DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

26.04.2018. Nr.4

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti:

Iveta Peilāne – komandējumā

Lana Kunce – komandējumā

Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā

Māris Valers  – aizņemts pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki:

Ivars Bodžs - izpilddirektors

Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Dace Mežsarga- izglītības darba speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi. 

 1. Par grozījumiem 27.02.2014. Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.2 “Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”.
 2. Par nolikuma Nr.2 "Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums" apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem 28.11.2013. Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.5 “Par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0073).
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058-010-0123).
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu : 70580120011 sadalei.
 7. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.
 8. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu kvadracikla iegādei.
 9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pagraba Tilta ielā 5, Lubānā nojaukšanai.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.
 11. Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2018.-2020.gadā.
 12. Par SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2018.-2020.gadā.
 13. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.
 14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā.
 15. Par saistību uzņemšanos un projekta "Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā" īstenošanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

Šonedēļ pašvaldībā strādā revidenti.

Nedēļas nogalē, 28.04.2018., notiks lielā talka - oficiāli tika pieteiktas četras talkošanas vietas.

12.04.2018. Labklājības ministrija, Lubānas un Madonas novada pašvaldība tikšanās laikā vienojās par VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbības nodrošināšanu.

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par marta domes sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par marta domes sēdes lēmumu izpildi

1.§ Par grozījumiem 27.02.2014. Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.2 “Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”

Ziņo: Dace Mežsarga

Izskata Lubānas novada pašvaldības Izglītības speciālistes Daces Mežsargas 04.04.2018. iesniegumu (Reģ. Nr.LUB/2.08/18/267) par grozījumu veikšanu Lubānas novada pašvaldības Noteikumos “Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 27.02.2014. sēdes (protokols Nr. 2, 13. §) lēmumu). Pamatojoties uz to, ka mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un Mākslas skolas valsts konkursos piedalās izglītojamo komandas un izglītojamo komandas sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm iegulda darbu vairāki pedagogi, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (18.04.2018., protokols Nr.4, 1.§) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra Noteikumos Nr.2 “Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”:

Punktu 2. Balvas – prēmiju apmērs papildināt ar punktu 2.1. Ja mācību priekšmetu olimpiādē, ZPD lasījumos un Mākslas skolas valsts konkursos piedalās izglītojamo komanda, kuras sagatavošanā darbu ieguldījuši vairāki pedagogi, attiecīgā Balva – prēmija tiek sadalīta komandas pedagogu starpā.

2.§ Par nolikuma Nr.2 "Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums" apstiprināšanu

Ziņo: Dace Mežsarga

Lai veicinātu Lubānas novada izglītības iestāžu pedagogu radošo pašizteikšanos, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību, tā stiprinot saikni starp radošumu izglītībā un ilgtspējīgu attīstību, Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālists organizē pedagogu metodisko izstrādņu skati.

Izskatījusi Izglītības darba speciālistes D.Mežsargas sniegto informāciju un sagatavoto pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikuma projektu, ņemot vērā 18.04.2018. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.4, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Nolikumu Nr.2 “Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums”.

pielikumā nolikums Nr.2 “Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums”.

3.§ Par grozījumiem 28.11.2013. Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.5 “Par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”

Ziņo: Dace Mežsarga

Izskata Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Daces Mežsargas 04.04.2018. iesniegumu (Reģ.Nr. LUB/2.08/18/267) par grozījumu veikšanu Lubānas novada pašvaldības Noteikumos Nr.5 “Par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 28.11.2013. sēdes (protokols Nr. 16, 5.§) lēmumu). Pamatojoties uz to, ka mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un Mākslas skolas valsts konkursos piedalās izglītojamo komandas, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (18.04.2018., protokols Nr.4, 3.§) atzinumus,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra Noteikumos Nr. 5 “Par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”:

Punktu 3. Prēmiju apmērs papildināt ar punktu 3.1. Prēmijas apmērs mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un Mākslas skolas valsts konkursos, kuros piedalās izglītojamo komanda, katram komandas dalībniekam: 

Valsts mērogā

Prēmija (EUR)

1.vieta

25,-

2. vieta

20,-

3. vieta

15,-

Reģionos

Prēmija (EUR)

1.vieta

20,-

2. vieta

15,-

3. vieta

10,-

Starpnovadu mērogā

Prēmija (EUR)

1.vieta

15,-

2. vieta

10,-

3. vieta

5,-

4.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0073)

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par A/S “Latvenergo” 2018.gada 12.aprīļa iesniegumu (Reģ.Nr. LUB/2.08/18/278) par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000502506, 2012.gada 17.decembrī nostiprināts nekustamais īpašums Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 4459 m2 platībā. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 134 m2.

Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmētas atdalāmās zemes vienības daļas robežas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu un Finanšu un attīstības komitejas (23.04.2018., protokols Nr.4, 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0073, platība – 4459 m2, sadalei.

5.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058-010-0123)

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par personas 2018.gada 6.aprīļa iesniegumu (Reģ.Nr. LUB/2.10/18/85) par nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.300, 2000.gada 1.augustā nostiprināts nekustamais īpašums „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 14,2 ha platībā. Saskaņā ar personas iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 7,7 ha.

Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmētas atdalāmās zemes vienības daļas robežas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu un Finanšu un attīstības komitejas (23.04.2018., protokols Nr.4, 5.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0123, platība – 14,2 ha, sadalei.

4.pielikumā projekta izstrādes nosacījumi īpašuma sadalei un grafiskais pielikums (pielikums nav publiski pieejams).

6.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 70580120011 sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” 2018.gada 13.aprīļa iesniegumu (Reģ.Nr. LUB/2.08/18/304) par nekustamā īpašuma „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalīšanu četrās zemes vienībās.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.105, 2016.gada 6.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no divām zemes vienībām 41,8 ha platībā. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0011 vēlas sadalīt četrās zemes vienībās veidojot jaunu īpašumu no divām zemes vienībām (ar aptuveno platību 3,5 ha un 5,9 ha) uz kurām atrodas mežs, bet atlikušās divas zemes vienības (ar aptuveno platību (7,53 ha un 14,87 ha), kuras sastāv no lauksaimniecības zemēm pievienot jau esošajam īpašumam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu un Finanšu un attīstības komitejas (23.04.2018., protokols Nr.4, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-012-0010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0011, platība – 31,8 ha, sadalei.

7.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.04.2018., protokols Nr.4, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2018.-2020.gadam.

6.pielikumā Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2018.-2020.gadam

8.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu kvadracikla iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības sporta pasākumu organizatora M.Valaiņa iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.04.2018. ar Nr. LUB/2.10/18/98), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 3.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt papildus 850 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem kvadracikla iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

9.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pagraba Tilta ielā 5, Lubānā nojaukšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības īpašumā esošajai pagraba ēkai Tilta ielā 5, Lubānā trūkst nosedzošu konstrukciju, tai ir atklātas ailes, kuras nav nodrošinātas pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā, tai daļēji sagrautas nesošās un norobežojošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai. Saskaņā ar SIA “MTE” sagatavoto finanšu piedāvājumu (7.pielikumā), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 3980,90 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pagraba ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 7013 001 0042 006) nojaukšanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

7.pielikumā SIA “MTE” sagatavotais finanšu piedāvājums.

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar budžetā neplānotiem izdevumiem pagraba ēkas nojaukšanai Tilta ielā 5, Lubānā, saņemto novada sporta organizatora Māra VALAIŅA iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.04.2018., Nr.LUB/2.10/18/98) par papildus līdzekļu nepieciešamību kvadracikla iegādei 1 150 euro apmērā un Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas KUNCES iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.04.2018., Nr.LUB/2.08/18/333) par 200 euro finansējuma piešķiršanu galvenās balvas iegādei jauno vokālistu konkursa “Aiviekstes lakstīgalas” uzvarētājiem, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus sporta pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2018. protokols Nr.4, 3.§,7.§ pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:
  • Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
  • Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

8.pielikumā 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums 26.04.2018. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā.

11.§ Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2018.-2020.gadā

Ziņo: Tālis Salenieks

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību finansiālo darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados.

Deputāti izvērtē SIA „AP Kaudzītes”, reģ.Nr.44103026358 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 8,06401 procenti), 2017.gada pārskatu un vadības viedokli par uzņēmuma darbību tuvākajā nākotnē, kas visticamāk ļaus kapitālsabiedrībai turpināt savu darbību vismaz vienu gadu pēc pārskata gada beigu datuma nesaņemot pašvaldības ieguldījumu.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Pieņem zināšanai kapitālsabiedrības SIA „AP Kaudzītes”, reģ.Nr.44103026358 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 8,06401 procenti), 2017.gada pārskatu, neparedzot pašvaldības budžeta finansējumu turpmākajiem trīs gadiem.

12.§ Par SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2018.-2020.gadā

Ziņo: Tālis Salenieks

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību finansiālo darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados.

