DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

30.08.2018. Nr.9

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Māris Valers, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2018./2019. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā.

2. Par biznesa ideju konkursa "SĀC LUBĀNĀ 2018" rezultātiem un nolikumu.

3. Par finansējuma piešķiršanu Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekta “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” pabeigšanai.

4. Par E.Voļskas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

5. Par Lubānas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu.

6. Par nekustamā īpašuma „Urgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

7. Par Lubānas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” energoplāna apstiprināšanu.

8. Par papildus finansējumu tualetes uzstādīšanai pilsētas centrā.

9. Par ārzemju komandējumu uz Vaiji.

10. Par dotāciju biedrības “Rupsala” administratīvajam atbalstam.

11. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

12. Par saistošo noteikumu Nr.10„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

13. Par zemesgabala "Cepurīšu ferma" Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr.70580050104, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 15.augustā komandējums Gulbenē tika apmeklēts Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra un biedrības “Latvijas SOS ciemata asociācija” organizēto semināru par plānoto Atbalsta centra darbību un pakalpojumiem, lai nodrošinātu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētajiem bērniem speciālistu atbalsta pakalpojumus. 16.augustā biedrības “Rupsala” valdes sēde. 17.augstā tikšanās Labklājības ministrijā par biedrības “Rupsala” darbību. Tikšanās izdevniecībā “Jumava” par Lubānas novada grāmatas izdošanu. 24.augustā Vidzemes plānošanas reģiona sēde Valmierā par re-emigrācijas atbalstu. 26.augustā Dzejas klēts atklāšana (izvēršas diskusija par informācijas zīmju, norāžu izvietošanu). Ir uzstādīts siltuma katls Lubānas vidusskolā. Noslēgts līgums par siltumtrasi un siltumsūkņiem. Noslēgts līgums par kluba piebūves projektu. “Simtgades pulkstenis” – nedaudz atliekas uz nākamo gadu.

Ivars Bodžs informē par jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par jūlija domes sēdes lēmumu izpildi uz divām lapām.

1.§ Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2018./2019. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 2018. gada 17.augusta iesniegumu (reģistrētu pašvaldībā 20.08.2018. Nr.LUB/2.08/18/652), pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016.gada 25.augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr.12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ieteikumu (23.08.2018., prot. Nr. 8.),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  balsojumā nepiedalās Lana Kunce, nolemj:

2018./2019. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu klašu piepildījumu:

1. un 2. klase (apvienotā) – 6 izglītojamie;

3. un 4. klase (apvienotā) – 7 izglītojamie;

5. un 6. klase (apvienotā) – 6 izglītojamie;

7. un 8. klase (apvienotā) – 10 izglītojamie;

9. klase – 5 izglītojamie;

Speciālā klase – 3 izglītojamie;

Pirmsskolas izglītības grupa – 8 izglītojamie.

2.§ Par biznesa ideju konkursa "SĀC LUBĀNĀ 2018" rezultātiem un nolikumu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā to, ka biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2018” ietvaros netika atbalstīts neviens no pretendentiem, lai turpmāk nepārprotami definētu atbalstāmās aktivitātes un sasniedzamos mērķus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Akceptēt Finanšu un attīstības komitejas pieņemto lēmumu par biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2018” noslēgumu bez rezultāta.
 2. Līdz 2018.gada 30.septembrim sagatavot jaunu biznesa ideju konkursa nolikuma projektu.

3.§ Par finansējuma piešķiršanu Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekta “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” pabeigšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 20. augustā ir saņēmusi iesniegumu Nr.LUB/2.08/18/653 no Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA valdes priekšsēdētājas Annas Eglienas. Savā iesniegumā viņa pateicas Lubānas novada pašvaldībai par līdzšinējo sadarbību un sniegto atbalstu, t.sk. projekta līdzfinansējumu 2017.gadā – EUR 2000 un lūdz izskatīt iespēju piešķirt papildus finansējumu EUR 7 905 (septiņi tūkstoši deviņi simti pieci) projekta pabeigšanas nodrošinājumam. Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA valdes priekšsēdētājas Annas Eglienas iesniegums atbilst Lubānas novada pašvaldības 30.03.2017. noteikumiem Nr.3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” un par Lubānas pašvaldības piešķirto projekta līdzfinansējumu 2017.gadā – EUR 2000 fonds ir iesniedzis atskaiti.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Finansiāli atbalstīt nodibinājumu “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” reģ. Nr. 40008249144 projekta “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” pabeigšanai piešķirot EUR 7 905 (septiņi tūkstoši deviņi simti pieci) no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

