DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

31.05.2018. Nr.5

Sēdi atklāj plkst. 15.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti:

Māris Valers  – slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki:

Ivars Bodžs - izpilddirektors

Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi. 

 1. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komitejas sastāvā.

 2.  Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Medību koordinācijas komitejas sastāvā.

 3.  Par finanšu piešķiršanu stāvlaukuma Tilta ielā 11, Lubānā ierīkošanai.

 4.  Par finansējumu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvdienās.

 5.  Par vides objekta "Simtgades pulkstenis" izveidi.

 6.  Par Lubānas pilsētas Barkavas un Latgales ielu segumu uzlabošanu.

 7.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu jumta remontam pašvaldības ēkai "Tautas nams" Meirānos.

 8.  Par ēdināšanas maksas pakalpojuma biedrības "Saulains rīts" bērnu vasaras nometnei apstiprināšanu.

 9.  Par saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"" apstiprināšanu.

 10.  Par 2017.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.

 11.  Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam "Bērzkalniņi", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

 12.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Pēterim Mardelim.

 13.  Par uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta projektu konkursa izsludināšanu.

 14. Par nekustamā īpašuma “Veckrieviņi” Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Domes priekšsēdētājs 11.maijā Daugavpilī piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā, 15. maijā Cēsīs Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā sanāksmē par ceļu stāvokli, prioritārajiem ceļiem remontdarbu veikšanai un pārbūves organizēšanai Vidzemes reģionā, 25.maijā Lizumā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes kopsapulcē un kārtējā Attīstības padomes sēdē, notika tikšanās ar stādaudzētavas “Podiņi” vadību, par atbalstu tam, ka notiks paplašināšanās 25 ha apjomā. Paliecināsies audzējamo stādu apjoms, būs jaunas darbavietas.

No 14.- 23.maijam Vidzemes Augstskolas studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība un Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators 22 studenti un 2 pasniedzēji pavadīja Integrēto apvidus praksi Lubānas novadā. 10 dienu laikā tika veikta Liedes upes tīrīšana, Evaņģēliski luteriskās Baznīcas uzkopšana, talkošana Broņislavas Martuževas dzejas klētī un dažādu pasākumu organizēšanas ideju izstrādāšana dzejnieces dzejas klētī, Lubānas novada mājaslapas Tūrisma sadaļas jaunā koncepta izstrāde, dažādu afišu izveide pasākumiem, veikti sakopšanas un labiekārtošanas darbi bijušās dzelzceļa līnijas Madona – Lubāna mūsu novada posmā, 4 velo maršrutu apsekošana un 3 velo maršrutu izstrāde.

30.maijā tika iesvētīta jaunā kapliča “Atvadu nams”.

Ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru iespēju robežās centīsies pagarināt sadarbības līgumu par Lubānas novada iedzīvotāju iespēju saņemt ar bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu saistītus Aģentūras pakalpojumus Lubānas novada administratīvajā teritorijā.

31.maijā notika svinīga pieņemšana mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem un viņu pedagogiem.

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi. 

1.§ Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komitejas sastāvā

Ziņo:Tālis Salenieks

Balstoties uz AS “Sadales tīkls”  2018.gada 3.maija iesniegumu, kurā pašvaldība tiek informēta, ka pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” uzņēmuma struktūrā veiktajām izmaiņām darbam Civilās aizsardzības komisijā ar 01.01.2018 tiek deleģēts Dzintars Stradiņš, Madonas tīklu nodaļas vadītājs un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā 2018.gada 28.maija Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (protokols Nr.5, 1.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

 1. Atbrīvot Jāni Grinfeldu no Lubānas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
 2. Apstiprināt Dzintaru Stradiņu par Lubānas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komitejas locekli.

2.§ Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Medību koordinācijas komitejas sastāvā

Ziņo: Tālis Salenieks

Balstoties uz Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas RLP  2018.gada 10.maija iesniegumu, kurā pašvaldība tiek informēta, ka pamatojoties uz pārvaldes 10.05.2018. rīkojumu Nr.05.2-4/18/9, darbam Lubānas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijā ir deleģēta Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Podniece un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā 2018.gada 28.maija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.5, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atbrīvot Daci Brosovu no Lubānas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
 2. Apstiprināt Judīti Podnieci par Lubānas novada pašvaldības Medību koordinācijas komitejas locekli. 

