25. jūnijā Lubānas novada pašvaldība (Sadarbības partneris) noslēgusi sadarbības līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Vadošo partneri) par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” atbalstāmo darbību īstenošanu. Puses vienojas sadarboties projekta sagatavošanā un projekta darbību īstenošanā saskaņā ar Līgumu. Projekta aktivitāšu teritorija ir aizsargājamā aleja “Lubānas–Meirānu aleja”, teritorijas lielums - apmēram 10 ha. Projekta rezultātā tiks sakopta un izveidota droša vide iedzīvotajiem un teritorijas apmeklētajiem. Nākotnē pašvaldībai būtu iespējams caur aleju ierīkot velobraucēju taku, kas piesaistītu apmeklētājus, aleja kļūtu droša un vizuāli pievilcīga.

 

Pēc Līguma noslēgšanas Puses uzsāk kopīgu darbu Projekta iesnieguma sagatavošanai ar mērķi iesniegt to Sadarbības iestādē apstiprināšanai. Iesniegumu sagatavo atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” projektu iesnieguma atlases nolikuma prasībām. Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstoša Projekta iesnieguma kvalitatīvu un savlaicīgu sagatavošanu, Sadarbības partneris deleģē vienu vai vairākas kontaktpersonas, kam ir zināšanas un pieredze jautājumos, kas saistīti ar Projektu un Projekta iesnieguma sagatavošanu. Sadarbības partneris sniedz Vadošajam partnerim visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Projekta iesnieguma sagatavošanai, attiecībā uz plānotajām Projekta aktivitātēm (īpaši aizsargājamo aleju kopšanu un to ilglaicības nodrošināšanu) Sadarbības partnera valdījumā esošajos īpašumos. Vadošais partneris sagatavo Projekta iesniegumu un pirms iesniegšanas Sadarbības iestādē, Pušu paraksttiesīgās personas paraksta vienu Projekta iesniegumu, tādējādi apliecinot Projekta iesnieguma satura atbilstību abpusēji panāktajai vienošanās. Projekta iesnieguma saturs ir Pusēm saistošs, nav pieļaujamas nekādas atkāpes no Projekta iesniegumā norādītā, izņemot, ja šādas atkāpes tiek saskaņotas Pušu starpā, tiek ierosināti grozījumi Projekta iesniegumā un šādus grozījumus apstiprina Sadarbības iestāde. Puses sadarbojas un sniedz viena otrai visu nepieciešamo atbalstu (izņemot finanšu atbalstu), lai nodrošinātu Sadarbības iestādei visu nepieciešamo informāciju Projekta iesnieguma izvērtēšanai un lēmuma par Projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai. Ja Sadarbības iestāde uzdod jautājumus vai pieprasa papildu informāciju par Projekta iesnieguma saturu vai citiem ar to saistītiem dokumentiem, katra Puse nekavējoties sagatavo informāciju par tiem jautājumiem, kas ir tās kompetencē, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo palīdzību informācijas sagatavošanai Sadarbības iestādei. Projekta iesnieguma sagatavošanu Puses finansē katra no saviem finanšu līdzekļiem. Pēc Projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja nepieciešams, Puses precizē Līguma pielikumus atbilstoši Projekta iesniegumā norādītajam. 

Projekta īstenošanas termiņš ir no dienas, kad Vadošais partneris ir noslēdzis Vienošanos ar Sadarbības iestādi līdz 2023. gada 31. decembrim. Pusēm ir saistošs Projekta pēcuzraudzības periods – 5 (pieci) gadi, kas sākas pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas.