Kā ziņo Lubānas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Ingrīda Logina, novada sociālais dienests iegādājies specializēto automašīnu, ar kuru drīkstēs sniegt maksas pakalpojumu noteiktām iedzīvotāju kategorijām un citām pašvaldībām, ja būs tāda nepieciešamība. Lai varētu sniegt automašīnas pakalpojumu, nepieciešams noteikt pakalpojuma izcenojumu.

Automašīnas pakalpojuma izmaksas tika noteiktas  pēc likumdošanā paredzētās aprēķinu formulas, iekļaujot tiešās un netiešās izmaksas. Aprēķinot izmaksas tika ņemti vērā izdevumi degvielai, apdrošināšanai, daļēji arī remontam un uzturēšanai, atlīdzība transporta līdzekļa vadītājam, kā arī automašīnas gada nolietojums u.c. parametri. Plānotais nobraukums - 12 000 km gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.09.2020. prot.Nr.9, 8.§), domes sēdē 30.09.2020 tika apstiprināts Lubānas novada Sociālā dienesta specializētās automašīnas RENAULT MASTER, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojuma izcenojums - 0,50 euro par vienu nobraukuma kilometru.

Specializētās automašīnas pakalpojuma izcenojuma aprēķins

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!