4.§ Par E.Voļskas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 20.augustā Lubānas novada pašvaldība saņēmusi Lubānas novada vēlēšanu komisijas locekles Elgas Voļskas iesniegumu (reģ. pašvaldībā 20.08.2018. ar Nr. LUB/2.10/18/227) ar lūgumu atbrīvot viņu no novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Lubānas novada dome 2017.gada 31.augusta sēdē pieņēma lēmumu “Par Lubānas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu” (prot.Nr.10, 16.§), saskaņā ar kuru tika ievēlēta Lubānas novada vēlēšanu komisija 10 locekļu sastāvā, tai skaitā arī Elga Voļska. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.panta  otrā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas sastāvs tiek grozīts šajā likumā noteiktajā kārtībā, savukārt 11.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu novada domei. Ņemot vērā vēlēšanu komisijas locekles Elgas Voļskas iesniegumu, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbrīvot Elgu Voļsku no Lubānas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

5.§ Par Lubānas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pēdējo gadu laikā Lubānas novada iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī vēlētāju skaits samazinās. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem Lubānas novadā 2017.g. pašvaldību vēlēšanām reģistrēti 2106 vēlētāji (iedzīvotāju skaits - 2495), bet 2018.g. 13.Saeimas vēlēšanām 2041 vēlētājs (iedzīvotāju skaits - 2419). Līdz ar to varētu samazināt arī novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu, kuru pienākumos ietilpst Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un pašvaldības domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos- tautas nobalsošanas sagatavošanas un sarīkošanas nodrošināšana. Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.pantu vēlēšanu sagatavošanai tiek izveidota novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā un tās locekļu skaitu nosaka dome.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Noteikt, ka Lubānas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ir  9 komisijas locekļi.

6.§ Par nekustamā īpašuma „Urgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 9.augustā tika saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/18/26) par nekustamā īpašuma „Urgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, un "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 8.punkta 3.daļas 1.punktu.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Urgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0080, divos atsevišķos īpašumos:

 1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt vienu zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 014 0062, platība – 1,2 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Meža urgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
 2. paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no 2 zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058 006 0080, platība – 3,5 ha, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058 007 0015, platība – 3,1 ha, noteikt divus zemes lietošanas mērķu: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) platība - 5,4 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) - platība 1,2 ha, īpašumam saglabāt nosaukumu „Urgas”, Indrānu pag., Lubānas nov.

7.§ Par Lubānas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” energoplāna apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 16.marta rīkojumu Nr. LUB/2.02.18/2 tika izveidota darba grupa, energoefektivitātes plāna izstrādei un ieviešanai Lubānas PII “Rūķīši” ēkai Brīvības ielā 17 Lubānā. Tika izveidota darba grupa trīs cilvēku sastāvā – attīstības daļas vadītājs E.Rēvelis, grāmatvede J.Kočāne, nekustamā īpašuma pārvaldnieks A.Stoļers. Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “PANEL2050” ietvaros veiktās aktivitātes “Energopārvaldība Vidzemē” rezultātā tika izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” energoplāns. Pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas 27.08.2018. atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” energoplānu.

8.§ Par papildus finansējumu tualetes uzstādīšanai pilsētas centrā

Ziņo: Ivars Bodžs

Budžetā paredzēti 4 000 euro stacionāras tualetes uzstādīšanai pilsētas centā īpašumā Tilta ielā 14. SIA “Scan-Plast Latvia LSEZ” piedāvājums (pielikumā) par tualetes ar piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iegādi (bez transportēšanas un uzstādīšanas izmaksām) - 5981.48 EUR. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt papildus 1981.48 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības speciālā budžeta (dabas resursu nodokļa) līdzekļiem stacionāras tualetes iegādei no SIA “Scan-Plast Latvia LSEZ” , izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

