DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

28.06.2018. Nr.7

Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Māris Valers

Sēdē nepiedalās deputāti:

Laila Ozoliņa  – seminārā

Lana Kunce - aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki:

Andris Kļaviņš - juriskonsults

Ivars Bodžs - izpilddirektors

Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Dace Mežsarga - izglītības darba speciāliste

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi. 

 1. Par laikraksta „Lubānas ziņas” izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistra.

 2.  Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Lubānas novada administratīvajā teritorijā.

 3.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai.

 4. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu.

 5.  Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai.

 6.  Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10.klasē 2018./2019. mācību gadā.

 7.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

 8.  Par nekustamā īpašuma „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

 9.  Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

 Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

8.jūnijā Valmierā domes priekšsēdētājs piedalījās VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” organizētajā sanāksmē, kurā Vidzemes reģionā pašvaldības tika informētas par ikdienas uzturēšanas darbiem uz autoceļiem vasaras sezonā un Satiksmes ministrs U.Augulis pašvaldību pārstāvjus informēja par autoceļu tīkla attīstību Vidzemes reģionā. 18.jūnijā Cesvainē notika tikšanās ar Zemessardzes 25.kājinieku bataljona vadību par turpmāko sadarbību. 20.jūnijā tikšanās Madonas novada domē, lai pārrunātu jautājumus par VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” turpmāku darbību un vēstules sagatavošanu Labklājības ministrijai par VSAC funkciju pārņemšanu. 21.jūnijā tikšanās Labklājības ministrijā par VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” turpmāku darbību un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu novadā, VSAC funkciju iespējamu pārņemšanu. Pilsētā notiek ielu bedrīšu labošana.

Tālis Salenieks informē par Ivara Bodža sagatavoto maija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par maija domes sēdes lēmumu izpildi. 

1.§ Par laikraksta „Lubānas ziņas” izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistra

Ziņo: Andris Kļaviņš

2018.gada 6.jūnijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība)  saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-17/5103 adresētu visām pašvaldībām, kurā norāda uz grozījumiem likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (turpmāk - likums). Likuma 2.panta otrā daļa papildināta ar vārdiem “un pašvaldību informatīvajiem izdevumiem”, kas paredz, ka uz pašvaldību informatīvajiem izdevumiem vairs neattiecas likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” normas, un attiecīgi – pašvaldību informatīvie izdevumi nav reģistrējami (ierakstāmi) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā masu informācijas līdzekļu reģistrā.

Vēstulē norādīts, ka atbilstoši grozījumiem, kas stājās spēkā 2017.gada 13.jūlijā, likumā nav ietverti pārejas noteikumi attiecībā uz pašvaldību izdevumiem, kas reģistrēti pirms 2017.gada 13.jūlija, līdz ar to Uzņēmumu reģistrs nevar ietekmēt reģistrētos pašvaldību informatīvos izdevumus, lai panāktu, ka tie zaudē preses izdevumu statusu. Ministrija lūdz iespējami īsā laikā nodrošināt likuma 2.panta otrajā daļā noteikto prasību izpildi un veikt pašvaldības informatīvo izdevumu tiesiskā statusa maiņu.

Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. M000937 (izdota atkārtoti 28.12.2007) apliecina, ka laikraksts „Lubānas ziņas” reģistrā  reģistrēts 1995.gada 1.martā, reģistrācijas numurs 000701679.

Izvērtējot redaktores L.Pētersones un juriskonsulta A.Kļaviņa sniegto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2.panta otro daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (25.06.2018. protokols Nr.6, 5.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

 1. Veikt Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas ziņas” tiesiskā statusa maiņu.

 2.  Sagatavot pieteikumu Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas ziņas” izslēgšanai no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistra.

2.§ Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Lubānas novada administratīvajā teritorijā

Ziņo: Andris Kļaviņš

 

Ņemot vērā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Barkavas arodi” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.06.2018. Nr. LUB/2.08/18/485 ), SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” Madonas konsultāciju biroja 15.06.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.06.2018. Nr. LUB/2.08/18/496), septiņu novada lauksaimnieku parakstītu kolektīvu iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.06.2018. Nr. LUB/2.08/18/501 ) par šī brīža laika apstākļu ilgstošo negatīvo ietekmi uz lauksaimniecisko ražošanu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Lubānas meteostacijā fiksētos datus par nokrišņu daudzumu maijā (pielikumā), pamatojoties uz likuma  “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 6.panta 3. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

 1. Pieprasīt Ministru kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Lubānas novada teritorijā.

  2.pielikumā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Lubānas meteostacijā fiksētie dati par nokrišņu daudzumu maijā.