3.§ Par finanšu piešķiršanu stāvlaukuma Tilta ielā 11, Lubānā ierīkošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas ēkas Tilta ielā 11, Lubānā pieejamību klientiem un uzlabotu darbinieku piekļuvi darba vietai, samazinātu satiksmes drošības riskus novietojot automašīnas uz ielas,  nepieciešams izbūvēt automašīnu stāvlaukumu ēkas Tilta ielā 11, Lubānā iekšpagalmā. Kā segumu iespējams izmantot lietotās, no pilsētas trotuāriem demontētās betona plāksnes.  Saskaņā ar SIA “RKS plus” sagatavoto finanšu piedāvājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018.atzinumu (prot.Nr.5, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 1661,45 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem stāvlaukuma Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā izbūvei, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

2. pielikumā Tāme bruģēšanas darbiem. 

4.§ Par finansējumu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvdienās

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir guvusi atbalstu Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā  “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, pasākuma nosacījumus, ka NVA darba devējam piešķir dotāciju ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas- EUR 215 vienam skolēnam, to, ka vasarā tiks nodarbināti seši skolēni un nodrošināts viens darba vadītājs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2018.gada 28.maija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.5, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 1974 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” finansēšanai nodarbinot sešus skolēnus, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā. 

5.§ Par vides objekta "Simtgades pulkstenis" izveidi

Ziņo: Ivars Bodžs

Godājot Latvijas valsts simtgadi, ņemot vērā Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcībās plānā izvirzītos uzdevumus - labiekārtot publiskās zaļās zonas, veicot parku labiekārtošanu, saglabājot ainavisko vidi un nodrošinot pieejamību tiek izskatīts priekšlikums izveidot vides objektu “Simtgades pulkstenis” pie Lubānas vidusskolas Krasta ielā 6, Lubānā. Objekta labiekārtojuma ietvaros tiktu radīta funkcionāla ārtelpa, kas būtu brīvi pieejama novada iedzīvotājiem un viesiem, tiktu veicināta pilsētas atpazīstamība. Kā laukuma galvenais akcents būtu pulkstenis ap kuru organiski veidojas laukuma labiekārtojums. Ņemot vērā SIA “CMAP” finanšu piedāvājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018. atzinumu (protokols Nr.5, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav,  nolemj:

 1. Izveidot vides objektu “Simtgades pulkstenis” Krasta ielā 6, Lubānā.
 2. Piešķirt 950 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem vides objekta “Simtgades pulkstenis” skiču projekta izgatavošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.
 3. Galīgo lēmumu par finansējuma nodrošināšanu objekta izveidošanai pieņemt pēc tirgus izpētes vai iepirkuma procedūras noslēguma. 

6.§ Par Lubānas pilsētas Barkavas un Latgales ielu segumu uzlabošanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Barkavas iela ir valsts vietējās nozīmes autoceļa V843 Barkava –Lubāna turpinājums, tā ir tranzītiela, bet šobrīd tās sliktā seguma dēļ par tranzīta ielu daļēji ir kļuvusi Miera iela, kas nav paredzēta šādiem mērķiem, pa Miera ielu nebūtu vēlama kravas automobiļu un to sastāvu ar pilnu masu virs 12 tonnām kustība. Barkavas ielas segums ir vecs un pilnībā nolietojies. Gandrīz visā brauktuves platībā veikts bedrīšu remonts, tomēr tas vairs nelīdz ielas seguma atjaunošanai, brauktuvē parādās lokāli iesēdumi, pacēlumi, plaisas, no kā secināms, ka nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana, asfalta segumam veidojas tīklveida plaisas. Lai situāciju labotu, jāveic ielas seguma remonts, veicot asfalta seguma atjaunošanu ar bitumena un šķembu pārklājumu.

