Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu skolotāji, kuriem nav pedagoģiskās izglītības

Programmas mērķis un rezultāts: pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci izglītības organizācijā, mācīšanās, audzināšanas un psiholoģijas pamatjautājumos

Programmas apguves rezultātā tiks izsniegta APLIECĪBA par tiesībām veikt pedagoģisko darbību atbilstošajā jomā: Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Nepieciešamais dalībnieku skaits: 20 cilvēki grupā

Mācību laiks un vieta: aprīlis-jūnijs, sestdienas, 8 akadēmiskās stundas x 9 nedēļas, Madonas pilsētas 1. vidusskolā.

Mācību maksa: 240 euro (maksājumu var veikt 2 daļās). Ja maksātājs ir juridiska persona, to norādiet anketā.

Programmas saturs un apjoms:

1.  temats 8 stundas PEDAGOĢIJAS ZINĀTNE UN PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Pedagoģiskās darbības būtība. Pedagoģisko ideju attīstība un zinātnes veidošanās. Pedagoģisko zinātņu sistēma mūsdienās, tās virzieni un līmeņi: prakse, studijas (mācīšanās), zinātniskā pētniecība.

2.  temats 8 stundas PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJA UN KOMPONENTI

Pedagoģiskā procesa komponenti, to savstarpējās mijsakarības. Produktīva pedagoģiskā procesa organizācijas nosacījumi. Refleksija par mācīšanās procesu un rezultātu.

3. temats 8 stundas DIDAKTIKA

Didaktikas būtība un principi. Mācību organizācijas pedagoģiskie nosacījumi. Mācību mērķim atbilstošu darba organizācijas formu un metožu izvēle. Konstruktīva grupu darba organizācija – praktiska nodarbība. Vērtēšanas organizācijas nolūki, metodes, principi.

4. temats 8 stundas AUDZINĀTĀJDARBĪBAS BŪTĪBA UN VIRZIENI

Attieksmes kā audzināšanas saturs. Pedagoģiskās prasības. Socializācijas un audzināšanas procesu mijattiecības. Attieksmes kā audzināšanas saturs. Pedagoģiskās prasības. Socializācijas un audzināšanas procesu mijattiecības.

5. temats 8 stundas PEDAGOĢISKĀ VIDE DAUDZKULTŪRU SABIEDRĪBĀ

Daudzkultūru sabiedrības būtība un pedagoģiskais raksturojums. Iekļaujošās izglītības būtība. Galveno mērķgrupu raksturojums.

6. temats 8 stundas PEDAGOGS KULTŪRVIDĒ

Pedagoga profesionālo kompetenču attīstība 21. gadsimta izglītībā. Pedagoģiskās kultūras veidošanās mācību iestādē: problēmas un iespējas. Situāciju analīze.

7. temats 8 stundas PEDAGOĢISKĀ PROCESA PSIHOLOĢISKIE PAMATI

Dažādu pedagoģisko pieeju psiholoģiskās likumsakarības. Mācību motivācija. Skolotāja kā  personības psiholoģiskie aspekti.

8. temats 8 stundas ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJA

Vecumposmu psiholoģiskais raksturojums. Mācīšanās īpatnības dažādos vecumposmos.

9. temats 8 stundas KURSU SATURA UN FORMU IZVĒRTĒJUMS

Refleksija par kursu saturu (kursu klausītāji sagatavo noslēguma diskusijai 2 – 3 kursos iegūtās atziņas).

Pieteikties var tikai elektroniski, aizpildot anketu ŠEIT.

 

Papildu informācija:  

Kristīne Strūberga

RPIVA Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītāja vietniece mūžizglītības jomā

Tālrunis: 67860657; 27893959

E-pasts: Kristine.Struberga@rpiva.lv vai kursi@rpiva.lv

 

Lolita Kostjukova

RPIVA Madonas filiāles vadītāja

Tālrunis: 29146912

E-pasts: madona@rpiva.lv

 

Jaunākie notikumi

21
Jan
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Aicināti piedalīties visi basketbola interesenti! Sīkāka informācija pa t. 26649344.

24
Jan
Lubānas pilsētas klubā
Sirsnīgs stāsts par britu karaļnama sunīti, kas paņēmis brīvsoli un uz laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos

25
Jan
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Laipni aicināti uz sestdienas bezmaksas vingrošanas nodarbībām, ko vada Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis. Fiziskās sagatavotības līmenis nav

26
Jan
Lubānas pilsētas klubā