3.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai

Ziņo: Andris Kļaviņš

 

Nekustamais īpašums “Grantiņi”, Indrānu pagastā, kadastra Nr.70580040127, sastāv no zemes gabala 2729 m2 ar kadastra apzīmējumu 70580040127, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70580040127001 un trīs palīgceltnēm. Īpašums nostiprināts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000042801 uz pašvaldības vārda. Īpašums nav izīrēts un būtībā bez papildus kapitālieguldījumiem nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā personas 11.06.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.06.2018. Nr. LUB/2.09/18/23) par īpašuma “Grantiņi” pārdošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2018. protokols Nr.6, 5.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā kadastra Nr. 70580040127.
 2. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

4.§ Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu

Ziņo:Andris Kļaviņš

Pamatojoties uz 20.06.2018. domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.06.2018., Nr. LUB/2.10/18/157),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Māris Valers, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  balsojumā nepiedalās Tālis Salenieks un Iveta Peilāne, nolemj:

 1. Piešķirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas sākot ar 2018.gada 10.jūliju līdz 6.augustam par nostrādāto laiku no 01.08.2017. - 31.07.2018. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu, 2018.gada pašvaldības noteiktā algu fonda ietvaros izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas.
 2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē.
 3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā noteikt darba samaksu 7,90 EUR ( septiņi euro 90 centi) stundā par nostrādāto laiku.

5.§ Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai

Ziņo: Andris Kļaviņš

Izskatot personas 2018.gada 6.jūnija atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts pašvaldībā 07.06.2018. Nr. LUB/2.09/18/21)  par zemes īpašuma “Palejas” Indrānu pagastā Lubānas pārdošanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2. punktu, kuri attiecīgi nosaka, ka, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un  neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks , ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 7.punktu, kas nosaka, ka atsavināšanas ierosinājumus izskata attiecīgi sabiedrība, aģentūra vai attiecīgo atvasināto publisko personu lēmējinstitūcijas un pēc atsavināšanas ierosinājumam pievienoto dokumentu izvērtēšanas sniedz atsavināšanas ierosinātājam rakstisku atbildi, Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2018. protokols Nr.6, 4.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot atsavināšanai zemes īpašumu “Palejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā kadastra Nr.70580160089, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160089, platība 1,3896 ha un  70580160090, platība 3,0 ha.
 2. Veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr.70580160089, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda un tirgus vērtības noteikšanai.

6.§ Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10.klasē 2018./2019. mācību gadā

Ziņo: Dace Mežsarga 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/18/502 20.06.2018.), pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (25.06.2018. protokols Nr.6, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  balsojumā nepiedalās Iveta Peilāne, nolemj:

2018./2019. mācību gadā Lubānas vidusskolā atvērt 10.klasi ar nepilnu skolēnu skaitu.

7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA „GeoSIJA” 2018.gada 31.maija iesniegumu Nr.1-5/18/112 (reģistrēts pašvaldībā 2018.gada 1.jūnijā ar Nr.LUB/2.08/18/449) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.9.4.punktu, iepazīstoties ar SIA „GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu, 2018.gada 25.jūnija Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2018. protokols Nr.6, 6.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

 1. Apstiprināt SIA „GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības kadastra apzīmējums, kurai izstrādāts projekts: 7058 010 0123, sadalei.
 2. Saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalīt nekustamo īpašumu „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 010 0123, divos atsevišķos īpašumos:

2.1. Atdalīt atsevišķu zemesgabalu, jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 010 0152, platība – 7,7 ha, piešķirt nosaukumu: „Paeglītes 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.2. Paliekošais nekustamais īpašums – zemes vienība ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 010 0153, kas sastāvēs no viena zemesgabala ar platību – 6,5 ha, īpašumam saglabāt esošo nosaukumu un adresi: „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

       3. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas.

8.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

2018.gada 11.jūnijā Lubānas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no SIA "RTRK",  reģistrācijas Nr.58503015061, juridiskā adrese, Kokneses prospekts 22-2, Rīga, (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/18/11), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., divos atsevišķos īpašumos, kā arī noteikt lietošanas mērķi un  piešķirt nosaukumu atdalītajai zemes vienībai.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta 14.punktu, 84.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,  ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu, 2018.gada 25.jūnija Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2018. protokols Nr.6, 2.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0130, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0131, platība – 13,3 ha un piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Bērzkalniņu mežs”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
 2. Paliekošais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0130, platība – 3,3 ha, īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt nosaukumu „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas novads.

9.§ Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar budžetā neplānotiem izdevumiem būvprojektu izstrādei ūdensnoteku (grāvju) atjaunošanas darbiem Indrānu pagastā, Lubānas pilsētas kluba ēkas tehniskā atzinuma sagatavošanai un ēkas pārbūves iespēju izpētei, papildus līdzekļu nepieciešamību apkures katla iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidusskolas ēkā, neparedzētiem izdevumiem atdzelžošanas iekārtas remontam Meirānu Kalpaka pamatskolā, kā arī veicamajiem grozījumiem Jauniešu centra pasākumu izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2018. protokols Nr.6, 1.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Māris Valers, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

3.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.8, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” 2., 3. pielikums 25.06.2018. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā.

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 3.jūlijā

Protokolēja Lita Žeiere