DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

26.07.2018. Nr.8 

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Māris Valers

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte – seminārā, Lana Kunce – atvaļinājumā pamatdarbā, Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 2. Par piedalīšanos atklātu projektu iesniegumu konkursā “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”.
 3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 4. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Dzidrumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 5. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas kultūras nama telpu Tilta ielā 14, Lubānā paplašināšanas būvprojekta izstrādei.
 7. Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Lubānas meža kapi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0073.
 8. Par Ilzes Kraukles komandējumu uz 10. starptautisko Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru asociāciju alianses (NEATA) festivālu Lietuvā.\
 9. Par sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu un biedrības dibināšanu.
 10. Par papildus finansējuma piešķiršanu siltumapgādes sistēmas paplašināšanai un modernizācijai.
 11. Par 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 12. Par 1.pusgada budžeta izpildi.
 13. Par Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra klienta pārmaksas dzēšanu.
 14. Par personāla ēdināšanas maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā.
 15. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Ivars Bodžs informē par jūnija domes sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par personas 2018.gada 4.jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/18/179) par nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta 14.punktu, 84.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,  ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt vienu zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 005 0049, platība – 6,3 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Saullēkti”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
 2. paliekošais nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058 005 0002, platība – 6,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058 005 0004, platība – 1,2 ha, noteikt zemes vienību lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt nosaukumu „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov.

2.§ Par piedalīšanos atklātu projektu iesniegumu konkursā “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”

Ziņo: Ivars Bodžs

Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 18. augustā noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Lubānas novadam maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 260 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem.

Minētie noteikumi paredz, ka Pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus: 7.3. punkts- ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem; 8. punkts- Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem; 9.punkts- Pašvaldības izvirzītos objektus sarindo prioritārā secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā. Diskusija ar Lubānas novada lauku uzņēmējiem par finansējuma piešķiršanu lauku ceļu atjaunošanai notika 2015.gada 19.oktobrī.

26.11.2015. novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nolikuma “Grants ceļu izvērtēšana dalībai Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"” apstiprināšanu” (prot. Nr.16,11.§). 28.01.2016. novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietverto ceļu saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 7.§). 2016. gada 23. novembrī noslēgts līgums ar IK “RK Ceļu Projekts” par Lubānas novada pašvaldības grants ceļš Jaunie kapi- Birznieki- Dambīši posma pārbūves tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību par kopējo summu 23219,90 euro. 29.09.2017. tika publicēts paziņojums par būvniecības līgumu, iepirkumā tika saņemti 3 pretendentu pieteikumi, 27.10.2017. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, jo visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas. Lai samazinātu projekta izmaksas, būvprojekts tika sadalīts divās kārtās un 01.06.2018. izsludināts būvniecības iepirkums ar samazinātu apjomu. Konkursā piedāvājumu iesniedza viens pretendents SIA “Ceļi un tilti” par summu 305408.94 euro (bez PVN). Būvuzraudzības izmaksas 9900.00 euro. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Piedalīties atklātu projektu iesniegumu konkursā pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" un iesniegt projekta pieteikumu “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”, veicot ceļa posma no 1,75 km līdz 2,51 km  un 14,37 km līdz 14,57 km un tilta pār Liedi pārbūvi.
 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 402664.71 euro.
 3. Projekta realizācijā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 142664,71 euro.
 4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

3.§ Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Alīdas”,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 15.06.2018. rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/9 tika rīkota nomas tiesību izsole rezerves zemes fondā ieskaitītajam zemes gabalam “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-016-0227, 0,8661 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2018.gada 3.jūnijā, izsole notika 2018.gada 13.jūlijā.

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – fiziska persona, kas nosolīja nomas maksu 14,05 euro gadā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti ar 15.06.2018. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/9) 10. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-016-0227, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu, uz laiku līdz 2023.gada 31.jūlijam ar nomas gada maksu 14,05 EUR.

4.§ Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Dzidrumi”,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

 Ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 15.06.2018. rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/9 tika rīkota nomas tiesību izsole rezerves zemes fondā ieskaitītajam zemes gabalam “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-019-0073, 0,09 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv  2018.gada 3.jūnijā, izsole notika 2018.gada 13.jūlijā.

