Lubānas novada pašvaldība aicina kļūt par Nekustamā īpašuma speciālistu

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vai finansēs, vai grāmatvedībā, priekšrocība pretendentiem ar pieredzi nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanā valsts vai pašvaldību iestādēs;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • Jāzina: darba izpildei nepieciešamie normatīvie akti; uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi;
 • Jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas, nepārtraukti jāpilnveido profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai, uzņemoties atbildību par darba rezultātiem;
 • Jāprot strādāt ar standarta biroja programmatūru: teksta redaktors, elektroniskas tabulas, būs jāapgūst darbs ar  nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanas lietojumprogrammu NINO un ģeotelpiskās informācijas sistēmas programmatūru Bentley Redline;
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību;
 • Spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī prioritātes, saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konflikta situācijas;
 • Komunikācijas prasme, kontaktējoties ar nodokļu maksātājiem un darbiniekiem un prasme saglabāt augstu toleranci un konfidencialitāti.

Amata nosaukums – nekustamā īpašuma speciālists

Profesiju klasifikatora kods – 3142 17

Amatalga mēnesī –  876 EUR

Darba laiks:  Pilna slodze

Darba vieta:  Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads

Galvenie darba uzdevumi:

Veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un juridisku dokumentu sagatavošanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Amata pienākumi:

 1. Iegūt, klasificēt un aktualizēt saņemto informāciju no Valsts zemes dienesta, zemesgrāmatām un citām institūcijām par nekustamajiem īpašumiem;
 2. Pārbaudīt un aktualizēt datus no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par izmaiņām dzīvesvietas deklarēšanā fiziskām personām;
 3. Sekot līdzi Uzņēmuma reģistra un Lursoft datu bāzes informācijai par izmaiņām juridiskās adresēs juridiskām personām;
 4. Risināt problēmu jautājumus datu bāzē, veidot filtrus un mērķtiecīgi tos izskatīt un labot sadarbībā ar VZD;
 5. Veikt NĪN aprēķinu taksācijas gadam, pārrēķinus, pārreģistrāciju, īpašuma adresācijas izmaiņas datu bāzē zemei, ēkām un mājokļiem;
 6. Sagatavot NĪN prognozi par zemi, mājokļiem un ēkām;
 7. Veikt pārbaudi un kontrolēt sagatavoto NĪN parādnieku sūtījumu par nokavēto NĪN maksājumu piedziņas uzsākšanu,  sagatavoto brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu uzsākšanu un sagatavoto izpildrīkojumu tiesu izpildītājiem par NĪN parādu piedziņu atbilstību NINO uzskaites datiem un normatīvo aktu prasībām;
 8. Veikt uzskaiti maksātnespējas procesa lietās fiziskām un juridiskām personām;
 9. Veikt pārbaudi un kontrolēt sagatavoto atbildes vēstuļu tiesu izpildītājiem par parādu esamību vai neesamību;
 10. Veikt personīgo lietu sagatavošanu NĪN parādu piedziņas procedūrai pēc domes lēmuma un tiesu izpildītāju pieprasījumiem;
 11. Veikt izpildīto un sagatavoto fizisko, kā arī juridisko personu lietu sakārtošanu pēc lietvedības ierosināšanas un izbeigšanās parādu piedziņas rezultātā;
 12. Sagatavot sludinājumus ievietošanai mājas lapā par NĪN parādu dzēšanu;
 13. Sagatavot Domes lēmumu projektus par NĪN atlaidēm un atvieglojumiem, adrešu piešķiršanu un maiņu, zemes ierīcības projektu izstrādi u.c;
 14. Aktualizēt un sakārtot novada kadastra un situācijas kartes;
 15. Veikt pašvaldības zemes un ēku inventarizācijas;
 16. Konsultēt iedzīvotājus jautājumos, kas saistīti ar novada teritorijā esošo zemju, mežu, ceļu un ūdeņu izmantošanu, apsaimniekošanu, robežu uzmērīšanu;
 17. Sniegt atzinumus un sagatavot darba uzdevumus fiziskām un juridiskām personām par viņu īpašumā esošās zemes sadalīšanu, atdalīšanu, transformēšanu;
 18. Veikt pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un zemes nomas līgumu (nosacījumu) projektu sagatavošanu, nomas līgumu noslēgšanas, reģistrēšanas procesa vadību, nomas līgumu nosacījumu izpildes kontroli, paziņojumu un rēķinu (par nomas maksu) izsūtīšanu nomniekiem.

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas: sūtīt līdz 03.01.2017. uz e-pastu: pasts@lubana.lv

 

 

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00