Latgales ielai ir raksturīga salīdzinoši intensīva smagā autotransporta kustība un tā kā tai grants segums notiek ceļu putēšana un tas savukārt rada neapmierinātību ielas tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju vidū. Uzklājot melno segumu, tiktu nodrošināti komfortablāki dzīves apstākļi gar šo ielu, kā arī būtu ērtāka braukšana satiksmes dalībniekiem. Ņemot vērā ielas pamatnes kvalitāti varētu pielietot seguma nesošās kārtas pastiprināšanu un uzlabošanu ar dubultās virsmas apstrādes metodi. Ilgākā laika posmā virsmas apstrāde atmaksājas, jo grants seguma ielas uzturēšana ir dārgāka.

Saskaņā ar SIA “MadAqua” sagatavoto finanšu piedāvājumu, kurā ietverta arī tehniskās dokumentācijas izstrāde gājēju celiņa remontam uz tilta pār Aivieksti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot.Nr.5, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Piešķirt 1875 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem tehniskās dokumentācijas izstrādei objektiem:
 • Barkavas ielas asfalta atjaunošana ar bitumena un šķembu maisījumu;
 • Latgales ielas seguma uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes metodi;
 • Gājēju ietves seguma atjaunošana uz tilta pār Aivieksti, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

        2. Galīgo lēmumu par finansējuma nodrošināšanu objektu būvniecībai pieņemt pēc iepirkuma procedūras noslēguma. 

7.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu jumta remontam pašvaldības ēkai "Tautas nams" Meirānos

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu pašvaldības iestādes Meirānu Tautas nams darbību un saglabātu īpašumu, saskaņā ar SIA “Dimetrs A” sagatavoto finanšu piedāvājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 5. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot.Nr.5, 11.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 1975 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pašvaldības īpašuma “Tautas nams” Meirānos Indrānu pagastā ventilācijas telpas jumta remontam, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

3. pielikumā Lokālā tāme Nr.1. 

8.§ Par ēdināšanas maksas pakalpojuma biedrības "Saulains rīts" bērnu vasaras nometnei apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas KUNCES iesniegumu (Reģ. pašvaldībā 22.05.2018., Reģ. nr. LUB/2.08/18/416) par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu biedrības “Saulains rīts” organizētajai bērnu vasaras nometnei „Rokas darba nebijās” no š.g. 17.jūnija līdz 23.jūnijam 4,80 euro (četri euro 80 centi) dienā vienam nometnes dalībniekam. Nometnes norises vieta - Meirānu Kalpaka pamatskola. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktam, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot.Nr.5, 14.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Lana Kunce, nolemj:

Apstiprināt maksas pakalpojuma izmaksas par ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā biedrības “Saulains rīts” organizētajai bērnu vasaras nometnei „Rokas darba nebijās” laikā no 2018.gada 17. – 23.jūnijam 4,80 EUR (četri euro 80 centi) dienā vienai personai.

4. pielikumā Nometnes dalībnieku ēdināšanas izmaksas Meirānu Kalpaka pamatskolā 2018.gada jūnijā. 

9.§ Par saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"" apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar budžetā neplānotiem izdevumiem transporta būvju remontam (tehniskās dokumentācijas sagatavošanai gājēju ietves uz tilta pār Aivieksti, Barkavas un Latgales ielas seguma uzlabošanai un atjaunošanai, Latvijas simtgadei veltīta laukuma “Simtgades pulkstenis” izveidošanai (skiču projektam), skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā, Meirānu Tautas nama ēkas jumta daļas remontam, pašvaldības administrācijas ēkas pagalma labiekārtošanai un monitora iegādei, papildus līdzekļu nepieciešamību balvu piešķiršanai novada skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī veicamajiem grozījumiem Jauniešu centra pasākumu izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot.Nr.5, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu;
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5. pielikumā  30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” 1., 2., 3., 4. pielikums 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā. 

10.§ Par 2017.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018., (protokols Nr.5, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

6. pielikumā  Neatkarīgu revidentu ziņojums ar pielikumiem. 

