Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā teikts, ka investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, 30.06.2020. domes sēdē nolēma apstiprināt Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam aktualizēto investīciju plānu, papildinot Vidēja termiņa prioritātes “Vides attīstība un pieejamība” rīcības virziena “Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra” projektu “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā (Latgales ielā, Barkavas ielā, Krasta ielā, Sporta ielā)” ar “Oskara Kalpaka iela un Cesvaines iela”.

Skatīt šeit: Aktualizēts Investīciju plāns.

 

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!