Pēdējā 2020.gada sēde notiks 30.decembrī. Tiks izskatīti 10 jautājumi:

 

1. Par medību tiesību līguma pārslēgšanu

2. Par zemes nomas līguma slēgšanu

3. Par starpgabala statusa piešķiršanu un īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580040198

4.  Par Saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu

5. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu

6.  Par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomas līguma grozīšanu

7.  Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

8.  Par Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta slēgšanu

9.  Par Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikuma apstiprināšanu

 

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!