DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

31.10.2018. Nr.11

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine, Māris Valers, Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par deputāta Māra Valera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

 2.  Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu.

 3.  Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā.

 4.  Par Lubānas vidusskolas attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu.

 5.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma, “Klintis” Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

 6.  Par adreses “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. un “Vēverāji” Indrānu pag., Lubānas nov. likvidēšanu.

 7.  Par nosaukuma maiņu īpašumam no „Tūjas – Nagliņas” uz „Vecumi – Lielpurvu ceļš”, Indrānu pag., Lubānas nov.

 8.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos”” izstrādei.

 9.  Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva izmaiņu apstiprināšanu.

 10.  Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu.

 11. Par finansējuma piešķiršanu metāla konteineru iegādei un uzstādīšanai Jaunajos kapos.

 12.  Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

 13.  Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra – decembra mēnesī.

 14.  Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Tālis Salenieks ierosina no darba kārtības izņemt 7.punktu Par nosaukuma maiņu īpašumam no „Tūjas – Nagliņas” uz „Vecumi – Lielpurvu ceļš”, Indrānu pag., Lubānas nov., jo šis jautājums zaudējis aktualitāti. Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 4.oktobrī tikšanās izdevniecībā “Jumava”, lai vienotos par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” izdošanas jautājumiem. Grāmata būs gatava 6. vai 7.novembrī, atvēršanas svētki notiks 11.novembrī. 12.oktobrī tikšanās Madonā ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadību un SIA “4 stils” par Lubānas pilsētas kluba piebūves projektēšanas jautājumiem. 18.oktobrī notika Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.

Ivars Bodžs informē par septembra sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par septembra domes sēdes lēmumu izpildi uz vienas lapas.

1.§ Par deputāta Māra Valera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2018.gada 17.oktobrī saņēma Lubānas novada pašvaldības domes deputāta Māra Valera iesniegumu (reģ. LUB/2.10/18/326), kurā lūdz atbrīvot viņu no Lubānas novada pašvaldības domes deputāta pienākumiem uz paša vēlēšanos ar 2018.gada 19.oktobri. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma (turpmāk tekstā – Likums) 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka “Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu sakarā ar deputāta rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”. Likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka “Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ”. Likuma 3.panta ceturtā daļa nosaka, ka “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.” Ņemot vērā Māra Valera iesniegumu, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 9.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Izbeigt Lubānas novada pašvaldības domes deputāta Māra Valera deputāta pilnvaras no 2018.gada 31.oktobra.
 2. Informēt Lubānas novada vēlēšanu komisiju.

  

2.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Ziņo: Iveta Peilāne

Iveta Peilāne iepazīstina ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvajiem atzinumiem par pašvaldības apbalvojuma “Lubānas novada gada cilvēks” nomināciju piešķiršanu. Pamatojoties uz 2009.gada 9.decembra nolikumu Nr.12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks” ir saņemti 15 iesniegumi, bet 2 iesniegumi no tiem par vienu un to pašu personu. Visi pieteikumi atbilst nolikuma noteiktajiem kritērijiem. 

2.1. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks” nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds “RAKSTĪTĀJA”” valdes priekšsēdētājai Annai Eglienai par nozīmīgu ieguldījumu dzejnieces Broņislavas Martuževas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

2.2. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciālistei Ilzei Krauklei par aktīvu darbu Lubānas novada kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, jaunu kultūras objektu izveidē un Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

2.3. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks labdarībā” tautisko deju skolotājai Inesei Straumei par ieguldījumu brīvprātīgā darba veidā, palīdzot nodrošināt sekmīgu Lubānas novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

2.4. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada jaunietis” Lubānas novada iedzīvotājam Uģim Mihelsonam par ieguldījumu pozitīva jaunieša tēla veidošanā un aktīvu darbu Lubānas novada Jauniešu centrā un tā atpazīstamības veicināšanā.

2.5. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” zemnieku saimniecības “Ceriņi” īpašniekiem Ritmai un Aināram Spridzēniem par ieguldījumu lauku vides sakopšanā, bioloģiskās lauksaimniecības kopšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

2.6. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Meirānu Tautas nama vadītājai Ingai Aizsilniecei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

2.7. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas Mākslas skolas skolotājai un filcētājai Dacei Rudzītei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību un Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

2.8. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotāja palīgam Sandrai Puķītei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

2.9. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Laila Ozoliņa), nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks sportā” Lubānas vidusskolas sporta skolotājam un orientēšanās sporta trenerim Jānim Lejiņam par nozīmīgu ieguldījumu orientēšanās sporta attīstīšanā un novada vārda popularizēšanā.

