Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde aicina pieteikties amatam BŪVINSPEKTORS (klas. kods: 2422 54)

Galvenie darba pienākumi:

1. kontrolēt būvniecības procesu Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu administratīvajās teritorijās, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2. kontrolēt būvdarbu norisi novadu teritorijās;

3. pieņemt būves ekspluatācijā, novērtējot būves gatavību ekspluatācijai, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam, sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

4.  kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu;

5. apsekot būvi dabā un izdot izziņu par būves neesību;

6. izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;

7. konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem un veikt citus būvinspektora pienākumus atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Prasības pretendentiem:

atbilstība Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām, tajā skaitā, vismaz:

· otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;

· patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā;

· patstāvīga prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā);

· lai pildītu darba pienākumus, amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā.

Piedāvājam:

· atbildīgu darbu Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotajā būvvaldē;

· profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;

·  algas likme par slodzi 1030,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas), likmju skaits 0,7.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Pieteikums būvinspektora amatam” sūtīt uz e-pastu: varaklani@varaklani.lv vai pa pastu, adresējot Cesvaines, Lubānas un Varakļānu būvvaldei, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838.

Uzziņas pa tālruni: 64860840, 29419134.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti atlases otrajai kārtai.

Personas datu apstrāde un lietošana tiks nodrošināta atbilstoši Personas datu aizsardzības prasībām.

Pretendentiem pieteikties līdz 21. aprīļa plkst. 16.00.