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – Indrānu pagasta P.Pomera zemnieku saimniecība "ARKLUPE", kas nosolīja nomas maksu 19,35 euro gadā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti ar 15.06.2018. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/9 10. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 4.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-019-0073, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar Indrānu pagasta P.Pomera zemnieku saimniecību "ARKLUPE", Reģ.Nr.47101012223, uz laiku līdz 2023.gada 31.jūlijam ar nomas gada maksu 19,35 EUR.

5.§ Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes-2”,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 15.06.2018. rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/9 tika rīkota nomas tiesību izsole rezerves zemes fondā ieskaitītajam zemes gabalam “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-004-0176, 6,95 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2018.gada 3.jūnijā, izsole notika 2018.gada 13.jūlijā.

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi”, kas nosolīja nomas maksu 288,45 euro gadā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti ar 15.06.2018. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/9) 10. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 5.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-004-0176, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293, uz laiku līdz 2023.gada 31.jūlijam ar nomas gada maksu 288,45 EUR.

6.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas kultūras nama telpu Tilta ielā 14, Lubānā paplašināšanas būvprojekta izstrādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar  Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam investīciju plāna 4.punktu, ņemot vērā iepirkuma Nr.LNP2018/5 „Būvprojekta izstrāde Lubānas kultūras nama telpu paplašināšanai Tilta ielā 14, Lubānā” rezultātus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 12695 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas kultūras nama telpu Tilta ielā 14, Lubānā paplašināšanas būvprojekta izstrādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

7.§ Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Lubānas meža kapi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0073

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības administrācijas speciālisti ierosina mainīt adresi pašvaldības nekustamā īpašuma “Lubānas meža kapi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0073. Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.2., 9., 15. un 29. punktam un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Mainīt Adresācijas noteikumu 2.9. apakšpunktam neatbilstošu esošo adresi nekustamā īpašuma “Lubānas meža kapi”, kadastra Nr. 7058 011 0073 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0073 no “Lubānas meža kapi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, adresācijas objekta kods 105871384  piešķirot jaunu adresi -  “Atvadu nams” Indrānu pagasts, Lubānas novads.

8.§ Par Ilzes Kraukles komandējumu uz 10. starptautisko Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru asociāciju alianses (NEATA) festivālu Lietuvā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2018.gada 16.jūlijā ir saņēmusi iesniegumu Nr. LUB/2.10/18/190 no Lubānas kultūras nama amatierteātra “Priekšspēle”  režisores Ilzes Kraukles un vēstuli Nr. LUB/2.08/18/561 no Latvijas Nacionāla kultūras centra, amatierteātru ekspertes Daces Vilnes. Savā iesniegumā  viņa lūdz rast iespēju atbalstīt Lubānas kultūras nama amatierteātra “Priekšspēle” režisores Ilzes Kraukles dalību  10. starptautisko Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru asociāciju alianses (NEATA) festivālā Lietuvā, Anīkšču pilsētā no 2018. gada 31. jūlija līdz 5.augustam, sedzot uzturēšanās izdevumus (naktsmītnes, ēdināšana, ieejas biļetes uz izrādēm) 40 EUR, dienā, kas aprēķinot piecas pilnas dienas veido 200 EUR summu. Ņemot vērā Sociālo, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (23.07.2018., protokols Nr.7, 1.§) un Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izskatot  Lubānas kultūras nama amatierteātra “Priekšspēle”  režisores Ilzes Kraukles iesniegumu, komandēt viņu uz 10. starptautisko Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru asociāciju alianses (NEATA) festivālu Lietuvā, Anīkšču pilsētā no 2018.gada 31.jūlija līdz 5.augustam, sedzot festivāla dalības izdevumus 200, 00 EUR apmērā.

9.§ Par sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu un biedrības dibināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība un Madonas novada pašvaldība ir vienojušās par mērķi saglabāt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu “Rupsalā”, Ošupes pagastā, Madonas novadā un “Vecumos”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Labklājības ministrija (turpmāk – LM) norāda, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana. Līdz ar to Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir reģistrējamas institūcijas, kuras sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus. 

