Pašvaldība 4. martā izsludināja iepirkumu “Latgales ielas atjaunošana Lubānā”. Iepirkums noslēdzās 26. martā. Noslēgts līgums par darbu veikšanu ar SIA “Krustpils”. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība ir EUR 79658.42 (bez PVN). Tiks veikta Latgales ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi un pastiprināšana ar nesaistītu minerālmateriālu kārtu saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Būvuzņēmējs uzsāks darbus ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un apņemas izpildīt pienācīgā kvalitātē četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

12. martā tika izsludināts iepirkums “Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku”. Iepirkums noslēdzās 27. martā. Darbus veiks SIA "Erbauer group". Paredzēto darbu kopējā vērtība - 25445,38 EUR. Darbu izpildes termiņš – 2020.g. 31. augusts. Iepirkuma priekšmets ir ēkas lietošanas veida maiņa, jumta seguma maiņa, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana saskaņā ar pārbūves projekta nosacījumiem.