Darba kārtībā jautājumi:

1. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem.

2. Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu.

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”.

4. Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

5. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov.

6. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.

7. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Par kustamās mantas (koksnes) nekustamā īpašuma Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu.