2016. gada 9. augustā tika pieņemta "Kārtība par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Lubānas novadā". Vēlos iepazīstināt nodokļa maksātājus ar aktuālo informāciju. Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk tekstā – nodokli) aprēķina par katru pašvaldības teritorijā esošu īpašumu atsevišķi katram īpašniekam (tiesiskajam valdītājam, lietotājam, nomniekam, faktiskajam lietotājam) atbilstoši viņam piederošajām nekustamā īpašuma domājamām daļām, bet ne mazāk par likumā noteikto minimālo maksājumu vienai personai.

Foto: ilustratīvs

Nekustamā īpašuma speciālists izsūta atgādinājumus (brīdinājumus) par nokavētajiem nodokļa maksājumiem, kas ir vecāki par vienu taksācijas gadu, vismaz divas reizes gadā. Pirmoreiz – gada sākumā, ar maksāšanas paziņojumu, kurā tiek norādīts nodokļa subjekta parāds un nokavējuma nauda uz maksāšanas paziņojuma drukāšanas datumu. Otro reizi pēc pēdējā nodokļa nomaksas termiņa, t.i., pēc 15. novembra. Personām, kuras ir reģistrējušas savas elektroniskā pasta adreses, atgādinājuma vēstules par tekošajiem maksājumiem un parādiem no programmas NINO izsūtīta automātiski septiņas dienas pirms kārtējā nodokļa nomaksas termiņa. Personām, kuras ir pieteikušās saņemt atgādinājumu par tekošo maksājumu un parādu SMS veidā uz programmā reģistrēto tālruņa numuru, izsūta SMS nodokļa maksāšanas termiņa dienā.

Brīdinājumu par nodokļa parāda un nokavējuma naudas labprātīgu nomaksu izsūta personām, kurām nodokļa parāds un nokavējuma nauda kopsummā pārsniedz 15 EUR un nodokļa parādi ir vecāki vismaz par vienu taksācijas gadu. Brīdinājumus nav nepieciešams noformēt kā ierakstītus pasta sūtījumus. Personai dod termiņu – vienu kalendāro mēnesi nodokļa parāda un nokavējuma naudas labprātīgai nomaksai.

Ja brīdinājumā norādīto parādu un nokavējuma naudu parādnieks nenomaksā līdz norādītajam datumam, sagatavo lēmuma projektu uz domes sēdi par nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Pēc lēmuma pieņemšanas sēdē un lēmuma – izpildraksta izsūtīšanas parādniekam, gatavo dokumentus lietas iesniegšanai zvērinātam tiesu izpildītājam. 

Tos izsūta zvērinātam tiesu izpildītājam ne ātrāk kā 37 dienas pēc lēmuma – izpildrīkojuma izsūtīšanas parādniekam, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā, skaitot no dienas, kad pieņemts domes sēdes lēmums – izpildrīkojums. Dokumentus zvērinātam tiesu izpildītājam piedziņas uzsākšanai neiesniedz, ja tiek veikta nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksa pilnā apmērā vai nodokļa parādnieks un pašvaldības amatpersona sastāda Saistību rakstu par nodokļa parāda un nokavējuma naudas pilnīgu nomaksu, bet ne ilgāk, kā viena kalendārā gada laikā. Ja Saistību rakstā minētos maksājumus parādnieks kavē divus mēnešus, Saistību raksts zaudē spēku un dokumenti iesniedzami zvērinātam tiesu izpildītājam nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā.

Patreiz pašvaldības uzskaitē ir 14 pie zvērināta tiesu izpildītāja iesniegtas nodokļa piedziņas lietas. Pa šo gadu zvērināti tiesu izpildītāji ir piedzinuši un izpildījuši 4 nodokļa piedziņas lietas. Patreiz ir sagatavotas vēl trīs lietas iesniegšanai zvērinātam tiesu izpildītājam.

Pa 2016. gadu ir sastādīti 5 saistību raksti, tai skaitā, 2 – jau ir izpildīti, 3 – vēl procesā. Uz 2016. gada 1. septembri izsūtīti brīdinājumi 10 personām par nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas procesa uzsākšanu. Ja noteiktajos termiņos nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks nomaksāta pilnībā vai tiks nomaksāta daļēji (un par atlikušo summu sastādīts Saistību raksts), arī šīm 10 personām tiks uzsākts nodokļa piedziņas process.

Nodokļa parādnieku par zemi un ēkām kopējais skaits uz 2016. gada 1. septembri – 130 personas. Patreiz tiek strādāts ar parādniekiem, kuru nodokļa parādi ir vecāki par 2015. gada 1. janvāri, un tādi ir 45, ja neskaita tos, kuriem piedziņas lietas ir iesniegtas zvērinātam tiesu izpildītājam vai sagatavotas iesniegšanai, vai kuriem ir noslēgti saistību raksti, kā arī mirušās personas, kurām nav nokārtotas mantojuma lietas.

 

Nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa