DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

03.04.2018. Nr.3

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone

Sēdē nepiedalās deputāti:

Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā

Māris Valers – aizņemts pamatdarbā

Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā

Sandra Valaine - slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par Lubānas novada bāriņtiesas 2017.gada darba pārskatu.

2. Par nekustamā īpašuma "Jaunbļodāri", Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

3. Par nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Par plānotās adreses piešķiršanu jaunbūvei īpašumā "Upenes", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

5. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"" apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

23.martā Madonas novada domē tikšanās ar Labklājības ministrijas un Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem jautājumā par VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” turpmāku darbību. Labklājības ministrija uz tikšanos neieradās.

25.martā notika Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena ar ziedu nolikšanu Aiviekstes upes krastā pie represēto piemiņas akmens. Bija pārmetumi, ka nav kārtīgi noorganizēts pasākums, ka atnākuši tikai pieci cilvēki. Kļūda tā, ka Lubānas ziņās tika ielikts konkrēts laiks cikos notiks, tas radīja iespaidu, ka būs pasākums, lai gan paredzēta bija tikai ziedu nolikšana. Nākamgad nevar likt konkrētu laiku, vienīgi no – līdz, kad var iet un nolikt ziedus.

26.martā Madonā piedalīšanās Madonas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sēdē.

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

Pielikumā pārskats par februāra domes sēdes lēmumu izpildi

1.§

Par Lubānas novada bāriņtiesas 2017.gada darba pārskatu

Ziņo: Dace Mežsarga

Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. 2018.gada 20. martā Lubānas novada pašvaldībā saņemts Lubānas novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2017.gadā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.03.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.3, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Akceptēt Lubānas novada bāriņtiesas 2017.gada darba pārskatu.

Pielikumā bāriņtiesas 2017.gada darba pārskats.

2.§

Par nekustamā īpašuma "Jaunbļodāri", Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta 14.punktu, 84.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu un Finanšu un attīstības komitejas 26.03.2018. sēdes (protokols Nr.3., 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunbļodāri”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-0016-0096, divos atsevišķos īpašumos;
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt vienu zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0146, platība – 5,2 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Sniedzes”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
 3. Paliekošais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0096, platība – 39,8 ha noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt nosaukumu „Jaunbļodāri”, Indrānu pag., Lubānas novads.

3.§

Par nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un ņemot vērā Lubānas novada domes 2017. gada 26. oktobra lēmumu „Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes vienības „Palienas", Meirāni, Indrānu pagasts Lubānas novads atsavināšanu" (protokols Nr.13, 8.§), izsoles noteikumu 33. punktu (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 8.11.2017. rīkojumu Nr. LUB/2.01/17/36), 2017.gada 22. decembra Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 78580160229) izsoles protokolu, pašvaldības grāmatvedības 08.03.2018. apliecinājumu par samaksas veikšanu par īpašumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.03.2018. sēdes (protokols Nr.3., 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības “Palienas”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 78580160229), 2017. gada 22. decembra izsoles rezultātus un īpašuma pārdošanas cenu 1953,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs euro un 00 centi).
 2. Noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju – personu A (p.k. xxxxxx-xxxxx).
 3. Ar šo spēku zaudē Lubānas novada pašvaldības domes lēmums “Par nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (30.01.2018. sēdes protokols Nr.1, 3.§).

4.§

Par plānotās adreses piešķiršanu jaunbūvei īpašumā "Upenes", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu un 12 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.03.2018. sēdes (protokols Nr.3, 3. §) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt jaunbūvēm ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058-011-0053-007 un 7058-011-0053-006, kas atrodas uz zemes īpašuma ”Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra apzīmējums 7058-011-0053, plānoto adresi: „Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"" apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Nolūkā atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības iniciatīvu par novadu ģerboņu sienas gleznojumu izvietošanu Rīgā, Torņa ielā 4, saņemto Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu neatliekamam, iepriekš neplānotam pirkumam, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus pašvaldības domes un administrācijas ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.03.2018. (protokols Nr.3., 4.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:
  • Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
  • Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.5 ar pielikumu Nr.1, pielikumu Nr.2., pielikumu Nr.3., pielikumu Nr.4., 6.pielikumu 03.04.2018. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.

Sēde slēgta: plkst.16.00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 5.aprīlī

Protokolēja Lita Žeiere