Lubānas novada Jauniešu domes nolikuma (apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu 30.11.2017., protokols Nr.14, 4.§) 7.punktā noteikts, ka, lai nodrošinātu savu darbību, Jauniešu dome no visiem tās dalībniekiem katra kalendārā gada oktobrī ievēl pārstāvjus šādos amatos: vadītājs, vadītāja vietnieks, protokolists, sabiedrisko attiecību koordinators, kultūras jautājumu koordinators, sporta, vides un veselības jautājumu koordinators, izglītības un attīstības jautājumu koordinators. Nolikuma 9. punktā noteikts, ka Jauniešu domes sastāvu uz vienu gadu apstiprina Dome līdz katra kalendārā gada 25.oktobrim.

Saskaņā ar iepriekš minēto, atsaucoties uz Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, Ministru kabineta 14.04.2016. rīkojumu Nr. 256 „Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas (22.11.2019. protokols Nr.11, 3.§) pozitīvo atzinumu, Lubānas novada pašvaldības dome 28.11.2019. apstiprināja sekojošu Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu:

Vadītājs – Loreta Māliņa;

Vadītāja vietnieks – Edijs Gutāns;

Protokolists – Samanta Zviedre;

Sabiedrisko attiecību koordinators – Dita Stērniniece;

Kultūras jautājumu koordinators – Uģis Mihelsons;

Sporta, vides un veselības jautājumu koordinators – Mārcis Mihelsons;

Izglītības un attīstības jautājumu koordinators – Elīna Stoļere;

Dalībnieks – Tīna Kraukle.

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

17
Jūl
pļaviņā pie dīķa
Meirānu tautas nams aicina uz koncertu "Pašā vasaras viducī" Koncertā piedalās: – Vidējās paaudzes deju

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē
Ieeja - 3 EUR