Lubānas novada pašvaldība, saskaņā ar 2010. gada 8. jūnija LR MK noteikumiem Nr. 515 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’, paziņo par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

1. Nomas objekts - pašvaldības nedzīvojamā telpa Nr. 4, „Baloži”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Kadastra numurs: 7058 004 0143 001. Platība 36,5 m2.

Telpu lietošanas mērķis – sadzīves pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

2. Nomas objekta nosacītā nomas mēneša maksas 12,00 eur.

3. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.

4. Izsoles veids – pirmā mutiska izsole ar augšupejošu soli.

5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2016. gada 20. aprīlim plkst. 12.00.

6. Izsole notiks 2016. gada 20. aprīlī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā, izsoles solis 1.00 eur.

7. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar pašvaldības pārstāvi pa telefonu 64894941.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

15
Jūl
Lubānas novada Jauniešu centrā
Batikošana.Apavu apgleznošana. Šņormāksla.

17
Jūl
pļaviņā pie dīķa
Meirānu tautas nams aicina uz koncertu "Pašā vasaras viducī" Koncertā piedalās: – Vidējās paaudzes deju

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos