Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma 19.2.„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var vietējā rīcības grupā "Madonas novada fonds" Madonā, Poruka ielā 1, 3.stāvā. Papildu informācija www.mnf.lv un www.lad.gov.lv. Madonas novada fondā LEADER projektus var iesniegt arī pretendenti no Lubānas novada.

Izsludinātajās rīcībās atbalsta sabiedriskā labuma projektus. Tas ir projekts, kurā plānotajam  mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana

No 2018.gada 19.maija līdz 19.jūnijam.

10.kārtā pieejamais publiskais finansējums

16 000,00 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš

Projektus īsteno atbilstoši attiecināmām izmaksām. Projekta īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Mērķis „Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā”

Rīcība

2.6. rīcība „Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā”

Rīcību īsteno Ministru kabineta noteikumu Nr.590, 13.10.2015., 5.punktam atbilstošās darbībās:

5.2.1./B sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Pieejamais finansējums

16 000 EUR.

Rīcības apraksts

Praktisku prasmju un zināšanu apguve.

Projektu īsteno biedrība vai nodibinājums.

Nosacījumi:

  • atbalsta tikai mācību izmaksas (pakalpojums par lektora darbu un mācību  materiāli, telpas, mācībām vajadzīgu iekārtu noma);
  • dalībniekiem nav obligāti jāsaņem sertifikāts vai apliecība par mācību beigšanu. 

Projekta rezultātā mācību dalībnieks ir izgatavojis lietu/priekšmetu, izņemot mācības, kurās apgūst prasmes spēlēt mūzikas instrumentus.

 Papildus iesniedz:

  • mācību pasniedzēja CV;
  • ja projekta aprakstā nav, tad mācību programmas aprakstu, kas atspoguļo apgūstamās zināšanas un prasmes, mācību laika grafiku. 

Ja projekta iesniedzējs atbilstoši 7., 8. un 9. kvalitatīvajam  kritērijam projekta iesnieguma veidlapas B.4. daļā ir izvēlējies un norādījis sasniedzamo rezultātu, tas ir obligāti jāsasniedz.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 2000 EUR. Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas līdz 90%.

  

Projekta iesniegšana un sagatavošana

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Nodibinājums „Madonas novada fonds”

Madona, J.Poruka iela 1, trešajā stāvā www.mnf.lv

Kontaktinformācija

Jogita Baune, tālrunis 27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv.

Pirms individuālajām konsultācijām lūdzam iepriekš vienoties par tikšanās laiku!

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumu iesniedz vienā no trim veidiem:

  • papīra dokumenta formā nodibinājumā „Madonas novada fonds” Madonā, J.Poruka ielā 1, trešajā stāvā;
  • elektroniski: LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
  • elektroniski: projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, nosūta lad@lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Tija Žvagina

Lubānas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00