Cienījamie Lubānas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!

Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem materiāliem, esam sagatavojuši Lubānas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.

Lubānas novada pašvaldība 2019.gadā strādāja saskaņā ar Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2026.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus. Pašvaldības budžets 2019.gadam tika izstrādāts ar mērķi nodrošināt optimālu finanšu resursu izmantošanu, pašvaldības budžetā plānojot iespējami stabilus ieņēmumus un budžeta līdzekļus novirzīt novada attīstībai, izglītībai, ekonomiskās dzīves aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. Ievērojot piesardzības principu, pašvaldības budžets tika veidots, izvērtējot iestāžu un struktūrvienību ieņēmumus, uzturēšanas un investīciju izdevumus, saglabājot iepriekšējo gadu pieeju un veidojot finanšu uzkrājumus pašvaldības budžeta kases atlikumā.

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā nav notikušas, aizvien turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās, nav būtiski uzlabota novadam tuvāk esošā valsts autoceļu tīkla kvalitāte, ir neskaidrības par skolu tīkla reformas gaitu un tās ietekmi uz attāliem lauku reģioniem. Turpinās nācijas novecošanās, veidojot aizvien lielāku pieprasījumu pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem, ir zema dzimstība, kas rezultējās negatīvā statistikā: Lubānas novadā iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma ir 2 reizes lielāks kā iedzīvotāju skaits līdz darba spējas vecumam (iedzīvotāji līdz 15 gadu vecumam). Bažas rada administratīvi teritoriālās reforma ietekme uz novada turpmāko attīstību, negatīva ietekme var būt ierobežotām Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes iespējām. Papildus augstāk norādītajām grūtībām un izaicinājumiem, visā Latvijā un Lubānas novadā būs jāsaskaras arī ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” negatīvo ietekmi uz valsts un reģionālo ekonomiku. Minētā vīrusa negatīvā ietekme iespējama arī izglītības jomā, ja ilglaicīgā periodā turpināsies attālinātais mācību process. Pandēmija savas korekcijas ieviesusi arī kultūras, sporta un atpūtas pasākumu jomā, tā kā 2020.gadā atsevišķi pasākumi tikuši atcelti un ierobežoti. Iepriekšminētais negatīvi ietekmē kā vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tā arī tūristu piesaisti.

Neraugoties uz iepriekšminēto, Lubānas novada pašvaldības darbība aizvien būs vērsta uz pašvaldības pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju nodrošināšanu. Maksimāli tiks piesaistītas investīcijas, ar pieejamajiem resursiem tiks stimulēta uzņēmējdarbības attīstība novadā. Kā iepriekšējos gados, tā arī turpmāk prioritāte būs ģimenes ar bērniem.

Lubānas novada pašvaldība vēl aizvien cer uz saprātīgi veiktu administratīvi teritoriālo reformu, kas sekmētu gan centru, gan Latvijas reģionu vienmērīgu attīstību. Mūsu vēlme valsts pārvaldē redzēt modernu, efektīvu, ilgtspējīgu, visai valstij kopīgu pārvaldes plānu, kura realizācija ir valsts nevis atsevišķas pašvaldības prioritāte. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks 

2019.gada publiskais pārskats apskatāms ŠEIT

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.