Lubānas pilsētas klubā 3. aprīlī notiks domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā jautājumi: 

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.
 
2. Par trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.
 
3. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju.
 
4. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta "Latgales ielas atjaunošana Lubānā "realizācijai.

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!