Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kreimenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040017, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580040093, 3,13 ha platībā. Izsoles sākumcena – 5900 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 590 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līdumnieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580170014, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580170014, 3,5 ha platībā. Izsoles sākumcena – 5200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 520 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. 

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pūpoli”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580160189, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160189, 3,54 ha platībā. Izsoles sākumcena – 5500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. 

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zīlītes 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040176, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580040176, 7,03 ha platībā. Izsoles sākumcena – 14300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1430 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. 

Pieteikumus par dalību izsolēs jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. 

Izsoļu noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekti ir brīvi apskatāmi dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.