Lubānas novada pašvaldība domes sēdē 26.03.2020 pieņēma lēmumu par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. Savukārt 2.aprīlī Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid -19 izplatību” (Noteikumi), kas stājās spēkā 3.aprīlī. 

Informējam, ka Atbalsts ir piemērojams tikai tām personām, kas atbilst Komerclikuma 1.pantā minētai definīcijai. Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).  

Kā arī vēršam jūsu uzmanību uz to, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Pašvaldība, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēros Atbalstu, ņemot vērā komersanta atbilstību Noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Kritēriji paredz, ka Atbalsts ir piešķirams, ja nomniekam komersantam  vienlaikus izpildās visi zemāk minēti nosacījumi:

1. Komersantam ir samazinājušies ieņēmumi MK noteikumu 3.1.punktā minētajā laika posmā vismaz par 30 %;

2. Komersantam nav VID administrēto nodokļu parādu, vairāk kā 1000 eiro;

3. Komersantam nav pasludināts maksātnespējas process;

4. Komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Iznomātāju / Nomniekam pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas, citu saistīto maksājumu kavējumi, bet uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret Iznomātāju / norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar Iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Pašvaldība piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.

Savukārt, ja komersants turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši komersanta ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Lai saņemtu atbalstu komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas saņemšanu var šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja komersants turpina veikt saimniecisko darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu

Veidlapas ir veidotas tā, ka komersantam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam – 64894941; rakstīt uz e-pastu: ivars.bodzs@lubana.lv