Kārtējā domes sēde notiks 30.jūnijā plkst. 14.00.

Darba kārtībā jautājumi: 

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā.
2. Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
4. Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.
5. Par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
6. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu.
7. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” apstiprināšanu.
8. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grīdas nomaiņai Lubānas vidusskolas ēdamzālē.
9. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Oskara Kalpaka un Cesvaines ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem.
11. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.
12. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā.
13. Par 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
15. Par novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00