Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580010127, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580010141, 6,78 ha platībā.

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.01.2021. plkst. 13.00 līdz 24.01.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas 04.01.2021. plkst. 13.00, noslēdzas - 03.02.2021. plkst. 13.00. 
Izsoles sākumcena - 12 300 EUR. 
Izsoles solis - 200 EUR.

Drošības nauda 1230,00 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS "Swedbank", konts: LV64HABA0551033331460, AS "SEB banka", konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS "Citadele banka", konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda".

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība - Izsoles. 
Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.

Izsoles noteikumi.