1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017.gada 16.novembra lēmumam Nr.1/29
"Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu"

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adrese: “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV- 4405, 2018. gada 7. februārī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ( turpmāk- SPRK) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Kaudzītes”, kas ir aprēķināts saskaņā ar  SPRK 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

 

2017. gada 29. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 38.02 EUR/t ( bez PVN un DRN) ( lēmums Nr. 65 ( prot. Nr. 22, 3.p.)), kurš stājās spēkā 2017. gada 1. augustā.

 Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka  2018. gada 23. janvārī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 18. janvāra lēmums Nr. 1/1 “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 16. februāra lēmumā Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”, kas izstrādāti saistībā ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

            Ņemot vērā iepriekšminēto, SIA “AP Kaudzītes” iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai aprēķināto tarifu projektu.

            Sakarā ar to, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšana  saistīta tikai ar Metodikas grozījumu 20.1 punktā noteikto, tarifu projekta aprēķinā saglabātas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas ( ar rentabilitāti) un sadzīves atkritumu daudzums tādā pašā apmērā, kā ir iekļauts spēkā esošā tarifa aprēķinā.

            Pamatojoties uz minēto, SIA “AP Kaudzītes” iesniegusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu, kur sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente nav mainījusies un gala tarifs pakalpojumu lietotājiem nemainās:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t 

38.02

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t 

 

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu        35 EUR/t

17.50

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu        43 EUR/t

21.50

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu        50 EUR/t

25.00

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli, EUR/t 

 

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu        35 EUR/t

55.52

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu        43 EUR/t

59.52

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu        50 EUR/t

63.02

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt :

pasta adrese: “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV- 4405;

elektroniskā pasta adrese: alba55@inbox.lv,

kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

12.02.2018.

SIA “AP Kaudzītes” valdes loceklis                                    A.Amantovs

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!