11.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam "Bērzkalniņi", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Dace Almane

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums, kadastra numurs īpašumam: 7058 004 0130, kurš sastāv no divām zemes vienībām. Viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0130, platība – 3,3 ha uz kuras atrodas divas būves -  kadastra apzīmējums: 7058 004 0130 001 - kūts un kadastra apzīmējums: 7058 004 0130 002 - šķūnis, un otra zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0131, platība – 13,3 ha. Īpašums Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000020393, nostiprināts 2001.gada 30.augustā, bet tam nav piešķirta adrese.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu – adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Abām ēkām tiek piešķirta viena adrese,  jo šīs ēka ir funkcionāli saistītas.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz “Adresācijas noteikumi” 2.8.  apakšpunktu un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018., (protokols Nr.5, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt adresi “Bērzkalniņi”, Indrānu pagasts Lubānas novads, nekustamā īpašuma “Bērzkalniņi”, kadastra numurs: 7058 004 0130, ēkām ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0130 001- kūts un 7058 004 0130 002 – šķūnis, un  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0130.

12.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Pēterim Mardelim 

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Pēterim Mardelim par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi Parka iela 5-3, Lubāna, Lubānas nov.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus konstatēja: Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2001.gada 17.aprīlī Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.242 uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināts nekustamais īpašums Parka iela 5, Lubāna, Lubānas nov. Par dzīvokli Parka iela 5-3, Lubāna, Lubānas nov., Pēterim Mardelim 2008.gada 1.aprīlī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4 ar SIA „Lubānas KP”; 2017.gada 12.maijā Pēteris Mardelis miris, līdz ar to nav nodokļa maksāšanas subjekts, nekustamais īpašums – Parka iela 5-3, Lubāna, Lubānas nov., paliek pašvaldības īpašumā. Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Pētera Mardeļa vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli Pēterim Mardelim izveidojies par 2016.gadu un 2017.gadu un uz 2018.gada 24.aprīli sastāda EUR 17,29 – tai skaitā:

 • taksācijas gada maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 9,00;
 • nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 2,11;
 • taksācijas gada maksājumi par mājokli (kods: 4.132) – EUR 5,00;
 • nokavējuma nauda par mājokli (kods: 4.132) – EUR 1,18.

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir teikts, ka „pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas (..) dzēš attiecīgās pašvaldības”. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu „nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas”. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu „Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”.

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018., (protokols Nr.5, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi Parka ielā 5-3, Lubāna, Lubānas nov., Pēterim Mardelim, EUR 17,29 (septiņpadsmit eiro un divdesmit deviņi centi), sakarā ar to, ka persona mirusi, Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamie īpašumi un tiesiskie valdījumi personai nepieder, nekustamais īpašums (mājoklis un mājoklim piekritīgā zeme) Parka iela 5-3, Lubāna, Lubānas nov., paliek pašvaldības īpašumā, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.
 2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Pēterim Mardelim.

13.§ Par uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta projektu konkursa izsludināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 28.05.2018., (protokols Nr.5, 12.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Izsludināt uzņēmējdarbības atbalsta projektu konkursu “Sāc Lubānā 2018”.
 2. Apstiprināt konkursa nolikumu.
 3. Projektu pieteikumu izvērtēšanu veikt Finanšu un attīstības komitejas locekļiem, pieaicinot kā ekspertus - Madonas biznesa inkubatora speciālistu, pašvaldības juriskonsultu.

8. pielikumā Biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2018” nolikums ar pielikumu Nr.1, Nr.2 un Nr.3

14.§ Par nekustamā īpašuma “Veckrieviņi” Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot iesniedzēja 2018.gada 25.maija atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts pašvaldībā 25.05.2018. Nr.LUB/2.09/18/20) par nekustamā īpašuma “Veckrieviņi” Indrānu pagastā pārdošanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 7.punktu, kas nosaka, ka atsavināšanas ierosinājumus izskata attiecīgi sabiedrība, aģentūra vai attiecīgo atvasināto publisko personu lēmējinstitūcijas un pēc atsavināšanas ierosinājumam pievienoto dokumentu izvērtēšanas sniedz atsavināšanas ierosinātājam rakstisku atbildi, 2018.gada 28.maija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.5, 13.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Veckrieviņi” Indrānu pagastā Lubānas novadā kadastra Nr.70580080011, kas sastāv no vienas zemes vienības 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580080011 (robežu plāns pielikumā).
 2. Veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma “Veckrieviņi” Indrānu pagastā Lubānas novadā kadastra Nr.70580080011, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda un tirgus vērtības noteikšanai.

 

Sēde slēgta: plkst.18.30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 6.jūnijā

Protokolēja Lita Žeiere