Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš š.g. 23.februārī no valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam minot neatbilstošus sadzīves apstākļus.

Šis periods bijis pilns ar dažādiem minējumiem un neskaidrībām par turpmāko nākotni gan sociālā aprūpes centra filiāles “Lubāna” klientiem un viņu radiniekiem, filiāles darbiniekiem, gan arī Lubānas novada un Madonas novada pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās atrodas abas VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas. Madonas novada un Lubānas novada pašvaldības aktīvi strādājušas, lai nepieļautu filiāles “Lubāna” likvidēšanu, kas nozīmētu gan ierasto māju zaudēšanu aptuveni 70 klientiem ar garīgās veselības traucējumiem, gan arī ap 50 darba vietu likvidēšanu abu novadu iedzīvotājiem, un šobrīd sarunās ar Labklājības ministriju panākts pusēm akceptējams risinājums.

Labklājības ministrijas, Lubānas novada pašvaldības un Madonas novada pašvaldības vadītāju un administrācijas pārstāvju tikšanās laikā š.g. 12.aprīlī puses nonākušas pie konceptuālas vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbības nodrošināšanu. Sociālās aprūpes centra sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu Labklājības ministrija plāno nodot abām pašvaldībām, bet, lai to realizētu, Lubānas un Madonas novadu pašvaldībās būs nepieciešams pieņemt sociālo funkciju pārņemšanas apstiprinošus domes lēmumus un kopā dibināt jaunu kapitālsabiedrību.

Pašreiz Madonas novada un Lubānas novada pašvaldības gaida oficiālu Labklājības ministrijas lēmumu, kurā tiktu izteikts priekšlikums sociālās aprūpes centra filiāles “Lubāna” sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu nodot pašvaldībām. Pēc tam, kad abu pašvaldību domēs tiks pieņemts pozitīvs lēmums turpmāk sniegt VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” funkcijas, būs nepieciešams dibināt jaunu kapitālsabiedrību. Ja aprūpes centra ēka “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā jau ir Madonas novada pašvaldības īpašums, tad otra filiāles “Lubāna” apsaimniekotā ēka “Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ir Labklājības ministrijas īpašums, ko ministrija plāno nodot Lubānas novada pašvaldības īpašumā.

Ir plānots, ka jaunā Lubānas un Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība sniegs tos pašus sociālos pakalpojumus, ko iepriekš sniedza VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”. Jaunajai kapitālsabiedrībai noslēdzot līgumu ar Labklājības ministriju par sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu turpmāk, līguma termiņš sākotnēji nevarēs pārsniegt 5 gadu periodu. Pašreiz nepastāv bažas, ka pēc šī termiņa beigām līgumu par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu nevarētu arī pagarināt uz jaunu periodu. Jaunajai kapitālsabiedrībai varētu tikt nodots tāds pats valsts finansējums, kāds bija piesaistīts VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” nodrošināšanai.

Lubānas un Madonas novada pašvaldībām tikusi sniegta informācija, ka iemītnieki, kas no filiāles “Lubāna” ēkas Ošupes pagastā, Madonas novadā tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, varēs tur atgriezties, ja vien izteiks šādu vēlēšanos. Tiks nodrošināts, ka atpakaļ tiks nogādāts viss tehniskais aprīkojums, ja tas reizē ar klientu ticis pārvests citur.

Pašreiz aprūpes centra ēkā “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā notiek darbs pie centrālapkures sistēmas izveidošanas, kā arī plānots, ka tuvākajā laikā Labklājības ministrijas un abu pašvaldību  pārstāvji apsekos VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas gan Lubānas, gan Madonas novadā. Š.g. 16.aprīlī norisinājās VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbinieku, Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja Aigara Šķēla un Lubānas novada domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka tikšanās, kuras laikā filiāles “Lubāna” darbiniekiem tika apliecināts, ka abas pašvaldības arī turpmāk veiks nepieciešamo, lai nodrošinātu sociālās aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu abos novados iepriekšējā apmērā. Ņemot vērā visas veicamās administratīvās formalitātes, plānots, ka Madonas novada un Lubānas novada pašvaldību izveidotā kapitālsabiedrība darbu varētu uzsākt šogad septembrī.

Madonas novada domes priekšsēdētāja Agra Lungeviča komentārs: Esmu gandarīts, ka ir izdevies rast risinājumu saistībā ar Sociālās aprūpes centra ēkas “Rupsala” Ošupes pagastā turpmākās darbības nodrošināšanu. Paldies ministrijai par sapratni un pretimnākšanu situācijas risināšanā. Panāktā konceptuālā vienošanās ar Labklājības ministriju un ministru Jāni Reiru par aprūpes funkciju deleģēšanu uz pieciem gadiem, ar iespēju nākotnē termiņu pagarināt, dod iespēju ilgtermiņā saglabāt un plānot aprūpes pakalpojumus Rupsalas ēkā ap 40-45 iemītniekiem, tajā skaitā nodrošinot ap 30 darba vietas darbiniekiem (kopā ar ēku “Vecumi” Lubānas novadā ap 70-75 vietas iemītniekiem un ap 50 darba vietas darbiniekiem). Beidzoties centrālapkures sistēmas būvdarbiem Rupsalas ēkā un sakārtojot nepieciešamo dokumentāciju, ceram, ka jau septembrī bijušie aprūpes centra iemītnieki varēs atgriezties savās “mājās”.

 

Informāciju sagatvoja:

Lubānas novada un Madonas novada pašvaldības