Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

1. Pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 3,0419 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 2451 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 122,55 EUR/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Nomas izsoles noteikumi. Kartes skata izdruka.

 

2. Sešas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļas Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās skices “Latgales iela”
   - 2.1. 3800 m², nosacītā maksa 99.00 EUR; 
   - 2.2. 2100 m², nosacītā maksa 55.00 EUR;
   - 2.3. 2200 m², nosacītā maksa 58.00 EUR;
   - 2.4. 2400 m², nosacītā maksa 63.00 EUR;
   - 2.5. 2300 m², nosacītā maksa 60.00 EUR;
   - 2.6. 1900 m², nosacītā maksa 50.00 EUR. 
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Nomas izsoles noteikumi.

 

3. Trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļas Dzelzceļa ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās skices “Dzelzceļa iela”
   - 3.1. 2200 m², nosacītā maksa 43.00 EUR;
   - 3.2. 1000 m², nosacītā maksa 28.00 EUR;
   - 3.3. 1300 m², nosacītā maksa 28.00 EUR.
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Nomas izsoles noteikumi.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. oktobrim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv. 
Izsole notiks 2020. gada 16. oktobrī plkst.15.00 Lubānas novada pašvaldības ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā. 

Skice Latgales iela

Skice Dzelzceļa iela

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!