Šodien, 23. novembrī, notiks Finanšu un attīstības komitejas sēde

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
3. Par nedzīvojamo telpu “Meirānu stacija” Meirānos nomas līguma grozīšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D printera iegādei

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.