2.10. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājai Maijai Galejai par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

2.11. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Iveta Peilāne), nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājai Mirdzai Ozoliņai par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

2.12. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājam Jānim Kalniņam par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

2.13. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājai Mārītei Kotānei par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā. 

 

3.§ Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu tautas namā

Ziņo: Iveta Peilāne

Lubānas novada pašvaldība 19.10.2018. ir saņēmusi iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/18/789)  no  Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces. Savā iesniegumā viņa pamatojoties uz 01.10.2018. tautas deju kolektīva dalībnieku iesniegumus, lūdz izskatīt vidējās paaudzes tautisko deju kolektīva veidošanas iespēju Meirānu Tautas namā. Iesniegtie dokumenti atbilst Lubānas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība  finansē amatiermākslas kolektīvus.“ (29.12.2015., protokols Nr.17, 1.§.) Meirānu tautas namā uz šo brīdi darbojas četri amatiermākslas kolektīvi: Senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”, sieviešu deju grupa “Magones”, tradīciju kopa “Sietiņš” un amatierteātris “Zeltrači”. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 2.§) neviennozīmīgo balsojumu, jautājums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.

Laila Ozoliņa: Pamatojoties uz noteikumu Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 7.1. punktu, nav lietderīgi un nepieciešami izvedot šādu deju kolektīvu tik mazā pašvaldībā. It sevišķi, ja šādu pakalpojumu pašvaldība saviem iedzīvotājiem jau piedāvā – ir gan senioru deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs un jauniešu deju kolektīvs. Attālums no Meirāniem nav tik liels, lai dejot gribētāji nevarētu atbraukt dejot uz Lubānu, līdz ar to uzskatu, ka nav lietderīgi tērēt līdzekļus šāda kolektīva finansēšanai. Iedzīvotāju skaits pašvaldībā samazinās un budžets mums nepalielinās.

Rudīte Kolāte: Lai kolektīvs strādā un darbojas, bet finansējumu varētu piešķirt pēc gada, kad kolektīvs būs pierādījis savu darbību un nepieciešamību .

Tālis Salenieks: Tas ir līdzīgi kā ar ansambļa “Naktsputni” uzsākšanu darboties, no sākuma finansējums netika sniegts.

Rudīte Kolāte: Precīzi nepateikšu kad, bet gadu garumā kolektīvs darbojās, es kā vadītāja atalgojumu par to nesaņēmu, pirmos tērpus šuvām un braucienus apmaksājām ar pašfinansēšanos. Laika gaitā pierādījām kolektīva spēju pastāvēt un noderīgumu sabiedrībai, tad tika piešķirts finansējums gan man kā vadītājai, gan tērpu šūšanai un ceļa izdevumiem.

Tālis Salenieks: Pašlaik vairākums deputātu sliecas uz to, ka ar 2019.gada janvāri finansējumu nepiešķirt, ņemot vērā, ka kolektīva izveide nebeidzas vien ar vadītāja darba samaksu, bet arī ar citām finansiālām saistībām. Pēc Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes Meirānu tautas nama vadītājai tika uzdots sagatavot finansiālo saistību sarakstu (2.pielikumā), kas un cik būtu nepieciešams šim jaunizveidotajam deju kolektīvam 2019.gadā. No Meirānu tautas nama vadītāja tika saņemts iesniegums ar paredzamajiem izdevumiem tērpu iegādei -  tie ir gandrīz 5000 EUR, kas nav maza summa.

Tālis Salenieks: Izsaku priekšlikumu, lai izietu no esošas situācijas un ņemot vērā, ka noteikumi nepasaka, ka nedrīkstam ļaut kolektīvam darboties, būtu jāpastrādā šajā virzienā un jāveic iespējamie grozījumi Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”. Pašdarbībai un kultūrai no pašvaldības budžeta tiek tērēti lieli līdzekļi, kā jau Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā minēts, esam vieni no pirmajiem Latvijā ar pašdarbnieku kolektīvu skaitu uz vienu iedzīvotāju, bet tas viss prasa līdzekļus. Kā arī ņemot vērā, ka pašreizējie kolektīvi nav pilnos sastāvos un ir aicinājuši pievienoties jaunus dalībniekus. Gribas gūt pārliecību, ka kolektīvs spēs pastāvēt, kā jau vairākums deputātu minēja varētu izvērtēt darbību 2019.gadā. Kultūras nama vadītājai varētu prasīt pasekot līdzi mēģinājumiem, lai tiešām būtu apliecinājums, ka kolektīvs darbojās. Pie šī jautājuma varētu atgriezties 2019.gada nogalē, kad lemsim par 2020.gada budžetu. Tad būs argumentēti pamatojumi – kolektīvs darbojās un varam lemt par finansējuma piešķiršanu. Būtu jāpārskata noteikumu Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”, lai būtu nepārprotami saprotams kad, un par cik ilgu laiku var piešķirt finansējumu. Vai vispār pasaka, ka līdzekļu un iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ jaunu kolektīvu izveide nav iespējama.

Laila Ozoliņa: Gribu vēlreiz papildināt, ka Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 7.1.punktā ir teikts, ja iestādes budžetā šim mērķim ir atbilstoši finanšu līdzekļi.

Iveta Peilāne: Ja Meirānu Tautas nama budžetā ir finanšu līdzekļi šiem 3 pašvaldības apmaksātajiem braucieniem, varbūt viņi varētu tos izmantot – braukt uz skati un vēl 2 pasākumiem.

Tālis Salenieks: Diez vai tas būtu korekti, ja viņš nav kā kolektīvs, vai varam piešķirt apmaksātos braucienus. Varbūt lai sāka ar sevis pierādīšanu tepat uz vietas, lai gan tautas deju kolektīvam bez tērpiem sevi pierādīt nebūs viegli, bet kaut kādu pierādījumi, ka kolektīvs pēc mēneša, diviem neizjuks gribētos.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – nav, PRET – 5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), ATTURAS – 1 (Iveta Peilāne), nolemj:

Akceptēt vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā, paredzot finansējumu kolektīva darbības nodrošināšanai sākot ar 2019.gadu.

Lēmums nav pieņemts.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina darba kārtību papildināt ar jaunu lēmumprojektu, jo deputātu vairākums ir par kolektīva izveidi, bet lai piešķirtu finansējumu tomēr grib gūt pārliecību, par kolektīva pastāvēšanu. 

 

3.1. Par darba kārtības papildināšanu ar jaunu lēmumprojektu

Ziņo: Tālis Salenieks

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Laila Ozoliņa), nolemj:

Atbalstīt priekšlikumu par darba kārtības papildināšanu ar jaunu lēmumprojektu Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi un finansēšanu Meirānu tautas namā.

3.2. Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi un finansēšanu Meirānu Tautas namā

Ziņo: Tālis Salenieks

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), PRET – 2 (Lana Kunce, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Akceptēt vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā.
 2. Lēmumu par finansējumu kolektīva darbības nodrošināšanai pieņemt 2019.gada decembrī, ņemot vērā jaunveidotā kolektīva darbības  novērtējumu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājai Ivetai Peilānei pārskatīt kādā no tuvākajām komitejas sēdēm Lubānas novada pašvaldības apstiprinātos noteikumus Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus.“

 

4.§ Par Lubānas vidusskolas attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu

Ziņo: Iveta Peilāne

Ņemot vērā Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 25.10.2018. Nr. LUB/2.08/18/821), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, saskaņā ar Lubānas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.11. punktu “Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” un 2.punkta “Rīcības plāns” sadaļu “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana” un sadaļu “Izglītības iespēju paplašināšana”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 13.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Saskaņot Lubānas vidusskolas attīstības plānu 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam.

 

5.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

2018.gada 27.septembrī Lubānas novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum” iesniegums (reģistrēts 2018.gada 27.septembrī ar Nr. LUB/2.08/18/742) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.8.3.punktu, iepazīstoties ar SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra apzīmējums: 7058 012 0010, sadalei;
 2. Saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalīt nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 012 0010, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0011 četrās zemes vienībās:

2.1. no divām jaunveidotajām zemes vienībām ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 0066 aptuvenā platība - 5,4 ha un plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 0067, aptuveno platību 3,8 ha,  izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu: “Meža klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 0120 010 un divām jaunveidotajām zemes vienībām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 012 0060, aptuvenā platība – 14, 9 un plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 0055, aptuvenā platība –7,7 ha, saglabāt esošo nosaukumu: “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

       3. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas.

 

6.§ Par adreses “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. un “Vēverājs 1”, Indrānu pag., Lubānas nov. likvidēšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 26.septembrī tika saņemta elektroniska vēstule, kurā Valsts zemes dienests informē par to, ka Lubānas novadā vairākām inženierbūvēm, pamatojoties uz pašvaldības lēmumiem, kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas adreses. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, konstatēja, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums. 

