu servitūts ir nodibināts, līdz ar to AS “Latvijas valsts meži” nav tiesību veikt ceļa būvniecību un vēlāk ieguldīt savus līdzekļus šī ceļa uzturēšanā vai uzlabošanā. 2011.gada 26.maijā Kalpojošais nekustamais īpašums iznomāts fiziskai personai noslēdzot zemes nomas līgumu Nr.14. Līguma 1.5.punkts nosaka, ka “zemes vienības lietošanas tiesību aprobežojumi un servitūti noteikti saskaņā ar zemes robežu plānu”.  Ņemot vērā, ka iznomātajam Kalpojošajam nekustamajam īpašumam zemes nomas līguma noslēgšanas brīdī jau bija reģistrēts apgrūtinājums  - servitūta ceļš, kuru šobrīd iesniegumā lūdz nodibināt par labu Uzņēmumam, uzskatāms, ka nomnieks noslēdzot līgumu ir piekritis minētā apgrūtinājuma pastāvēšanai. Konstatēts, ka Uzņēmumam nav citi tuvumā esoši ceļi kā piekļūt Valdošajam nekustamajam īpašumam, lai efektīvi īstenotu saimniecisko darbību.

No Latvijas Republikas Civillikuma 1156.panta izriet, ka ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu. Civillikuma 1231.pants nosaka, ka servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu. Likuma par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”. Noklausoties I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1130.pantu, 1131.pantu, 1156.pantu un 1231.panta 3.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Nodibināt ceļa servitūtu pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Veckrieviņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr.7058 008 0011, zemes vienībā (kadastra apzīmējums 7058 008 0011) 0,084 ha platībā (platība var tikt precizēta, izdarot instrumentālo uzmērīšanu) par labu AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam “Lubānas masīvs” Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr. 7058 008 0015, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0111, ar tiesībām būvēt, pārbūvēt, lietot un uzturēt ceļa posmu, kur tiek nodibināts servitūts, noslēdzot ceļa servitūta līgumu ar AS „Latvijas Valsts meži” iesniegtajā redakcijā.

4.pielikumā Līguma projekts un zemes robežu plāns, kopā uz 3 lapām.

 

6.§ Par zemes gabalu īstermiņa nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 19.oktobrī tika saņemts personas iesniegums (reģistrēts ar Nr.LUB/2.10/18/327) par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra Nr. 7058 004 0024 un 7058 004 0157 īstermiņa nomu. Paziņojums par nomas tiesību izsoli tika publicēts 23.oktobrī pašvaldības tīmekļvietnē. Paziņojumā noteiktajā laikā citi pieteikumi netika saņemti.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā teikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro,  29.8.punktu, kurā teikts, ka rakstisku vai mutisku izsoli var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents un Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums: 7058 004 0024, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 1,1 ha platībā zemes nomas maksu 51,70 EUR gadā un noslēgt zemes nomas līgumu ar personu uz laiku līdz 2024.gada 1.decembrim.
 2. Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums: 7058 004 0157, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2,1 ha platībā zemes nomas maksu 98,70 EUR gadā un noslēgt zemes nomas līgumu ar personu uz laiku līdz 2024.gada 1.decembrim.

  

7. § Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances

Ziņo: Ingrīda Logina

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā uzskaitīti parādi par dzīvojamo telpu īri Indrānu pagastā kopsummā par 466,95 euro, t.sk.: 

Vārds, uzvārds Adrese

Parāda rašanās gads (janv.-marts) 2006.     

2007.  2008. Kopā
Persona Nr.1 Adrese Nr.1 82,81 82,25 20,70 185,76
Persona Nr.2 Adrese Nr.2 51,90 51,91 12, 98 116,79
Persona Nr.3 Adrese Nr.3 38,13 16,65 16,65 71,43
Persona Nr.4 Adrese Nr.4 41,32 41,32 10,33 92,97
  Kopā 214,16 192,13 60,66 466,95

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra informāciju, Persona Nr.2 mirusi. Pārējo debitoru prasību iestāšanās laiks pārsniedz desmit gadus un parādu piedziņa tiesiskā ceļā nav iespējama, jo Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka: “Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Sakarā ar fiziskās personas nāvi un pārējo parādu piedziņas noilgumu, izslēgt no bilances šādus debitoru parādus: Persona Nr.1 – 185,76 euro, Persona Nr.2 –  116,79 euro, Persona Nr.3 – 71,43 euro, Persona Nr.4–  92,97 euro.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dūmeņa nomaiņai pašvaldības ēkai "Tautas nams" Meirānos

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Tautas nama vadītājas I.Aizsilnieces 28.11.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.11.2018. Nr. LUB/2.08/18/907), ņemot vērā skursteņslaucītāju amata meistara Raita Zariņa  20.10.2018. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā Nr.18215 (pielikums Nr.1) noteikto aizliegumu ekspluatēt dūmvadu, balstoties uz tāmi Nr.2018/11-5 (pielikums Nr.2), lai nodrošinātu pašvaldības iestādes Meirānu Tautas nams darbību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 5. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 2209,67 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pašvaldības īpašuma “Tautas nams” Meirānos Indrānu pagastā apkures sistēmas dūmeņa nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

5.pielikumā apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.18215 un lokālā tāme Nr.2018/11-5, kopā uz 2 lapām.

 

9.§ Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto finansējumu no Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dažādiem sociālajiem mērķiem, darba devēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksu, ārkārtas neatliekama Meirānu Tautas nama ēkas dūmeņa remonta nepieciešamību, papildus finansējuma nepieciešamību iegādāto metāla konteineru piegādes izmaksām, Lubānas bibliotēkai SIA “Līgatnes papīrs” piešķirtā dāvinājuma līdzekļu izlietojumu, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.11.2018. protokols Nr.11, 9.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1.   Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2.   Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.13, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.15:30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2018.gada 03.decembrī.

Protokolēja: Lita Žeiere