Domes ārkārtas sēdes darba jautājumi: 

 1. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vārnas”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Skābernieki”, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Gala Buliņi” un “Zemes Buliņi”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Lejas Auguļi” un “Liniņi”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Putniņi”, Cesvaines pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 6. Par nekustamā īpašuma “Ozolaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 7. Par nekustamā īpašuma “Anduļu nogāze”, Vestienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 8. Par nekustamā īpašuma “Birznieki”, Vestienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 9. Par nekustamā īpašuma “Kalna Ziedaiņi”, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 10. Par pašvaldības telpu Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 11. Par nekustamā īpašuma “Pilskalnes”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 12. Par nekustamā īpašuma “Retēji”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 13. Par zemes gabalu maiņu Lazdonas pagastā 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 14. Par finansējuma piešķiršanu Peldu ielas Lubānā virskārtas seguma atjaunošanai 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 15. Par finansējuma piešķiršanu investīciju projektam “Ļaudonas ciema ielu seguma virsmas apstrāde” 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 16. Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, pārbūve“  īstenošanu un finansējuma piešķiršanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 17. Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Stacijas ielā, Ērgļu ciemā”  īstenošanu un finansējuma piešķiršanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 18. Par finansējuma piešķiršanu objekta “Palīgēkas nojaukšana Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadā” topogrāfijas, būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanai 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 19. Par papildu finansējuma piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldes pamatskolai katlu mājas izbūvei 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 20. Par finansējuma piešķiršanu Degumnieku aktīvās atpūtas centra remontam 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 21. Par Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 22. Par studiju maksas piešķiršanu studijām programmā “sociālais darbinieks” 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 23. Par Madonas pilsētas kultūras nama štatu izmaiņām 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 24. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2022.gada 1.pusgadā 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 25. Par biedrības “Sporta deju kluba “Rondo”” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 26. Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas Madonas Valsts ģimnāzijas kopmītnēs 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 27. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 28. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 477 (protokols Nr. 15, 44. p.) „Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 29. Par uzturēšanās maksas noteikšanu “Madonas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Ozoli” 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 30. Par papildus budžeta līdzekļu piešķiršanu Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centram “Ozoli” 2022.gadā iestādes funkcijas reorganizācijai 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 31. Par papildu finansējuma piešķiršanu telpu Meža ielā 23, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, aprīkojuma iegādei 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 32. Par SIA “MargoErbe Management” iesniegumu atbalstīt ilgtspējīgu, sociālu projektu “Mākslas tilti Madonā” 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 33. Par finansējuma piešķiršanu mikoroautobusa Opel Vivaro remonta izmaksu apmaksai 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 34. Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un nosaukuma maiņu 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 35. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 168 “Par  Pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu” 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 36. Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta "Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide" Nr.20-05-AL23-A01.2207-000001 īstenošanai 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 37. Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta “Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie Cesvaines vidusskolas, Cesvainē” realizēšanai 

ZIŅO: Agris Lungevičs 

 38. Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu 

ZIŅO: Agris Lungevičs

Jaunākie notikumi

09
Jūl
Lubānas vidusskolas stadions
Aiviekstes svētku turnīrs 3x3 basketbolā 2022 NOLIKUMS

09
Jūl
Dalībnieki pulcējas Krasta ielas peldētavā, skatītāji pulcējas Aiviekstes abos krastos tilta rajonā
Peldlīdzekļu parāde “Dod elpu Aiviekstei” Pasākumu organizē: Lubānas apvienības pārvalde, sadarbībā ar biedrību

30
Jūl
Lubānas Jaunajos kapos
Kapusvētku dievkalpojums Lubānas Jaunajos kapos 30. jūlijā plkst. 14.00.