Skaista dzīve sākas ar laimīgiem cilvēkiem un sakārtotu vidi ap sevi. Lai palīdzētu Jūsu daudzdzīvokļu mājai tapt sakoptai un tādai, kas taupa gan energoresursus, gan saudzē iedzīvotāju maciņus, no šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta programma no Eiropas struktūrfondiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.  

Kas var izmantot jauno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu? Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pieteikties programmai. Pilnvarotā persona ir iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis, kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.

Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai? Programma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts līdz 50% no projekta izmaksām), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt "Attīstības finanšu institūcijas Altum" (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.

Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? Energoefektivitātes projekta ietvaros var veikt sekojošus būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mājā, ir iespējams uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.

Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus? Lai sekmīgi varētu veikt nepieciešamos uzlabošanas darbus daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļu īpašniekiem jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par savas mājas renovāciju un dzīves apstākļu uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju ir daudz lielāka nekā tikai atbildība katram par savu dzīvokli. Lēmumos par mājas uzlabošanas darbiem ir jāiesaistās visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai māja būtu sakārtota un tajā būtu patīkami dzīvot. Lielākais ieguvums pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.

Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar šī finansējuma palīdzību būs iespējams nosiltināt ap 1700 no Latvijā esošajām 36 000 daudzdzīvokļu mājām. Finansējums būs pieejams nelielai daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to aicinām būt aktīviem un izlēmīgiem un laikus pieteikties finansējumam jūsu daudzdzīvokļu mājas renovācijai.

Pieteikties programmai varēs līdz 2022. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts viss pieejamais programmas finansējums.

Programmu īsteno ALTUM.  ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un izmantot pieejamo finansējumu. Pieteikties programmā var ar pilnvarotās personas starpniecību, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem jāizlemj, kam uzticēt mājas renovācijas īstenošanu. Pilnvarotā persona var būt esošais mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība, vai kāda cita juridiska persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un pilnvaro energoefektivitātes projekta realizācijai.

Plašu informāciju par programmas nosacījumiem un piedāvātajām iespējām aicinām skatīties ALTUM mājas lapā www.altum.lv, kā arī aicinām nākt uz konsultācijām klātienē ALTUM reģionālajos centros visā Latvijā.

 

Altum Gulbenes reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis

Jaunākie notikumi

17
Okt
Meirānu tautas nams
Ai, kājiņas, man kājiņas, dancot gribu, dancot gribu... Vecākās paaudzes tautisko deju kolektīvs

18
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”