 1. “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 011 0012, uz kura atrodas būve - elektrisko sakaru masts, kadastra apzīmējums 7058 011 0012 009, kurai piešķirta adrese, (klasifikatora kods: 106040424);
 2. “Vēverāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 017 0007, uz kura atrodas būve – sakaru tornis  H- 92m, kadastra apzīmējums 7058 017 0007 001, kurai piešķirta adrese, (klasifikatora kods: 105952314)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.punktu, kurā uzskaitīti adresācijas objekti, inženierbūves nav nosauktas starp tiem. Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktā teikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Likvidēt adresi “Bites Lejas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, klasifikatora kods: 106040424.
 2. Likvidēt adresi “Vēverājs 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, klasifikatora kods: 105952314.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos”” izstrādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.10.2018. Nr.LUB/2.08/18/824) par finanšu līdzekļu piešķiršanu  būvprojekta “Dienas centra izbūve  “Eglājos”” izstrādei, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu  atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 22.punktu un 25.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 26.1.apakšpunktā noteikto un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 2.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 3180 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos””, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva izmaiņu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Madonas novada pašvaldības 08.10.2018. iesniegumu Nr.MNP/2.1.3.1./18/2681 “Par nolikuma apstiprināšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/18/777), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Izdarīt izmaiņas Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.16. 2§), aizstājot vārdus “Uģis Jakubovskis - Zemessardzes 25.kājinieku bataljona virsleitnants” ar vārdiem “Edgars Līcītis – NBS Zemessardzes 25. kājnieku bataljons”.
 2. Apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

3.pielikumā Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums kopā uz 3 lapām.

 

10.§ Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas novada iedzīvotāju vairākkārtīgus ierosinājumus, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā centra 2018.gada darba plānā par godu Latvijas simtgadei tika iekļauta grāmatas par Lubānas novadu izdošana, kā arī šim mērķim tika paredzēts finansējums pašvaldības budžetā. Grāmatas mērķis ir celt Lubānas novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par dzimtas vietas skaistumu, par Lubānas novada ievērojamiem, stipriem cilvēkiem un  saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm. Grāmata kalpos novada reprezentācijai, kā arī interesentiem tiks dota iespēja iegādāties. Izvērtējot pieejamo informāciju, ņemot vērā to, ka grāmata izgatavota kā informatīvs un Lubānas novadu reprezentējošs poligrāfisks izdevums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt prezentācijas materiāla – grāmatas 700 eksemplāru “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu atbilstoši faktiskajai pašizmaksai - 6,80 euro par eksemplāru.
 2. Noteikt šādas grāmatas realizācijas vietas:

2.1.  Lubānas pilsētas bibliotēka, Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads.

2.2.  Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, Lubānas novads.

2.3.  Meirānu bibliotēka, “Stacija” Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

4.pielikumā grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” pašizmaksas aprēķins.

 

11.§ Par finansējuma piešķiršanu metāla konteineru iegādei un uzstādīšanai Jaunajos kapos

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar  Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam investīciju plāna 10. un 15.punktu, ņemot vērā nepieciešamību uzlabot atkritumu apsaimniekošanas procesu Lubānas Jaunajos kapos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 1452 EUR finansējumu no speciālā budžeta dabas resursu nodokļu ieņēmumu sadaļas līdzekļiem divu metāla konteineru iegādei atkritumu savākšanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

12.§ Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.10.2018. rīkojumu Nr. 466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm” un pašvaldības rīcībā esošo informāciju par skolēnu (bērnu) skaitu novada izglītības iestādēs, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2018.gada septembra-decembra mēnesim sadales kārtību.

5.pielikumā Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtība, kopā uz 4 lapām.

 

13.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra – decembra mēnesī

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 11.§).

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra – decembra mēnesī:

euro mēnesī vienam audzēknim         

 1. Lubānas vidusskolā: 110,61                                                             
 2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai: 334,22            

-pārējās pirmsskolas vecuma grupās: 98,37              

-pamatskolas klasēs: 239,23                

       3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai: 179,83            

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās: 283,20            

6.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gada septembra – decembra mēnesim uz 12 lapām.

 

 14.§ Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar valsts budžeta transfertu piešķiršanu vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnesim, Kultūras ministrijas finansējumu valsts simtgades programmai “Latvijas skolas soma”, Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Lubānas dejotāju dalībai starptautiskā dejas un mūzikas festivālā, līdzekļu saņemšanu no Centrālās vēlēšanu komisija 13.Saeimas vēlēšanām, papildus finansējuma nepieciešamību Lubānas Mākslas skolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogu atlīdzībai, metāla konteineru iegādei teritorijas sakopšanai, būvprojekta izstrādei dienas centra “Eglāji” izbūvei, kā arī veicamajiem grozījumiem iestādes izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 12.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

7.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.12, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.18:00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2018.gada 06.novembrī.

Protokolēja: Lita Žeiere