Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Lubānas novada pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Sastādot 2020.gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika sadalīti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību. Galvenās budžeta prioritātes ir finansējuma nodrošināšana infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai, primārajām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai, kā arī kultūras, sporta un tūrisma nozares veicināšanai. Jau vairākus gadus pašvaldībā tiek izsludināts projekts uzņēmējdarbības uzsākšanai “Sāc Lubānā”, tādējādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti uzsākt uzņēmējdarbību.

Vairāk par ieņēmumiem, izdevumiem lasiet  ŠEIT (no ievadziņojuma par 2020. gada budžetu)
Pamatbudžets  IEŅĒMUMI 
Pamatbudžets IZDEVUMI (atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai)
Pamatbudžets IZDEVUMI (atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai) 
Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs uz 2020.gada 1.janvāri (euro ) ŠEIT
Degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limiti 2020.gadam ŠEIT

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!