LM norāda, ka pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja (šajā gadījumā – pašvaldību dibināta tiesību subjekta) reģistrācijas reģistrā, LM izstrādās un virzīs izskatīšanai grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu, ka valsts pārvaldes uzdevums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu var tikt deleģēts pašvaldību dibinātam tiesību subjektam. Pēc normatīvo aktu grozījumu pieņemšanas LM ar pašvaldību dibināto tiesību subjektu noslēgs valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumu. Tā kā deleģētā uzdevuma sniegšanai pašvaldības plāno izmantot nekustamo īpašumu “Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (tā sastāvā ietilpst arī meža zeme), kas ir valstij piederošs LM valdījumā esošs nekustamais īpašums, vienlaikus virzāms jautājums par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Tāpēc ir nepieciešami abu pašvaldību domes lēmumi, kuros izteikta apņemšanās izveidot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju, nodrošināt pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un pārņemt nekustamo īpašumu “Vecumi”.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 6.punkts nosaka, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija ir sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju; Kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var tikt reģistrēta arī biedrība. Madonas pašvaldība virza darbam biedrības valdē Ošupes pagasta pārvaldnieku Aigaru Šķēlu un Sociālā dienesta vadītāju Gundaru Riekstiņu.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka tikai pašvaldības dome var lemt par biedrības izveidošanu. Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta c) apakšpunkts nosaka, ka zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru Kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā "Par pašvaldībām" noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – parku ierīkošana un uzturēšana, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 14.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodibinot kopā ar Madonas novada pašvaldību (reģ. Nr. 90000054572) biedrību ar nosaukumu “Rupsala”, biedrības mērķis – sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un biedrībai slēdzot ar Labklājības ministriju deleģējuma līgumu;
 2. akceptēt biedrības statūtus (lēmuma pielikums) un deleģēt darbam biedrības valdē pašvaldības amatpersonas – izpilddirektoru Ivaru Bodžu un sociālā dienesta direktora vietnieci Viju Banderi;
 3. lēmuma 1.punktā minēto pakalpojumu nodrošināt vismaz 72 personām un pakalpojuma nodrošināšanai prioritāri nodarbināt valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” darbiniekus, kuri zaudēs darbu valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” slēgšanas rezultātā;
 4. sagatavot pieprasījumu Labklājības ministrijai par valsts īpašuma, “Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 7058 012  0016)  nodošanu lietošanā Lubānas novada pašvaldībai ar iespēju nekustamo īpašumu iegūt īpašumā.

10.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu siltumapgādes sistēmas paplašināšanai un modernizācijai

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības 2018.gada budžetā tika paredzēti līdzekļi 30 000 EUR siltumapgādes sistēmas paplašināšanai Lubānas pilsētas Ozolu ielā, paredzot divu daudzīvokļu dzīvojamo māju Ozolu ielā 5 un Ozolu ielā 7 pievienošanu centrālajam siltumapgādes tīklam. Šī gada maijā – jūnijā tika saņemti iesniegumi no Parka ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem ar lūgumu rast risinājumu dzīvojamo māju aprīkošanai ar individuāliem siltummezgliem. Iesniegumos ir motivēta nepieciešamība izbūvēt siltummezglus, jo bez tiem nav iespējams ieregulēt un mainīt siltumnesēja temperatūru, cirkulācijas daudzumu, sūkņu ieslēgšanas laiku un citus režīmu parametrus, tādējādi samazinot kopējo maksājumu par izlietoto siltumenerģiju. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sāpīga problēma ir nevienlīdzīga dzīvokļu siltumenerģijas patēriņa ievērošana, maksu par siltumu aprēķinot pēc dzīvokļa platības. Siltummezgli nodrošinātu vienmērīgāku situma sadaļu starp dzīvokļiem, šobrīd bieži izceļas konflikti starp atsevišķu dzīvokļu īpašniekiem, it īpaši gala dzīvokļu īpašniekiem un mājas apsaimniekotāju par optimālo temperatūras režīmu mājā. Ņemot vērā, ka siltummezgla izbūves izmaksas svārstās no 3 līdz 4 tūkstoši euro, dzīvokļu īpašnieku kopība nesaskata iespējas realizēt šo pasākumu par pašu līdzekļiem, it īpaši situācijā kad vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pilsētā ir aprīkotas ar individuālajiem siltummezgliem par pašvaldības vai komunālā uzņēmuma līdzekļiem. Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu tika veiktas korekcijas iepirkuma dokumentācijā un izsludināts iepirkums, kura apjomos tika iekļauti ne tikai māju pieslēgumi, bet arī siltummezglu ierīkošana sešās Parka ielas dzīvojamās mājās. Papildus nepieciešami līdzekļi arī būvuzraudzības procesa nodrošināšanai 2000 EUR. 

