Pašvaldība 14.07.2020. izsludinājusi jaunu iepirkumu "Ielu segumu atjaunošana Lubānā". Iepirkuma priekšmets – ielu seguma atjaunošana Lubānā. CPV kods: 45233223-8 (Brauktuves seguma atjaunošana). Iepirkums ir sadalīts divās daļās: Oskara Kalpaka ielas seguma atjaunošana un Cesvaines ielas seguma atjaunošana. Plānotais līguma izpildes termiņš - būvniecību paredzēts uzsākt pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2020. gada augusts. Plānotais kopējais būvniecības darbu ilgums – 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas, ieskaitot būves nodošanu Pasūtītājam (Nodošanas – pieņemšanas akts). Faktiskais būvdarbu izpildes termiņš sastāda 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 27.07.2020. plkst. 10.00. 

Ar pilnu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41980

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!