Deputāti iepazinās ar SIA „Lubānas KP”, reģ.Nr.45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 100 procenti) iesniegto informāciju par darbības turpināšanas principa piemērošanu (anketa pielikumā) un uzņēmuma vadības viedokli par darbību tuvākajā nākotnē, kas, visticamāk, ļaus kapitālsabiedrībai turpināt savu darbību vismaz vienu gadu pēc pārskata gada beigu datuma nesaņemot pašvaldības naudas līdzekļu ieguldījumus. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Pieņemt zināšanai SIA “Lubānas KP”, reģ.Nr.45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 100 procenti) sniegto informāciju par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem nākotnē un lēmuma pieņemšanas brīdī pašvaldības budžeta finansējumu turpmākajiem trīs gadiem SIA „Lubānas KP” neparedzēt.

13.§ Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar 2016.gada 15.martā noslēgto sadarbības līgumu Nr. LUB/1.03/16/4 par projekta “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI plāns). Pašvaldībām, kas ir apņēmušās īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus, ir jāiesniedz projekta pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti: izveidot pašvaldības nekustamajā īpašumā “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 13 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas 15.03.2018. lēmumu “Par izmaiņām plānošanas reģionu SAM 9.3.1.1. finansējuma kvotās”, 27.03.2018. Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas priekšlikumu par papildus piešķirtā finansējuma sadalījumu proporcionāli izveidotajam vietu skaitam pakalpojumos bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 16.04.2018. lēmumu Nr.1, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumam Lubānas novadā papildus piešķirts finansējums EUR 2283, t.sk. ERAF finansējums EUR 1914 un nacionālais publiskais finansējums EUR 342.

Pamatojoties uz augstāk norādīto, ņemot vērā 23.04.2018. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.4, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
 2. Uzņemties saistības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums ar snieguma rezervi EUR 91298, t.sk. ERAF finansējums EUR 77603 un nacionālais publiskais finansējums EUR 13695; kopējais projekta attiecināmais finansējums bez snieguma rezerves EUR 85219, t.sk. ERAF finansējums EUR 72436 un nacionālais publiskais finansējums EUR 12783.

Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, zaudē spēku 2018.gada 30.janvāra Domes sēdes lēmums “Par dienas centra izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldības īpašumā „Eglāji 1” un saistību uzņemšanos investīciju projekta realizācijā” (protokols Nr.1, 4.§).

14.§ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā

Ziņo: Ivars Bodžs

2017.gada 18.decembrī dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli “Par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kurā norāda, ka Saeima 2017.gada 7.decembrī pieņēma grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas paredz, ka sākot ar 2018.gada 1.janvāri pašvaldība ar lēmumu noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība ar atkritumu apsaimniekotāju, bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Mainoties SPRK apstiprinātajam tarifam, vai dabas resursa nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksu. SPRK 2018.gada 5.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.38 (protokols Nr.13, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (pielikumā).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.04.2018., protokols Nr.4, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Lubānas novadā par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām 6,31 EUR/m³.
 2. Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītājs sedz izmaksas par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, t.sk., dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu.
 3. Ar brīdi, kad stājas spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu maksa, spēku zaudē ar domes 2017.gada 30.novembra lēmumu „Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.15, 5§) apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

15.§ Par saistību uzņemšanos un projekta "Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā" īstenošanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2018.gada 22.martā izsludināja atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" ietvaros. Projektu konkursa nospraustais mērķis nodrošināt atbalstu pašvaldību iniciatīvām sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās. Konkursa ietvaros tika atbalstītas šādas aktivitātes - ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana un nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.). Pašvaldības sporta pasākumu organizators M.Valainis sadarbībā ar biedrībām “Aborieši” un “Meirānieši” sagatavoja un pašvaldība iesniedza VRAA projekta pieteikumu “Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā” (pielikumā). Pašvaldība iesniedzot pieteikumu apņemas nodrošināt līdzfinansējumu EUR 3660.

Lai realizētu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā vienu no definētajām funkcijām – administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā 23.04.2018. Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (protokols Nr.4, 9.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atbalstīt iesniegto projekta pieteikumu “Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā” Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā atklātu projektu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" ietvaros.
 2. Uzņemties saistības par projekta īstenošanu un apstiprināt projekta izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums 19996,80 EUR, tai skaitā valsts budžeta finansējums 16 336,80 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 3 660,00 EUR.

Sēde slēgta: plkst.17.00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 3.maijā

Protokolēja Lita Žeiere