Paziņojums par nekustamo īpašumu izsoli

Lubānas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem:

1. Dzīvoklis Parka ielā 7-17, Lubānā. Trīs istabu dzīvoklis, atrodas 3. stāvā, platība - 73,3 m2, t.sk. lodžija – 7,1 m².  Nosacītā cena EUR 1856,00, drošības nauda EUR 50,00. Izsole notiks Tilta ielā 11, Lubānā, 2015. gada 16. oktobrī plkst. 14.00Noteikumi

2. Dzīvoklis Ozolu ielā 14-11, Lubānā.  Divu istabu dzīvoklis, atrodas 4. stāvā, platība 39,1 m². Nosacītā cena EUR 1280,00, drošības nauda EUR 50,00. Izsole notiks Tilta ielā 11, Lubānā, 2015. gada 16. oktobrī plkst. 14.30Noteikumi

3. Dzīvoklis Ozolu ielā 14-32, Lubānā. Trīs istabu dzīvoklis, atrodas 4. stāvā, platība 60,5 m2. Nosacītā cena EUR 1720,00, drošības nauda EUR 50,00. Izsole notiks Tilta ielā 11, Lubānā, 2015. gada 16. oktobrī plkst. 15.00Noteikumi

4. Nekustamais īpašums „Roznieki-4” (kadastra Nr. 7058 002 0049). Viens nekustamais īpašums, tā sastāvs: divi zemes gabali, kopplatība 592 m², un apbūve: 2-stāvu 4-dzīvokļu dzīvojamā ēka, telpu kopplatība – 220,6 m² un viena palīgceltne – kūts, telpu kopplatība - 103,4 m². nosacītā cena EUR 1 700,-  (viens tūkstotis septiņi simti euro), drošības nauda EUR 50,00. Izsole notiks Tilta ielā 11, Lubānā, 2015. gada 16. oktobrī plkst. 15.30. Noteikumi

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums kredītiestādē uz Lubānas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000054159, kontu: A/S SWEDBANK bankas kods HABALV22, konts LV64HABA0551033331460, ar norādi par konkrētā objekta izsoli. Dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Lubānas novada pašvaldības kancelejā katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 17.30 līdz 2015. gada 16. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Lubānas novada pašvaldības kancelejā Tilta ielā 11, Lubānā un pašvaldības mājas lapā: www.lubana.lv .

 

Objektu apskati saskaņot pa tālr. 64894941, e-pasts: pasts@lubana.lv.

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!