9.§ Par ārzemju komandējumu uz Vaiji

Ziņo: Tālis Salenieks

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības sadraudzības partneru Vaijes (Weyhe) pašvaldības ielūgumu apmeklēt viņus šī gada septembrī, Madonas novada pašvaldības organizētā kopīgā brauciena uz Vaiji ar lidmašīnu no 26.09.2018. līdz 01.10.2018. nosacījumus, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija  “Noteikumiem par komandējumiem”, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 27.08.2018. (protokols Nr.8, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atbalstīt divu pašvaldības darbinieku – redaktores L.Pētersones un vides dizaina speciālistes E.Ravinskas došanos ārzemju komandējumā uz Vaiji ( Weihe) Vācijā laikā no 2018.gada 26.septembra līdz 2018.gada 1.oktobrim.
 2. Segt ar braucienu saistītos izdevumus Madonas pašvaldībai 606 EUR un piešķirt dienas naudu komandētajiem 12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

10.§ Par dotāciju biedrības “Rupsala” administratīvajam atbalstam

Ziņo: Tālis Salenieks

Izskatot biedrības “Rupsala” iesniegumu (reģ. pašvaldībā ar Nr.LUB/2.08/18/668) par  finansējuma piešķiršanu tiek konstatēts:

 1. biedrību “Rupsala” nodibināja Lubānas un Madonas novadu pašvaldības ar mērķi  sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
 2. biedrības darbības uzsākšanas stadijā tai nepieciešami apgrozāmie līdzekļi administratīvo izdevumu segšanai

Ņemot vērā biedrības iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.08.2018. protokols Nr.8, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Piešķirt biedrības “Rupsala” (reģ.Nr. 40008279666) administratīvajam atbalstam dotāciju 3 000 euro no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.
 2. Mēneša laikā pēc dotācijas izlietošanas biedrībai iesniegt pašvaldībā detalizētu atskaiti pa izmaksu pozīcijām.

11.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Noklausoties Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes un pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas A.Somas informāciju, ņemot vērā izmaiņas amatu aprakstos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.08.2018. (Protokols Nr.8, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta sadaļās:

 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” -
 1. 76.punktā - medmāsa- amata likme - skaitli 1 aizstājot ar skaitli 0,5;
 2. 80.punktā - noliktavas pārzinis - amata likme - skaitli 0,5 aizstājot ar skaitli 1;
 3. 81. punktā - virtuves darbinieks - amata likme - skaitli 0,5 aizstājot ar skaitli 1;
 4. izslēgt 82.punktu - veļas pārzinis;
 5. 83.punktā - veļas mazgātājs - amata likme - skaitli 0,5 aizstājot ar skaitli 1.
 • Lubānas novada sociālais dienests 91.punktā - mājas pārvaldnieks - amata algas likme - skaitli 652 aizstājot ar skaitli 700.

12.§ Par saistošo noteikumu Nr.10„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar papildus līdzekļu nepieciešamību novadu reprezentējošās grāmatas izdošanai un Lubānas Mākslas skolas akreditācijai, budžetā neplānotiem līdzekļiem ārvalstu komandējuma izdevumiem divām personām uz sadraudzības pašvaldību Vaiji (Vācijā), projekta “Vidzeme iekļauj” pasākumu finansēšanai līdz maksājumu saņemšanai no Vidzemes plānošanas reģiona, līdzfinansējumu nodibinājuma “Martuževas dzejas klēts” īstenotajam projektam un dotāciju biedrībai “Rupsala” darbības uzsākšanai, kā arī veicamajiem grozījumiem transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pasākumu izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.08.2018. protokols Nr.8, 9.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

4.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.10, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” 1., 2., 3. pielikumi 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā kopā uz 21 lapas.

13.§ Par zemesgabala "Cepurīšu ferma" Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr.70580050104, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 10.augustā tika saņemts “Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003192154, iesniegtais iesniegums Nr. 1.17 / 6545, (Lubānas novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr.LUB/2.08/18/635 ar lūgumu Domei noteikt privatizācijas lietošanas mērķi zemesgabalam “Cepurīšu ferma”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs 7058 005 0104  (turpmāk – zemes vienība).

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā zemes vienībai lietošanas mērķis ir noteikts: zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (Kods: 0101). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2., 6.1.punktu un ņemot vērā šo noteikumu 8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1.pielikumu,  2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Zemesgabalam “Cepurīšu ferma”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra numuru 70580050104, noteikt lietošanas mērķi privatizācijai - lauksaimnieciska rakstura apbūves zeme (kods:1003).

Sēde slēgta: plkst.16:30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2018.gada 5.septembrī.

Protokolēja: Lita Žeiere