Saskaņā ar  Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam investīciju plāna 8.punktu, ņemot vērā iepirkuma Nr.LNP2018/6 „Siltumtrases pieslēguma un siltummezglu izbūve Lubānā” rezultātus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt papildus 42 000 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem siltumapgādes sistēmas paplašināšanai un modernizācijai, paredzot Lubānas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Parka ielā 7, Parka ielā 9, Parka ielā 11, Parka ielā 18, Parka ielā 20 un Parka ielā 22, aprīkošanu ar individuālajiem siltummezgliem un izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

11.§ Par 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 15.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.
 2. Pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēšanai ministrijas mājaslapā.

12.§ Par 1.pusgada budžeta izpildi

Ziņo: Ingrīda Logina

Iepazīstoties ar 2018.gada 1.pusgada budžeta izpildi - pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu un speciālā budžeta rādītājiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.07.2018. protokols Nr.7, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome pieņem zināšanai 2018.gada 1.pusgada budžeta izpildi.

13.§ Par Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra klienta pārmaksas dzēšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem ir izveidojusies Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra bijušās klientes pensijas daļas pārmaksa par uzturēšanos aprūpes iestādē š.g. marta mēnesī 19,85 euro (deviņpadsmit euro 85 centi). Ņemot vērā Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 12.07.2018. iesniegumu Nr.1.1.2/145 (Reģ. pašvaldībā 12.08.2018, Nr. LUB/2.08/18/556) par to, ka bijusī kliente 21.03.2018. ir mirusi un, atbilstoši līguma nosacījumiem,  personas uzturēšanas maksa aprūpes iestādē tika finansēta no personas invaliditātes pensijas attiecināmās daļas, bet galvenokārt no pašvaldības līdzekļiem,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izveidojušos bijušās Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klientes pensijas daļas pārmaksu 19,85 euro (deviņpadsmit euro 85 centi) par uzturēšanos pašvaldības sociālās aprūpes iestādē, sakarā ar personas nāvi, atzīt kā pašvaldības ieņēmumus.

14.§ Par personāla ēdināšanas maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 12.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt personāla ēdināšanas maksas pakalpojuma cenu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā:
 • brokastis 1,59 EUR par porciju;
 • pusdienas 1,41 EUR par porciju;
 • vakariņas 0,91 EUR par porciju.

       2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā no 2018.gada 1.augusta.

15.§ Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemtajiem Latvijas Nacionālā kultūras centra transfertiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieku izmitināšanai un ēdināšanai, budžetā neplānotiem līdzekļiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Parka ielā aprīkošanai ar individuālajiem siltummezgliem, Lubānas kultūras nama telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādei, atsevišķu pilsētas ielu kadastrālajai uzmērīšanai, topogrāfiskā plāna izgatavošanai objektam “Eglāji 1”, Indrānu pag. un ārzemju komandējumam Lubānas kultūras nama amatierteātra režisorei, kā arī veicamajiem grozījumiem Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 13.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.9, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” 1., 2., 3. pielikumi 23.07.2018. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā.

Sēde slēgta: plkst.16:30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 1.augustā.

Protokolēja Lita Žeiere