ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

13.06.2018. Nr.6

Sēdi atklāj plkst. 16:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti:

Laila Ozoliņa- seminārā

Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā

Inguna Kaņepone- aizņemta pamatdarbā

Māris Valers  – aizņemts pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki:

Ivars Bodžs - izpilddirektors

 

Sēdi protokolē: Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

1. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu katliekārtu nomaiņai Lubānas vidusskolas ēkā.

 

1.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu katliekārtu nomaiņai Lubānas vidusskolas ēkā

 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.06.2018. Nr.LUB/2.08/18/478) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu, ņemot vērā iepirkuma “Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lubānas vidusskolā” identifikācijas Nr.LNP2018/3 rezultātus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Iveta Peilāne, nolemj:

Piešķirt 19220 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas vidusskolas ēkas Krasta ielā 6, Lubānā katliekārtas nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

Sēde slēgta: plkst.17:00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 14.jūnijā

Protokolēja Lita Žeiere