DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

27.09.2018. Nr.10

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs (turpinās slimības lapa, atsakās no darba samaksas), Rudīte Kolāte

Sēdē nepiedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Lana Kunce

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Andris Kļaviņš- juriskonsults, Dace Mežsarga- izglītības darba speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no „Bļodāri” uz „Bļodāres”, Indrānu pag., Lubānas nov.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma, Oskara Kalpaka ielā 16, Lubānā, Lubānas nov., sadalei, adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
 3. Par Lubānas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag ., Lubānas nov. atsavināšanu.
 5. Par platību precizēšanu nekustamajam īpašumam „Andžēni”, Indrānu pag., Lubānas nov.
 6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
 7. Par biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2019" nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 6.septembrī tikšanās ar izdevniecību SIA “Jumava” vadību par grāmatas “Simts stāsti par Lubānu” izdošanu saistītajiem jautājumiem un grāmatas maketa saskaņošanu. Novembra sākumā plānojas grāmatas atvēršanas svētki, tiks dāvinātas grāmatas stāstu autoriem. Oktobra domes sēdē jāapstiprina grāmatas tirdzniecības cena. 10.septembrī tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanu, ideja domes sēdē tika noraidīta. 19.septembrī tikšanās ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes pārstāvjiem, Madonā vairs nebūs iecirkņu inspektoru, 2 reizes mēnesī tiks nodrošināta iedzīvotāju pieņemšana Lubānā. Ir iegādāti lielie maisi lapu un zaļo atkritumu savākšanai, varētu dalīt arī daudzdzīvokļu mājām, piesaistot kādu atbildīgo, lai netiktu mesti klāt sadzīves atkritumi.

Rudīte Kolāte: jāpagarina žoga garums gar Lubānas vidusskolas sporta laukumu, jo bērni no Mākslas skolas iet pāri ceļam ar sliktu pārredzamību, to aizrādīja arī Mākslas skolas akreditācijas komisija.

Ivars Bodžs: saņemts iedzīvotāju kolektīva vēstule par satiksmes organizāciju Lubānas pilsētas Barkavas un Miera ielās, jāmēģina ierobežot transportlīdzekļu ātrums, piesaistot policijas ekipāžu, kad tā apseko Lubānu. Nav pamatojuma izvietot mākslīgos ātruma ierobežotājus – “ceļa ātrum vaļņus”.

Ivars Bodžs informē par augusta sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par augusta domes sēdes lēmumu izpildi uz divām lapām.

1.§ Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no „Bļodāri” uz „Bļodāres”, Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 18.janvārī tika saņemts Valsts zemes dienesta iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.LUB/2.08/18/55) par adreses atsaistīšanu  īpašumam “Bļodāri” Indrānu pag., Lubānas nov. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, lai sakārtotu datus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un 15.panta pirmo daļu, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.7. un 2.9.punktam 9.punktam, 8.punktam un 29.punktam, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

mainīt nosaukumu un adresi īpašumam ar kadastra numuru: 7058 017 0003 un ēkai ar kadastra apzīmējumu: 7058 017 0003 001 no „Bļodāri”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Bļodāres”, Indrānu pag., Lubānas nov.

 

2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma, Oskara Kalpaka ielā 16, Lubānā, Lubānas nov., sadalei, adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu

 Ziņo: Dace Almane

2018.gada 17.septembrī Lubānas novada pašvaldībā tika saņemts SIA “Latvijasmērnieks.lv” iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 2018.gada 17.septembrī ar Nr.LUB/2.08/18/715) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 3.2.6.3.punkta, iepazīstoties ar SIA „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. apstiprināt SIA „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., kadastra apzīmējums: 7013 004 0073, sadalei;
 2. saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalīt nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7013 004 0073, divos atsevišķos īpašumos:
 • atdalīt atsevišķu zemesgabalu, ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0132 aptuvenā platība – 134 m2, piešķirt nosaukumu: “Elektriķu tornis”, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201);
 • paliekošajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0131, aptuvenā platība – 4325 m2, saglabāt esošo nosaukumu un adresi: Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., adreses klasifikatora kods: 104324826, noteikt zemes lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201);

3. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas.

 

3.§ Par Lubānas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: Dace Mežsarga

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 2017.gada 12.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4.punktu, kas nosaka, ka sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija, 5. punktu, kurā noteikts, ka sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta, pašvaldības izglītības pārvaldes un bāriņtiesas, 14. punktu, kurā noteikts, ka sadarbības grupa darbojas saskaņā ar pašvaldības domes izstrādāto sadarbības grupas nolikumu, saskaņā ar ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (21.09.2018. protokols Nr.9, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu (pielikums).

2.pielikumā bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums kopā uz 3 lapām.

 

4.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag ., Lubānas nov. atsavināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības dome 2018.gada 28.jūnija sēdē (protokols Nr.7) pieņēma lēmumu §3„Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai”.  Pamatojoties uz to, tika veikta minētā īpašuma novērtēšana un tirgus vērtības noteikšana. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja – SIA „Eiroeksperts” 2018.gada 12.septembra novērtējumu Nr.2018/L643/1055 nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā tirgus vērtība ir 1900 EUR. Īpašuma sagatavošanas atsavināšanai (reģistrācija zemesgrāmatā, sertificēta vērtētāja pakalpojumi) izdevumi ir 249 EUR, plānotais sludinājums oficiālajā izdevējā “Latvijas Vēstnesis” pašvaldībai izmaksās 50 EUR. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 5.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu  pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127 pārdodot to mutiskā izsolē.
 2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 2200 EUR.
 3. Izpilddirektoram izveidot izsoles komisiju un organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

 

5.§ Par platību precizēšanu nekustamajam īpašumam „Andžēni”, Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo: Andris Kļaviņš

2018.gada 12.septembrī Lubānas novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2018.gada 12.septembrī, papildinājums 03.09.2018.elektroniskam iesniegumam), kurā persona lūdz pašvaldību precizēt uzmērītās platības īpašumam Lubānas novada Indrānu pagastā, „Andžēni”, kadastra numurs 70580030024, 8,68 ha platībā, jo dabā uzmērītā platība neatbilst platībai, kāda ir piešķirta lietošanā un atjaunotas īpašuma tiesības. Nepieciešams pašvaldības lēmums par platības precizēšanu. Izvērtējot pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, lai nodrošinātu aktuālu datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1.apakšpunktu, ņemot vērā personas iesniegumu, Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

precizēt platību nekustamā īpašuma „Andžēni”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0024 no 10,4 ha uz 8,68 ha saskaņā ar pievienoto zemes vienības situācijas plānu.

 

6.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

2018.gada 27.augustā Lubānas novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.10/18/233), kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar to, ka 2018.gada 4.maijā tika atbrīvots no ieslodzījuma vietas. Savā līdzšinējā dzīvojamajā platībā persona ģimenes apstākļu dēļ nevar atgriezties. Citas dzīvojamās platības personai nav, kā arī nepieder neviens nekustamais īpašums. Nav arī noslēgts neviens īres līgums un nekad nav bijis noslēgts ne ar fizisku personu, ne pašvaldību, ne ar valsts institūciju. Iesniegumā norāda, ka ir maznodrošināta persona, statuss piešķirts līdz 31.10.2018. Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu sisināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana;
 2. Iekļaut personu palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām.
 3. Izīrēt personai pašvaldības dzīvokli Lubānas novadā.

 

7.§ Par biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2019" nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka  “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”,  41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka „Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”. Ņemot vērā, ka Lubānas novada pašvaldība, rīkojot biznesa ideju konkursu “SĀC LUBĀNĀ”, atbalsta uzņēmējdarbības vides attīstīšanos Lubānas novada teritorijā, ir nepieciešams apstiprināt 2019.gada biznesa ideju konkursa “SĀC LUBĀNĀ” nolikumu, kurā ir veikti atsevišķi grozījumi, kas precīzāk nosaka konkursā atbalstāmos uzņēmējdarbības veidus un sasniedzamos rezultātus. Noklausījusies Andra Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2019” nolikumu.

5.pielikumā kopā uz 13 lapām:

 1. biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2019” nolikums;
 2. līgums par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu;
 3. pieteikuma veidlapa;
 4. atskaites par finanšu līdzekļu izlietojumu forma.

 

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar finansējuma saņemšanu Meirānu Kalpaka pamatskolas īstenotajam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības Nordplus projektam,  papildus līdzekļu nepieciešamību stacionārās tualetes iegādei, neparedzētam ārkārtas remontam Lubānas pilsētas klubā un papildkoncerta “Dziesma kā rasa sudrabot sāk” muzikālajam nodrošinājumam, kā arī veicamajiem grozījumiem atsevišķu iestāžu un  pasākumu izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 4.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.11, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 27.09.2018. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā kopā uz 23 lapām.

Sēde slēgta: plkst.16:30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2018.gada 3.oktobrī.

Protokolēja: Lita Žeiere